ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ°à
  µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½ÅàѵѧУ|µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½¼¼ÊõѧУ
ÄúµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ÍõÅÆרҵ > ÈÕÆÚ£º2012-11-08 09:57:48

µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½°à

¡ñµçÄÔÎ¬ĞŞ¿Î³ÌÄÚÈİ¡ñ

ѧϰʱ¼ä£º6¸öÔÂ

½ÌѧĿ±ê£ºÅàÑøÖ춵çÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõÈËÔ±¡£°ëÌìÀíÂÛ£¬°ëÌìʵ¼ù£¬ÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵġ¢È«ÄܵĵçÄÔÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½ÌѧÄÚÈİ£ºµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é + µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é + ÍøÂçϵͳģ¿é + ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é

¡ïµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é£ºÄ£Äâµç×ÓÏß·¡¢Êı×Öµç×Ó¼¼Êõ¡¢ÎŞÏßµçĞźŷ¢Éä¡¢½ÓÊÕÔ­Àí¡£

¡ïµçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÖ÷°åÎ¬ĞŞ¡¢CRTÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢Òº¾§ÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢BGAº¸½Ó¼¼Êõ¡¢¼ÆËã»ú»ù´¡¡¢½á¹¹Ó빤×÷Ô­Àí£¬²Ù×÷ϵͳ£¬°ì¹«Èí¼ş£¬µç×Ó»ù´¡£¬Ó²¼şµÄ×é×°Óëά»¤£¬Ó²ÅÌĞŞ¸´¡¢Èí¼ş°²×°¡¢ÏµÍ³ÓÅ»¯£¬³£¼û¹ÊÕÏÅųı¡¢²¡¶¾·ÀÖΡ¢¡£ 

¡ïÍøÂçϵͳģ¿é£ºÍøÂç»ù´¡¡¢ÍøÂç²Ù×÷ϵͳ¡¢ÖĞĞ¡ĞͰ칫¾ÖÓòÍøµÄ×齨¡¢ÖĞĞ¡ĞÍÍø°ÉµÄ×齨¡¢ÍøÂçµÄ¹ÜÀíÓë²¼Ïßά»¤¼¼Êõ¡£ 

¡ï°²·À¼à¿ØÄ£¿é£ºÄ£ÄâÉãÏñ»ú£¬IPÍøÂç¸ßÇåÉãÏñ»ú£¬Ó²Å̼Ïñ»ú£¬ÊÓƵÇĞ»»Æ÷£¬·ÖÅäÆ÷£¬¸ßËÙÇò»ú£¬ÔÆ̨£¬¸´ºÏÆ÷£¬·ÀÀ×Æ÷£¬Ê°ÒôÆ÷µÈÏêϸ½²½â£»ÊÓƵÏߣ¬Ë«½ÊÏߣ¬µçÀ£¬3GÎŞÏß´«ÊäµÈÑ¡²Ä£¬ÖÆ×÷£¬ÅäÖü°¹©µç£¬½ÓµØ,·À¾²µç£¬·ÀÀ×»÷£¬·À¸ÉÈŵȡ£

¡ï ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÈ«Ãæ½²½â±Ê¼Ç±¾±£»¤¸ôÀëµ¥Ôªµç·¡¢ÏµÍ³¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢cpu¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢³äµçµ¥Ôªµç·¡¢¾Ö²¿¹©µçµ¥Ôªµç·µÈ¹¤×÷Ô­Àí¼°¹ÊÕÏÎ¬ĞŞ¡£Ğ¾Æ¬µÄʶ±ğ¡¢cpu¹¤×÷Ô­Àí¡¢µçÔ´¹ÜÀí¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°å¡¢Éù¡¢ÏÔ¿ØÖÆоƬ¼ì²âÓëÎ¬ĞŞ¡¢bgaоƬº¸½Ó¡¢Òº¾§ÆÁ¼ì²â¡¢´ú»»¡¢ÆÁÏ߸ü»»¡¢¸ßѹÌõ¸ü»»¼°´ú»»¡¢ÃÜÂë¹ÊÕÏ¡¢ibm0175 ±¨´í¹ÊÕÏ¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°åרÓüì²â¿¨µÄʹÓᢲ»Í¨µç¡¢µôµç¡¢»¨ÆÁ¡¢°×ÆÁ¡¢ºÚÆÁ¡¢biosÉèÖ㬴®²¢¡¢usb½Ó