¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ°à
  µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½ÅàѵѧУ|µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½¼¼ÊõѧУ
ÄúµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ÍõÅÆרҵ > ÈÕÆÚ£º2012-11-08 09:57:48

µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½°à

¡ñµçÄÔÎ¬ĞŞ¿Î³ÌÄÚÈİ¡ñ

ѧϰʱ¼ä£º6¸öÔÂ

½ÌѧĿ±ê£ºÅàÑøÖ춵çÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõÈËÔ±¡£°ëÌìÀíÂÛ£¬°ëÌìʵ¼ù£¬ÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵġ¢È«ÄܵĵçÄÔÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½ÌѧÄÚÈİ£ºµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é + µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é + ÍøÂçϵͳģ¿é + ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é

¡ïµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é£ºÄ£Äâµç×ÓÏß·¡¢Êı×Öµç×Ó¼¼Êõ¡¢ÎŞÏßµçĞźŷ¢Éä¡¢½ÓÊÕÔ­Àí¡£

¡ïµçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÖ÷°åÎ¬ĞŞ¡¢CRTÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢Òº¾§ÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢BGAº¸½Ó¼¼Êõ¡¢¼ÆËã»ú»ù´¡¡¢½á¹¹Ó빤×÷Ô­Àí£¬²Ù×÷ϵͳ£¬°ì¹«Èí¼ş£¬µç×Ó»ù´¡£¬Ó²¼şµÄ×é×°Óëά»¤£¬Ó²ÅÌĞŞ¸´¡¢Èí¼ş°²×°¡¢ÏµÍ³ÓÅ»¯£¬³£¼û¹ÊÕÏÅųı¡¢²¡¶¾·ÀÖΡ¢¡£ 

¡ïÍøÂçϵͳģ¿é£ºÍøÂç»ù´¡¡¢ÍøÂç²Ù×÷ϵͳ¡¢ÖĞĞ¡ĞͰ칫¾ÖÓòÍøµÄ×齨¡¢ÖĞĞ¡ĞÍÍø°ÉµÄ×齨¡¢ÍøÂçµÄ¹ÜÀíÓë²¼Ïßά»¤¼¼Êõ¡£ 

¡ï°²·À¼à¿ØÄ£¿é£ºÄ£ÄâÉãÏñ»ú£¬IPÍøÂç¸ßÇåÉãÏñ»ú£¬Ó²Å̼Ïñ»ú£¬ÊÓƵÇĞ»»Æ÷£¬·ÖÅäÆ÷£¬¸ßËÙÇò»ú£¬ÔÆ̨£¬¸´ºÏÆ÷£¬·ÀÀ×Æ÷£¬Ê°ÒôÆ÷µÈÏêϸ½²½â£»ÊÓƵÏߣ¬Ë«½ÊÏߣ¬µçÀ£¬3GÎŞÏß´«ÊäµÈÑ¡²Ä£¬ÖÆ×÷£¬ÅäÖü°¹©µç£¬½ÓµØ,·À¾²µç£¬·ÀÀ×»÷£¬·À¸ÉÈŵȡ£

¡ï ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÈ«Ãæ½²½â±Ê¼Ç±¾±£»¤¸ôÀëµ¥Ôªµç·¡¢ÏµÍ³¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢cpu¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢³äµçµ¥Ôªµç·¡¢¾Ö²¿¹©µçµ¥Ôªµç·µÈ¹¤×÷Ô­Àí¼°¹ÊÕÏÎ¬ĞŞ¡£Ğ¾Æ¬µÄʶ±ğ¡¢cpu¹¤×÷Ô­Àí¡¢µçÔ´¹ÜÀí¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°å¡¢Éù¡¢ÏÔ¿ØÖÆоƬ¼ì²âÓëÎ¬ĞŞ¡¢bgaоƬº¸½Ó¡¢Òº¾§ÆÁ¼ì²â¡¢´ú»»¡¢ÆÁÏ߸ü»»¡¢¸ßѹÌõ¸ü»»¼°´ú»»¡¢ÃÜÂë¹ÊÕÏ¡¢ibm0175 ±¨´í¹ÊÕÏ¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°åרÓüì²â¿¨µÄʹÓᢲ»Í¨µç¡¢µôµç¡¢»¨ÆÁ¡¢°×ÆÁ¡¢ºÚÆÁ¡¢biosÉèÖ㬴®²¢¡¢usb½Ó¿Ú¡¢¼üÅÌ¡¢¹âÇı¡¢µç³Ø¼°³äµçµç·¹ÊÕÏ¡¢Õû»úµç··ÖÎö¡£

   

½ÌѧÌØÉ«£ºÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬Ä£¿é½Ìѧ£¬ÖğһͻÆÆ¡£ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵÄÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½Ìѧ·½·¨£º²ÉÓÃÎÒĞ£¶ÀÌصġ°Ä£¿é½Ìѧ·¨¡±½Ìѧ¡£Ã¿ÌìÉÏÎç8£º30¡ª11£º30ÀíÂۿΣ¬ÏÂÎç2£º30¡ª5£º30ʵ²Ù¿Î¡£´òÔìµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ½ÌѧĞÂÉñ»°¡£

¿ª¿Îʱ¼ä£ºÃ¿ÔÂ1ºÅ¡¢16ºÅ¿ªÑ§£¬ÌØÊâÇé¿öÒ²¿ÉËæµ½Ëæѧ¡£Ñ§Ğ£²ÉÈ¡Ñ­»·Ê½½Ìѧ£¬Ò»ÆÚδѧ»á£¬¿ÉÃâ·ÑÔÙѧ£¬Ö±µ½Ñ§»áΪֹ¡£¶ÔÓÚÍƳÙÀ´Ñ§Ğ£±¨µ½µÄѧÉú£¬Ñ§Ğ£²ÉÈ¡ÍíÉÏ»òĞÇÆÚÌì²¹¿ÎµÄ·½Ê½Ê¹Ñ§Éúѧ¶®¡¢Ñ§»áΪֹ¡£

¾ÍÒµ·½Ïò£º¸÷´óĞÍÆóÒµ£¬µçÄÔ¹«Ë¾¡¢µçÄÔÎ¬ĞŞµê¡¢ÍøÂ繫˾¡¢ÊÛºóÎ¬ĞŞ·şÎñ²¿´ÓÊÂÎ¬ĞŞ¼¼Êõ¹¤×÷¡£Ñ§Ô±Ñ§³ÉÖ®ºóÒ²¿É×Ô¼º¿ªµê£¬Ñ§Ğ£³¤ÆÚÌṩ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£

°ä·¢Ö¤Ê飺¡¶×¨Òµ¼¼ÊõºÏ¸ñÖ¤¡·¡¢ÖĞ»ªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¡¶Ö춵çÄÔÎ¬ĞŞÔ±Ö°Òµ×ʸñÖ¤¡·

ÕĞÉú¶ÔÏó£º ³õÖĞÉú¡¢¸ßÖĞÉú¡¢´óѧÉú¡¢Éç»áÇàÄêµç×Ó°®ºÃÕ߶¼¿ÉÒÔ±¨ÃûÈëѧ¡£Ã»ÓĞÎÄ»¯³Ì¶ÈÏŞÖÆ£¬Ã»ÓĞÄêÁäÏŞÖÆ£¬Ã»ÓеØÓòÏŞÖÆ¡£

ѧ·Ñ±ê×¼£ºµã»÷²é¿´>>>

  

  

1¡¢×¢ÒâÀíÂÛʵ¼ùÏà½áºÏ£¬ÒòΪÏÖÔÚĞí¶àѧϰ¡°Ğ¾Æ¬¼¶Î¬ĞŞ¡±µÄѧԱ¼¸ºõ¶¼Ã»ÓĞרҵ»ù´¡ÖªÊ¶£¬ÔÚ²»¶ÏÍêÉƵĽÌѧϵͳ£¬Í¬Ê±ÎÒÃÇÉèÉí´¦µØΪѧԱ×ÅÏ룬ÎÒĞ£¿ÉÒÔÌṩʵϰ»ùµØ£¬Ìá¸ß´óÁ¿µÄʵ¼ù»ú»á£¬Ê¹Ñ§Ô±ÔÚʵϰ»ùµØÇ×ÉíÌå»áµ½Ô­¹ÊÕϵķÖÎö¡¢½â¾ö¹ı³Ì¡¢Ê¹Ñ§Ô±¶Ô¸÷ÖÖ¹ÊÕÏÃú¼ÇÓÚĞÄ¡£
2¡¢Ãâ·ÑѧϰµêÃæ¾­Óª¼°¹ÜÀí¼¼ÇÉ¡£
3¡¢Îª·½±ãѧԱ¿ªµê£¬Ñ§Ğ£Óë¸÷´óµçÄÔµçÆ÷ÖÆÔ쳧¼ÒÓг¤¾Ã¡¢Îȹ̡¢ÓѺõÄÅä¼ş¹©Ó¦ºÏ×÷¹Øϵ£¬ÌṩÁãÅä¼şºÍ¹¤¾ßµÈÅú·¢£¬È«²¿ÒÔÔ­¼Û¹©¸ø£¬Ö»ÊÕ¶îÍâÓʼķÑÓá£
4¡¢Õë¶Ô±¾Ğ£Ñ§Ô±£¬Ñ§Ğ£¿ªÓе绰¼¼Êõ×ÉѯÈÈÏß¡¢Ñ§Ô±£Ñ£Ñ¼¼Êõ½»Á÷Ⱥ£¬Ñ§Ô±ÔÚÏßÎʴ𣬶ÔÓÚѧԱÔÚ¿ªµê»òÉϸںóÅöµ½µÄÒ»Ğ©ÎŞ·¨ÅųıµÄ¹ÊÕÏ£¬ÓÉר¿Æ¹¤³Ìʦ»Ø´ğ½â¾ö·½°¸¡£

   
ÕĞÉú³ÇÊĞ£º
 • ±±¾©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ìì½òÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉϺ£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïã¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÄÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÍåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϾ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎŞÎıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞìÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¬ÔƸÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑγÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õò½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˪ǨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ¼ÒׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇػʵºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºªµ¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞĮ̈ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£¶¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҿÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ĞµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²×ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÈ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì«Ô­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óͬÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑôȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤ÖÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ú³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë·ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½úÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ô˳ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÃÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ·ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂÀÁºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôºÍºÆÌØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °üÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³à·åÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨÁÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õ¶û¶à˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôÂ×±´¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÑåÄ׶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚÀ¼²ì²¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞË°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎıÁÖ¹ùÀÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­ÉÆÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉòÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÁ¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¾ÏªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µ¤¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Óª¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ĞÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å̽õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌúÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¯ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºù«µºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨ»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÉÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ±ßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ş¶û±õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆëÆë¹ş¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼¦Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×¸ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˫ѼɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁ´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼Ñľ˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Æß̨ºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĵµ¤½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë绯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óĞË°²ÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Äş²¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÜĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ»ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • áéÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÛɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀöË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÏ·ÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎߺşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ö²ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Âí°°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÁêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³üÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËŞÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Áù°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÙñÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğû³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÃÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÎÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ȪÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÄÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁúÑÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϲıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾°µÂÕòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƼÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾Å½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÓàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ӥ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÓÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ª°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒË´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÏÈÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇൺÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ͳ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔæׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«ÓªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑĮ̀ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ϋ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Íşº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕÕÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À³ÎßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÒÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁijÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÉÔóÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ª·âÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽ¶¥É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×±ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½¹×÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • å§ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğí²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • äğºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃÅÏ¿ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÇğÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÅÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÜ¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • פÂíµêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î人ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆʯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ê®ÑßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˲ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğ¢¸ĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »Æ¸ÔÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËæÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶÷Ê©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÉÌÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • DZ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉñÅ©¼ÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤É³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖêÖŞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïæ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÛÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÀÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£µÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҽçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒæÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³»ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÀÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »³»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¦µ×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏæÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉعØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉîÛÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö麣ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·ğɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õ¿½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ïÃûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »İÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÷ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇβÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ñô½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇåÔ¶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«İ¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³±ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ÒÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔƸ¡ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁøÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ğÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎàÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±±º£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·À³Ç¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ó¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÙÉ«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ³ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À´±öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ç×óÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³É¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ô¹±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÅÊÖ¦»¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ãòÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÃàÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÔªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËìÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÖɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϳäÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • üɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˱öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´ïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÅ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ÊÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢°ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸Ê×ÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¹É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁùÅÌË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ñÒåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÈÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­Î÷ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±Ï½ÚµØÇøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­¶«ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¥Ã÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Çú¾¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñϪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÑͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Àö½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÕ¶ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ²×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³şĞÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºìºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÄɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷Ë«°æÄÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÀíÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂºêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å­½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÏÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À­ÈøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕ¿¦ÔòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÇÇúÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÖÖ¥ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¦¼¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • μÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ººÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÜÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²¿µÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎÓø¹ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ÒøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎäÍşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÅÒ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽÁ¹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾ÆȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇìÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶¨Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¤ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷ÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ûÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÊ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Òø´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ×ìɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎâÖÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ÌÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞÎÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚ³ľÆëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ËÀ­ÂêÒÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͳ·¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹şÃÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¼ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²©¶ûËşÀ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÒô¹ùÀãÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢¿ËËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿Ë×ÎÀÕËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿¦Ê²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÍÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁÀçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ëş³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀÕÌ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯºÓ×ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͼľÊæ¿ËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Îå¼ÒÇşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ

  µØÃû:¶õÖİÊĞÁ¥Êô:ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_
  Õş´úÂë:420700´úÂëÇ°6λ:420700
  ³¤Í¾µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ:0711 ÓÊÕş±àÂë:436000
  ³µÅƺÅÂë:¶õGÕş¼¶±ğ:µØ¼¶ÊĞ
  ÈË¿ÚÊıÁ¿:Ô¼104.87ÍòÈËÈË¿ÚÃܶÈ:697ÈË/km2
  ϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı:1504ƽ·½¹«Àï
  ¶õÖİÊĞÏà¹ØÍøÕ¾:
  Õş´úÂë Ãæ»ı¼ò½é
  Áº×ÓºşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ 420702 525km2¡¡¡¡¡¡Á»×ÓºşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_λÓÚºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶«²¿£¬³¤½­ÖĞÏÂÓΣ¬Ãæ»ı525ƽ·½Ç§Ãס£2004ÄêÄ©×ÜÈË¿Ú173861ÈË¡£ ¡¡¡¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÈËÃñÕş¸®×¤Ì«ºÍÕò¡£Óʱࣺ436064¡£´úÂ룺420¡­¡­[Ïêϸ]
  »ªÈݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ 420703 460km2¡¡¡¡¡¡»ªÈݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_λÓÚ³¤½­ÖĞÏÂÓÎÄÏ°¶£¬¶õÖİÊĞÎ÷²¿¡£¶«Á¬¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬±±Óë»Æ¸ÔÊĞÍÅ·çÏØ,Î人ÊÂÖŞµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¸ô½­ÏàÍû£¬Î÷ÓëÎ人ÊкéɽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_½ÓÈÀ£¬ÄÏÁÙ¶õÖİÊг¤¸Û¹ÜÀíµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£Ãæ»ı460ƽ·½¡­¡­[Ïêϸ]
  ¶õ³ÇµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ 420704 520km2¡¡¡¡ ¡¡¡¡¶õ³ÇµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_λÓÚºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶«²¿£¬³¤½­ÖĞÏÂÓΣ¬Ãæ»ı520ƽ·½Ç§Ãס£2004Äêµ×£¬È«µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_×ÜÈË¿Ú603698ÈË¡£ ¡¡¡¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÈËÃñÕş¸®×¤Ã÷Ì÷¡£Óʱࣺ436000¡£´ú¡­¡­[Ïêϸ]
  ¡¡¡¡¶õÖİÊĞϽ¶õ³Ç,»ªÈİ,Áº×Óºş3¸öÏؼ¶µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУºÍ¸ğµê,¶õÖİ2¸ö¿ª·¢µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,ÒÔ¼°·ï»Ë,¹ÅÂ¥,Î÷ɽ3¸öÖ±¹Ü½ÖµÀ°ìÊ´¦¡£È«ÊĞϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı1596ƽ·½¹«Àï,×ÜÈË¿Ú109.79ÍòÈË(»§¼®ÈË¿Ú)¡£
  ¡¡¡¡2013Äê,¶õÖİÊĞʵÏÖÉú²ú×ÜÖµ(GDP)630.94ÒÚÔª,°´¿É±È¼Û¸ñ¼ÆËã,±ÈÉÏÄêÔö³¤10.5%¡£ÆäÖĞ,µÚÒ»²úҵʵÏÖ78.51ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤4.9%;µÚ¶ş²úҵʵÏÖ375.08ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤12.2%;µÚÈı²úҵʵÏÖ177.35ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤9%¡£Èı´Î²úÒµ½á¹¹±ÈÓÉ2012ÄêµÄ12.3:60.1:27.6µ÷ÕûΪ12.4:59.4:28.1¡£°´³£×¡ÈË¿Ú¼ÆËã,È«ÊĞÈ˾ùÉú²ú×ÜÖµ´ïµ½59791Ôª,±ÈÉÏÄê¾»Ôö6535Ôª,Ôö³¤12.3%¡£2013Äê,È«ÊĞÈ«Éç»á´ÓÒµÈËÔ±×ÜÊı´ïµ½64.85ÍòÈË,±ÈÉÏÄêÔö³¤1.22%,ÆäÖĞ,´ÓʵÚÒ»²úÒµ20.78ÍòÈË,´Óʵڶş²úÒµ20.85ÍòÈË,´ÓʵÚÈı²úÒµ23.22ÍòÈË¡£È«Äê¹Ì¶¨×ʲúͶ×Ê567.19ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤28.1%;¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÊµÏÖÔö¼ÓÖµ361ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤13.2%;µØ·½¹«¹²²ÆÕşÔ¤ËãÊÕÈë38.43ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤16.4%;È«Éç»áÏû·ÑÆ·ÁãÊÛ×ܶî205.1ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤13.1%;ʵ¼ÊÀûÓÃÍâ×Ê1.62ÒÚÃÀÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤16.3%;Íâó³ö¿Ú1.76ÒÚÃÀÔª,ͬ±ÈÔö³¤12%;³ÇÕò¾ÓÃñÈ˾ù¿ÉÖ§ÅäÊÕÈë20878.16Ôª,±ÈÉÏÄêÔö³¤8.14%¡£Å©´å¾ÓÃñÈ˾ù´¿ÊÕÈë10209.72Ôª,±ÈÉÏÄêÔö³¤12.54%¡£2013Äê,È«ÊоÓÃñÏû·Ñ¼Û¸ñÉÏÕÇ2.7%,ÕÇ·ù±ÈÉÏÄê½µµÍ0.2¸ö°Ù·Öµã,ÆäÖĞʳƷÀà¼Û¸ñÉÏÕÇ5%¡£È«ÄêÉÌÆ·ÁãÊÛ¼Û¸ñÉÏÕÇ1.9%,¹¤ÒµÉú²úÕß³ö³§¼Û¸ñϽµ0.6%,¹¤ÒµÉú²úÕß¹º½ø¼Û¸ñϽµ2.4%¡£È«ÊĞÖ÷Òª¾­¼ÃÖ¸±êÍê³ÉÔ¤ÆÚÄ¿±ê,Ôö·ù¿ìÓÚÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ƽ¾ùˮƽ¡£
  ¡¡¡¡È«ÄêÈ«ÊĞÍê³ÉÅ©Òµ×ܲúÖµ138.5ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤7.4%¡£ÆäÖĞ,ÖÖÖ²Òµ²úÖµ39.8ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤4.6%;ÄÁÒµ²úÖµ34.2ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤4.4%;ÓæÒµ²úÖµ62ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤13.4%¡£È«ÊĞũҵʵÏÖÔö¼ÓÖµ71.6ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤12.1%¡£È«ÄêÁ¸Ê³²úÁ¿´ïµ½35.51Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêÔö³¤2.94%,ʵÏÖ¡°Ê®Á¬Ôö¡±;ÃŞ»¨²úÁ¿0.7Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêϽµ5.75%;ÓÍÁϲúÁ¿6.08Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêÔö³¤2.1%;Ê߲˲úÁ¿96.99Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêÔö³¤2.4%;Ë®²úÆ·²úÁ¿42.8Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêÔö³¤7.94%;ÉúÖí³öÀ¸120ÍòÍ·,±ÈÉÏÄêÔö³¤5.94%;¼ÒÇݳöÁı1559.43ÍòÖ»,±ÈÉÏÄêÔö³¤5.5%¡£È«Äêн¨Éú̬ũҵʾ·¶»ùµØ56¸ö,×¢²áµØÀí±êÖ¾É̱ê9¼ş,È«¹úÊ׸öÓĞ»úÅ©²úÆ·¼ì²âÈÏÖ¤ÖÄÂ仧¶õÖİ,³¤¸Ûá¼É½Ğ±»ÁĞΪȫ¹úÏÖ´úÉú̬ũҵ´´ĞÂʾ·¶»ùµØ,¶õÖİÊб»ÃüÃûΪÎä²ıÓã±ê×¼»¯Ñøֳʾ·¶Êк͹ú¼Ò¡°Á¸°²¹¤³Ì¡±Ê¾·¶ÊĞ¡£Å©Òµ²úÒµ»¯¿ìËÙÍƽø,È«ÄêĞÂÔöÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶ÁúÍ·ÆóÒµ4¼Ò,Å©ÃñרҵºÏ×÷Éç113¼Ò,¼Òͥũ³¡210»§¡£Å©¸±²úÆ·¼Ó¹¤²úÖµ´ïµ½210.3ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤31%;Å©¸±²úÆ·¼Ó¹¤Òµ²úֵռũҵ×ܲúÖµµÄ±ÈÂÊÓÉÉÏÄêµÄ1.27%Ìá¸ßµ½1.39%¡£

  ¡¡¡¡2013Äê,¶õÖİÊĞÆô¶¯ÊµÊ©¡°Öصã²úÒµ±¶Ôö¼Æ¡±,³ǫ̈´Ù½ø¹¤Òµ¾­¼ÃƽÎÈÔö³¤,·ö³ÖÊг¡Ö÷Ìå·¢Õ¹µÈһϵÁĞ´ëÊ©,³ï´ë10.2ÒÚÔª²ÆÕş¼äЪ×ʽğ,Ç˶¯¸÷·½×ʽğ×¢ÈëʵÌå¾­¼Ã,´Ùʹ¾­¼Ã¼Ó¿ìתĞÍÉı¼¶²½·¥,½á¹¹µ÷Õû³ÉЧÖğ½¥ÏÔÏÖ,¾­¼Ã·¢Õ¹¾ÖÃæÖ𲽺Ãת¡£È«Êй¤ÒµÓõçÁ¿´Ó8Ô·ݿªÊ¼ÊµÏÖÕıÔö³¤,ŤתÁËÁ¬Ğø20¸öÔ¸ºÔö³¤µÄ¾ÖÃæ,ÖصãÒµºÍ¹Ç¸ÉÆóÒµ¿ªÊ¼×ß³öµÍ¹È¡£ĞÂĞͽ¨²Ä,¸ß¶Ë×°±¸ÖÆÔì,ÉúÎïÒ½Ò©µÈĞÂĞ˲úÒµÎȲ½·¢Õ¹,ÒÔµç×ÓÉÌÎñΪ´ú±íµÄÉú²ú0Òµ·¢Õ¹Ñ¸ÃÍ,18ƽ·½¹«ÀïµÄµç×ÓÉÌÎñ»ùµØ½¨Éè˳Àû,³É¹¦Òı½øÁËÑÇÂíÑ·,ÆÕÂå˹,ΨƷ»á,µ±µ±Íø,ËÕÄşÒ×¹ºµÈ¹úÄÚÍâÖªÃûµçÉÌÆóÒµ,¸ğµê¿ª·¢µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_»ñÅúÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Ê×Åúµç×ÓÉÌÎñʾ·¶»ùµØ¡£½ØÖÁÄêµ×,È«ÊйæÄ£¹¤ÒµÆóÒµ´ïµ½487¼Ò,±ÈÉÏÄê¾»Ôö45¼Ò,Ôö³¤10.2%¡£È«ÊйæÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÍê³ÉÔö¼ÓÖµ361ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤13.2%¡£ÆäÖĞ,ÇṤҵÍê³ÉÔö¼ÓÖµ72.82ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤14.79%;Öع¤ÒµÍê³ÉÔö¼ÓÖµ288.18ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤12.78%¡£È«ÄêÈ«ÊĞÉú²úÌú¿óʯ665.43Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêÔö³¤12.36%;Éú²úÉúÌú296.97Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêϽµ19.39%;Éú²ú´Ö¸Ö451.44Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêϽµ2.63%;Éú²ú¸Ö²Ä462.77Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêϽµ0.03%;Éú²úÖı¸Ö¼ş16.98Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêÔö³¤45.93%;Éú²úË®Äà1278.26Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêÔö³¤3.75%;Éú²ú·ş×°7766.12Íò¼ş,±ÈÉÏÄêϽµ9.62%;Éú²úÃñÓøÖÖÊ´¬²°18.12ÍòÔØÖضÖ,±ÈÉÏÄêÔö³¤8.99%¡£È«Äê·¢µç89.29ÒÚǧÍßʱ,±ÈÉÏÄêÔö³¤1.45%;¹¤ÒµÓõçÁ¿»Ö¸´Ôö³¤,È«Ä깤ҵÆóÒµÓõç49.91ÒÚǧÍßʱ,±ÈÉÏÄêÔö³¤5.85%¡£¹¤Òµ¾­¼ÃЧÒæÓĞËù¸ÄÉÆ¡£È«Äê¹æÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÊµÏÖ²úÆ·ÏúÊÛÊÕÈë1214.68ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤16.3%;ʵÏÖÀûÈó×ܶî42.03ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤88.57%;ʵÏÖÀûË°×ܶî72.87ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤63.67%¡£È«ÄêÈ«ÊÂÔö×ÊÖÊÒÔÉϽ¨ÖşÆóÒµ7¼Ò¡£È«ÄêʵÏÖ½¨ÖşÒµ×ܲúÖµ92.9ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤17.3%¡£ÊµÏÖÖ÷ÓªÒµÎñÊÕÈë91.3ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤26.8%¡£È«ÊĞ·¿Îݽ¨ÖşÊ©¹¤Ãæ»ı855.5Íòƽ·½Ã×,±ÈÉÏÄêÔö¼Ó288.5Íòƽ·½Ã×,Ôö³¤50.9%,ÆäÖĞ,È«ÄêĞ¿ª¹¤·¿ÎİÃæ»ı543.6Íòƽ·½Ã×,±ÈÉÏÄêÔö³¤54.9%;·¿Îݽ¨Öş¿¢¹¤Ãæ»ı417.5Íòƽ·½Ã×,±ÈÉÏÄêÔö¼Ó28.5Íòƽ·½Ã×,Ôö³¤7.3%¡£
  ¡¡¡¡È«ÄêÈ«ÊĞÍê³É¹Ì¶¨×ʲúͶ×Ê(²»º¬Å©»§)567.19ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤28.1%¡£´ÓÈı´Î²úҵͶ×Ê¿´,È«ÊеÚÒ»²úÒµÍê³ÉͶ×Ê10.32ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤83.2%;µÚ¶ş²úÒµÍê³ÉͶ×Ê289.38ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤38.9%;µÚÈı²úÒµÍê³ÉͶ×Ê267.49ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤16.9%¡£2013Äê,È«ÊĞÖÆÔìÒµÍê³ÉͶ×Ê256.9ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤36.3%,ռȫÊй̶¨×ʲúͶ×ʶîµÄ45.3%¡£µçÁ¦Íê³ÉͶ×Ê5.3ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤81.6%¡£½»Í¨ÔËÊä,²Ö´¢ºÍÓÊÕşÒµÍê³ÉͶ×Ê58.7ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤29.7%¡£·¿µØ²úÒµÍê³ÉͶ×Ê16.28ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤39.7%¡£Íê³ÉÉÌÆ··¿ÏúÊÛÃæ»ı68.52Íòƽ·½Ã×,±ÈÉÏÄêÔö³¤46.7%¡£
  ¡¡¡¡2013Äê,ʵÏÖÉç»áÏû·ÑÆ·ÁãÊÛ×ܶî205.1ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤13.1%¡£ÆäÖгÇÕòÊг¡ÊµÏÖÁãÊÛ¶î184.39ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤14.2%;Ïç´åÊг¡ÊµÏÖÁãÊÛ¶î20.72ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤3.85%,³ÇÕòÊг¡Ôö·ù¸ßÓÚÏç´åÊг¡Ôö·ù10.35¸ö°Ù·Öµã¡£´ÓÒµ¿´,Åú·¢ºÍÁãÊÛҵʵÏÖÁãÊÛ¶î184.2ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤14.27%;×¡ËŞºÍ²ÍÒûҵʵÏÖÁãÊÛ¶î20.9ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤3.77%¡£È«ÄêÈ«ÊĞÍâó½ø³ö¿Ú×ÜÖµ4.9ÒÚÃÀÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤15.6%¡£ÆäÖĞ,º£¹Ø³ö¿Ú×ÜÖµ1.76ÒÚÃÀÔª,ͬ±ÈÔö³¤12%;½ø¿Ú×ܶî3.14ÒÚÃÀÔª,ͬ±ÈÔö³¤17.7%¡£È«ÄêÈ«Êй²½Ó´ı¹úÄÚÍâÂÃÓÎÕß460ÍòÈË(´Î),±ÈÉÏÄêÔö¼Ó63.4ÍòÈË(´Î),Ôö³¤16%;ʵÏÖÂÃÓÎ×ÜÊÕÈë41.54ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤23.4%¡£ÄêÄ©È«ÊĞÓµÓĞ3A¼¶ÂÃÉç7¼Ò,ÎåĞǼ¶Å©¼ÒÀÖ4¼Ò¡£
  ¡¡¡¡2013Äê,¶õÖİÊĞÇÀ×¥¹úÄÚÍâ²úҵתÒÆ»úÓö,³ǫ̈һϵÁм¤ÀøºÍÓÅ»İÕş²ß,È«ÃæÍƽøÕĞÉÌÒı×ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£ÏȺóÒı½øÁËÄÏɽ¼¯ÍŸğµêÁÙ¸ÛгÇ,¶«ºş¸ßĞÂÎàÍ©ºşĞÅÏ¢²úÒµ»ùµØ,Ä϶¼ĞÂÄÜÔ´µÈÒ»ÅúÖØ´óÏîÄ¿Â仧,ÔöÇ¿ÁË·¢Õ¹ºó¾¢¡£È«ÄêĞÂÇ©Ô¼ÒÚÔªÒÔÉÏÏîÄ¿105¸ö,Íê³ÉÕĞÉÌÒı×Ê×ܶî361ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤41%;ʵ¼ÊÀûÓÃÍâ×Ê1.62ÒÚÃÀÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤16.3%¡£¿ªÕ¹¡°ÏîÄ¿½¨ÉèÄꡱ»î¶¯,ÒÔÏîÄ¿½¨É躻ʵ·¢Õ¹»ù´¡,È«ÊĞÔÚ½¨ÒÚÔªÒÔÉÏÏîĿͬ±ÈÔö³¤38%;ʵʩ¼¼Êõ¸ÄÔìÏîÄ¿124¸ö,Íê³ÉͶ×Ê42.6ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤37%¡£×ÜͶ×Ê74ÒÚÔªµÄ¶õÖݵ糧ÈıÆÚ¹¤³ÌÈ¡µÃÖØ´ó½øÕ¹,Á½Ì¨100ÍòǧÍß³¬³¬ÁÙ½ç»ú×é¼´½«¶¯¹¤¡£¹ËµØ×ܲ¿,²¨¶ûÑÇÌ«ÈıÆÚµÈ52¸öÖص㹤ҵÏîÄ¿½¨³ÉͶ²ú¡£
  ¡¡¡¡2013Äê,¶õÖİÊн»Í¨ÔËÊä,²Ö´¢ºÍÓÊÕşÒµÍê³ÉÔö¼ÓÖµ30.72ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤8.5%¡£È«Äê¹²Íê³É»õÎïÖÜתÁ¿38.29ÒÚ¶Ö¹«Àï,±ÈÉÏÄêÔö³¤15.5%;ÂÿÍÖÜתÁ¿14.49ÒÚÈ˹«Àï,±ÈÉÏÄêÔö³¤15%¡£È«Äê¸Û¿Ú»õÎïÍÌÍÂÁ¿´ïµ½1894Íò¶Ö,±ÈÉÏÄêÔö³¤5.2%¡£2013Äê,È«Êй«Â·Àï³Ì´ïµ½3237¹«Àï,±ÈÉÏÄêÔö³¤4.5%¡£ÆäÖеȼ¶¹«Â·´ïµ½2774¹«Àï¡£ÄêÄ©,È«ÊĞÃñÓóµÁ¾ÓµÓĞÁ¿33934Á¾,ÆäÖĞ˽ÈËÆû³µÓµÓĞÁ¿´ïµ½26339Á¾,±ÈÉÏÄê¾»Ôö4086Á¾¡£È«ÊĞÓµÓй«¹²Æû³µÔËÓª³µÁ¾323Á¾,È«ÄêĞÂÔö³ö×â³µ100Á¾,³ö×â³µ×ÜÊı´ïµ½499Á¾,»º½âÁ˳ǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡°´òµÄ¡±ÄÑ¡£È«ÄêÓʵçͨĞÅÒµÍê³ÉÒµÎñ×ÜÁ¿9.19ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤4%¡£ÆäÖеçĞÅÒµÎñ×ÜÁ¿7.17ÒÚÔª,ͬ±ÈϽµ0.3%,ÓÊÕşÒµÎñ×ÜÁ¿2.02ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤22.4%¡£ÄêÄ©È«ÊĞÒƶ¯µç»°Óû§´ïµ½95Íò»§,»¥ÁªÍø¿í´ø½ÓÈëÓû§´ïµ½16.16Íò»§,±ÈÉÏÄêÔö¼Ó2.09Íò»§,Ôö³¤14.9%¡£
  ¡¡¡¡2013Äê,È«ÊĞÍê³É²ÆÕş×ÜÊÕÈë54.01ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤6.7%¡£ÆäÖеط½¹«¹²²ÆÕşÔ¤ËãÊÕÈë´ïµ½38.43ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤16.4%¡£Ôڵط½¹«¹²²ÆÕşÔ¤ËãÊÕÈëÖĞ,Íê³ÉµØ·½Ë°ÊÕÊÕÈë27.9ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤14.7%,Ë°ÊÕÊÕÈëÕ¼µØ·½¹«¹²²ÆÕşÔ¤ËãÊÕÈëµÄ±ÈÖØ´ï72.6%¡£È«ÄêÍê³ÉÒ»°ãÔ¤ËãÖ§³ö70.85ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤13%¡£ÆäÖĞ,Éç»á±£ÕϺ;ÍÒµ,³ÇÏçÊÂÎñµÈÃñÉúÖ§³ö·Ö±ğ´ïµ½8.51ÒÚÔªºÍ5.97ÒÚÔª,±ÈÉÏÄê·Ö±ğÔö³¤21.2%ºÍ57.4%¡£ÄêÄ©È«ÊнğÈÚ»ú¹¹´æ¿îÓà¶î397.82ÒÚÔª,±ÈÄê³õÔö¼Ó50.39ÒÚÔª¡£ÆäÖĞ,¸öÈË´æ¿îÓà¶î236.75ÒÚÔª,±ÈÄê³õÔö¼Ó38.62ÒÚÔª¡£ÄêÄ©,È«ÊнğÈÚ»ú¹¹¸÷Ïî´û¿îÓà¶î270.99ÒÚÔª,±ÈÄê³õÔö¼Ó45.68ÒÚÔª,ÆäÖĞ,¶ÌÆÚ´û¿îÓà¶î147.83ÒÚÔª,±ÈÄê³õÔö¼Ó25.58ÒÚÔª;Öг¤ÆÚ´û¿îÓà¶î107.99ÒÚÔª,±ÈÄê³õÔö¼Ó14.38ÒÚÔª¡£È«ÊĞÒøÔöÁ¿´û´æ±È´ï125%,¾ÓÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÚÒ»,¶õÖİÊкÍÈı¸öµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Æë»ñ¡°È«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_½ğÈÚĞÅÓÃÊĞ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡±³ÆºÅ¡£È«ÄêÈ«Êб£ÏÕ»ú¹¹±£·ÑÊÕÈë9.49ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤24.3%,ÆäÖвƲúÏÕ±£·ÑÊÕÈë2.06ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤11.5%;ÈËÉíÏÕ±£·ÑÊÕÈë7.43ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤7.2%¡£¸÷ÏîÅâ¿îÓë¸ø¸¶Ö§³ö2.52ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤53.2%,ÆäÖвƲúÏÕÒµÎñÅâ¿îÖ§³ö1.19ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤12.7%;ÈËÉíÏÕÒµÎñÅâ¿îÓë¸ø¸¶1.33ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤126.3%¡£
  ¡¡¡¡2013Äê,¶õÖİÊĞÆÕͨ¸ßµÈ½ÌÓıÕĞÉú4863ÈË,ÔÚĞ£Éú13092ÈË,±ÏÒµÉú4155ÈË¡£¸÷ÀàÖеÈÖ°Òµ½ÌÓıÕĞÉú1384ÈË,ÔÚĞ£Éú4901ÈË,±ÏÒµÉú2282ÈË¡£ÆÕͨÖĞѧÕĞÉú16346ÈË,ÔÚĞ£Éú48571ÈË,±ÏÒµÉú17741ÈË¡£ÆÕͨСѧÕĞÉú12724ÈË,ÔÚĞ£Éú67157ÈË,±ÏÒµÉú10168ÈË¡£Ó׶ùÔ°ÔÚÔ°Ó׶ù15969ÈË¡£È«Äê³ï×ʽü2ÒÚÔª,Íê³É60ËùÒåÎñ½ÌÓıѧУ±ê×¼»¯½¨Éè,ÔÚÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÂÊÏÈÍê³ÉÒåÎñ½ÌÓı¾ùºâ·¢Õ¹¸Ä¸ïÊÔÑéÈÎÎñ¡£2013Äê,È«Êиßм¼Êõ²úÒµÍê³É×ܲúÖµ317.46ÒÚÔª,±ÈÉÏÄêÔö³¤16.93%,ʵÏÖÔö¼ÓÖµ90.2ÒÚÔª,ͬ±ÈÔö³¤16.9%¡£È«ÊÂÔö¸ßм¼ÊõÆóÒµ12¼Ò,ÓĞ34¼ÒÆóÒµÄÉÈëºó±¸ÆóÒµ¿â,¸ßм¼Êõ²úÆ·±¸°¸ÆóÒµ16¼Ò¡£È«Äê×éÖ¯É걨¸÷Àà¿Æ¼¼¼ÆÏîÄ¿103Ïî,ÂäʵÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶ÒÔÉϿƼ¼¼ÆÏîÄ¿45Ïî,9¼ÒÆóÒµ12¸öÏîÄ¿»ñ¹ú¼Ò,ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶ÖØ´ó¿Æ¼¼´´Ğ¼ƽ±,4ÈËÈÙ»ñÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶¿Æ¼¼´´ÒµÁì¾üÈ˲š£È«ÄêµÇ¼Ç¿Æ¼¼³É¹û13Ïî,ÆäÖĞ2Ïî³É¹û»ñÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶¿Æ¼¼½±;µÇ¼Ç¼¼ÊõºÏͬ68Ïî,¼¼Êõ½»Ò׶î3.2ÒÚÔª¡£È«ÊĞ·¢Ã÷רÀûÉêÇëÁ¿317¼ş,±ÈÉÏÄêÔö³¤23%¡£
  ¡¡¡¡2013Äê,¶õÖİÊмÌĞøʵʩÎÄ»¯»İÃñ¹¤³Ì,¡°ÖÜÖÜÀÖ¡±µÈȺÖÚÎÄ»¯»î¶¯ÈÕÒæ·á¸»¶à²ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£Ïà¼Ì¾Ù°ì¡°ÖÜÖÜÀÖ¡±¹ã³¡ÎÄ»¯»î¶¯54³¡,¼Æ700¶à¸ö½ÚÄ¿²ÎÑİ,¹ÛÖÚ´ï20ÍòÈË(´Î)¡£»ù±¾¹«¹²ÎÄ»¯·şÎñÌåϵ½¨ÉèÈ¡µÃнøÕ¹,Êв©Îï¹İйݽ¨³É²¢ÏòÊĞÃñ¿ª·Å¡£´´Á¢´ó¾çÔº¡°ÖÜÖÜÑİ¡±ÈºÖÚÎÄ»¯ĞÂÆ·ÅÆ¡£¿ªÕ¹ËÍÏ·ÏÂÏç120Óೡ,ËÍÊéÏÂÏç1Íò²á¡£¿ªÕ¹¡°Îⶼ½²Ì³¡±»î¶¯28ÆÚ¡£ÄêÄ©,È«ÊĞͼÊé¹İÈë²ØͼÊé´ïµ½1ÍòÓà²á¡£ÔÚÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÂÊÏÈʵÏÖÊı×ÖÅ©¼ÒÊéÎݴ弶ȫ¸²¸Ç¡£¿ªÕ¹ÁËÎâÍõ³ÇÒÅÖ·±£»¤¹¤×÷¡£È«ÄêÈ«ÊĞÎÄÒÕ¾«Æ·´´×÷³É¹û·á˶¡£´óĞÍÎ赸ʫ¡¶Îⶼ·ç»ª¡·»ñÇüÔ­ÎÄÒÕ½±,¸èÇú¡¶²ÉÁ«´¬¸è¡·»ñ½ğ±àÖÓ×÷Æ·½±,ÏÖ´ú¾©¾ç¡¶µ±¼Ò³ó½Ç¶ù¡·»ñÈ«¹úÏ·¾çÎÄ»¯½ÚÍ­½±¡£2013Äê,È«Êй㲥×ۺϸ²¸ÇÂÊ´ïµ½98.47%,µçÊÓ×ۺϸ²¸ÇÂÊ´ïµ½98.62%¡£2013Äê,¶õÖİÔ˶¯Ô±ÔÚÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶¸÷Ïî±ÈÈüÖĞ·Ö±ğ»ñµÃ½ğÅÆ8ö,ÒøÅÆ9ö,Í­ÅÆ4ö¡£ÔÚÈ«¹ú½¡ÉíÆø¹¦½»Á÷±ÈÈüÖĞ,¶õÖİ´ú±í¶ÓÈ¡µÃ¼¯ÌåÒ»µÈ½±¡£ÏȺó¾Ù°ìÁË¡°2013Äê¶õÖİÊеÚʮһ½ìÈ«Ãñ½¡ÉíÔ˶¯»áÆô¶¯Ê½ôßµÚÆß½ìÌåÓıÎ赸±ÈÈü¡±,¡°2013Äê¶õ¶«ÄÏȺÖÚÎ赸´óÈü¡±,¡°Í޹ş¹ş¡±ÆôÁ¦±­È«¹ú¡°Èı¶ÔÈı¡±(¶õÖİÈüµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_)×ãÇò¶Ô¿¹ÈüµÈ±ÈÈü»î¶¯,ÌáÉıÁËÊĞÃñ½¡¿µËØÖÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£µ½2013Äêµ×,È«ÊĞÓµÓĞÎÀÉú»ú¹¹187¼Ò¡£ÆäÖĞ,Ò½Ôº17¼Ò,ÏçÕòÎÀÉúÔº26¼Ò,¸¾Ó×±£½¡Ôº1¼Ò,¼²²¡Ô¤·À¿ØÖÆÖÄ1¼Ò;ÓĞÎÀÉú¼¼ÊõÈËÔ±4976Ãû¡£ÔÚÎÀÉúרҵ¼¼ÊõÈËÔ±ÖĞ,Ö´Òµ(ÖúÀí)ҽʦ1704ÈË,×¢²á»¤Ê¿2113ÈË¡£È«ÊĞÎÀÉú»ú¹¹´²Î»´ïµ½4410ÕÅ,È«ÊĞÿǧÈËÓµÓĞ´²Î»Êı4.17ÕÅ¡£³ÇÊĞÎÀÉú·şÎñ»ú¹¹×ۺϸĸï»ù±¾Íê³É,265Ëù´åÎÀÉúÊÒʵÏÖ¡°ËÄ»¯¡±´ï±ê,ÌáÇ°Á½ÄêÍê³ÉÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶¨ÈÎÎñ¡£
  ¡¡¡¡2013ÄêÄ©,¶õÖİÊĞÓй«°²»§¼®ÈË¿Ú109.79ÍòÈË,ÆäÖĞ,³£×¡ÈË¿Ú105.7ÍòÈË,³ÇÕòÈË¿Ú66.4ÍòÈË¡£È«Äê³öÉú11284ÈË,³öÉúÂÊΪ10.69¡ë;ËÀÍö5794ÈË,ËÀÍöÂÊΪ5.49¡ë,ÈË¿Ú×ÔÈ»Ôö³¤ÂÊΪ5.2¡ë¡£2013Äê,¶õÖİÊмá³ÖÃñÉúÓÅÏÈ,¹«¹²²ÆÕşÏòÃñÉúÁìÓòÇãб¡£È«Äê¸÷ÀàÃñÉúÖ§³ö33.2ÒÚÔª,Õ¼¹«¹²²ÆÕşÖ§³ö±ÈÖØ´ï72%¡£ÈÏÕæ°ìÀí¡°Ê®¼şÊµÊ¡±,½â¾öÁËÒ»ÅúÓëȺÖÚÉú»îÃÜÇĞÏà¹ØµÄʵ¼ÊÎÊÌ⡣ȫÊгÇÕò¾ÓÃñÈ˾ù¿ÉÖ§ÅäÊÕÈë20878.16Ôª,±ÈÉÏÄêÔö³¤8.14%¡£Å©´å¾ÓÃñÈ˾ù´¿ÊÕÈë10209.72Ôª,±ÈÉÏÄêÔö³¤12.54%¡£³ÇÏç¾ÓÃñÊÕÈë²î¾àÓÉÉÏÄêµÄ2.13:1ËõСΪ2.05:1¡£Éç»á±£ÕϺ;ÈÖúÌåϵ½øÒ»²½ÍêÉÆ¡£2013Äê,¶õÖİÊĞÈ«Á¦Íƽø´´Òµ¾ÍÒµ¹¤×÷,·¢·ÅĞ¡¶î²ÆÕşÌùÏ¢´û¿î1.1ÒÚÔª,еǼǸ÷ÀàÊг¡Ö÷Ìå1.1Íò»§,ĞÂÔöС΢ÆóÒµ618¼Ò,³ÇÕòĞÂÔö¾ÍÒµ18437ÈË,ÆäÖĞ°²ÖÃϸÚʧҵÈËÔ±ÔÙ¾ÍÒµ5197ÈË¡£ÄêÄ©È«ÊгÇÕòµÇ¼ÇʧҵÂÊΪ3.32%,µÍÓÚÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¿ØÄ¿±êÖµ1.18¸ö°Ù·Öµã¡£È«ÄêÈ«ÊĞÎå´óÉç»á±£ÏÕĞÂÔöÀ©Ãæ2.55ÍòÈË,ÆäÖĞ,²Î¼Ó³ÇÕòÖ°¹¤»ù±¾ÑøÀϱ£ÏÕÈËÊı22.79ÍòÈË,±ÈÉÏÄêÄ©Ôö¼Ó0.3ÍòÈË¡£²Î¼Ó³ÇÕò¾ÓÃñ»ù±¾ÑøÀϱ£ÏÕÈËÊı42.39ÍòÈË,±ÈÉÏÄêÔö¼Ó1.21ÍòÈË¡£²Î¼Ó»ù±¾Ò½ÁƱ£ÏÕÈËÊı10.76ÍòÈË,±ÈÉÏÄêÔö¼Ó0.2ÍòÈË¡£²Î¼Óʧҵ±£ÏÕÈËÊı8.02ÍòÈË,ÓëÉÏÄê³Öƽ¡£²Î¼Ó¹¤É˱£ÏÕÈËÊı8.07ÍòÈË,±ÈÉÏÄêÔö¼Ó0.52ÍòÈË¡£²Î¼ÓÉúÓı±£ÏÕÈËÊı2.84ÍòÈË,±ÈÉÏÄêÔö¼Ó0.32ÍòÈË¡£¿ªÕ¹±»Õ÷µØÅ©Ãñ¾ÍÒµºÍÉç»á±£ÕÏÊÔµã,¶ÔÈ«ÊĞËùÓĞ80ËêÒÔÉÏÀÏÄêÈË·¢·ÅÁËÀÏÁä½òÌù,³ÇÏçµÍ±£Ë®Æ½ºÍ¡°ÈıÎŞ¡±¶ÔÏó¹©Ñø±ê×¼·Ö±ğÌá¸ß23.7%ºÍ140%¡£ÊµÏÖÁ˳ÇÏç¾ÓÃñ´ó²¡±£ÏÕÈ«¸²¸Ç,¶Ô²Î±£ÈËԱʵ´ó²¡¶ş´Î±¨Ïú¡£Ì½Ë÷¿ªÕ¹ÑøÀÏ·şÎñ,н¨»¥ÖúÑøÀÏ·şÎñÖÄ103¼Ò¡£È«Ä꽨³É¸÷Àà±£ÕÏĞÔס·¿4611Ì×,¶Ô1115¼ÒÀ§ÄÑ»§·¢·Å×âÁ޲¹Ìù¡£·¢·Å¹«»ı½ğ´û¿î3.9ÒÚÔª¡£Í×Éƽâ¾ö²ğǨ°²ÖÃÀúÊ·ÒÅÁôÎÊÌâ,´ó²¿·Ö²ğǨ»§Èëסоӡ£2013Äê,È«ÊгÇÕò¾ÓÃñÏíÊÜ×îµÍÉú»î±£ÕÏÈËÊı´ïµ½1.59ÍòÈË,Å©´å¾ÓÃñÏíÊÜ×îµÍÉú»î±£ÕÏÈËÊı´ïµ½2.92ÍòÈË¡£È«ÊĞÅ©´åÉç»á¸£ÀûÊÕÑøĞÔµ¥Î»´²Î»Êı´ïµ½2632ÕÅ,±ÈÉÏÄêÔö¼Ó605ÕÅ¡£
  ¡¡¡¡È«ÄêÈ«ÊĞÄÜÔ´Ïû·Ñ×ÜÁ¿713.23Íò¶Ö±ê׼ú,±ÈÉÏÄêÔö³¤6.16%¡£ÆäÖĞ,¹¤ÒµÆóÒµÄÜÔ´Ïû·Ñ×ÜÁ¿601.42Íò¶Ö±ê׼ú,ͬ±ÈÔö³¤4.81%¡£µ¥Î»GDPÄܺıÈÉÏÄêϽµ3.96%¡£2013ÄêÄ©,È«Êг£ÓøûµØÃæ»ı56.68ÍòĶ,ÁÖµØÃæ»ı45.81ÍòĶ,È«ÊĞÉ­ÁÖ¸²¸ÇÂÊ´ïµ½20.25%,±ÈÉÏÄêÌá¸ß0.88¸ö°Ù·Öµã¡£È«ÊгÇÊĞÉú»îÎÛË®´¦ÀíÂÊ´ïµ½88.69%,Éú»îÀ¬»øÎŞº¦»¯´¦ÀíÂÊ´ï100%;³ÇÕòÈ˾ù¹«¹²Â̵ØÃæ»ı15.42ƽ·½Ã×,½¨³ÉµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÂÌ»¯¸²¸ÇÂÊ´ïµ½37.02%¡£È«ÄêÊĞÖijǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_»·¾³¿ÕÆø´ïµ½»òÓÅÓÚ¹ú¼Ò¶ş¼¶±ê×¼µÄÌìÊıÓĞ293Ìì¡£¶şÑõ»¯Áò0.03ºÁ¿Ë/Á¢·½Ã×,¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£Îï0.076ºÁ¿Ë/Á¢·½Ã×,¶şÑõ»¯µª0.035ºÁ¿Ë/Á¢·½Ãס£2013Äê,È«Êй²·¢Éú¸÷ÀàÉú²ú°²È«Ê¹Ê72Æğ,±ÈÉÏÄê¼õÉÙ18Æğ,Ͻµ20%¡£ËÀÍö39ÈË,±ÈÉÏÄê¼õÉÙ2ÈË,Ͻµ4.9%¡£Ö±½Ó¾­¼ÃËğʧ361.6ÍòÔª,±ÈÉÏÄêϽµ39.9%¡£È«ÄêÈ«ÊĞÒÚÔªGDPÉú²ú°²È«Ê¹ÊËÀÍöÂÊΪ6.18%,±ÈÉÏÄêϽµ1.14¸ö°Ù·Öµã¡£
  ¡¡¡¡[¸»ÍøÓÑ"¶ÏÇŲĞÑ©"·ÖÏí´ËÄÚÈİ¡£]

  ÒÔ϶õÖİÊĞÃæ»ıÏ൱£º  ºşÄÏÑô¹âµç×Ó¼¼ÊõѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ³£ÄêÃæÏòÈ«¹úÕĞÉú£¡ÔÂÔ¿ª°à£¬ÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬°ü½Ì°ü»á£¬°²ÅŹ¤×÷£¬¼¼ÊõÖ§³Ö£¬Ö¸µ¼´´Òµ£¡
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °Ù¶È£º ¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ºş±±ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¶õÖİÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù
  ¹Ø¼ü´Ê£ºµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à,µçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ¿Î³Ì´ó¸Ù
  ѧУµØÖ·£ººşÄÏÊ¡³¤É³ÊĞÓ껨Çø³µÕ¾ÄÏ·ºì»¨Æ·¿Ú¡£±¨Ãûµç»°£º0731-85579057£¬0731-85569651¡£
  µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£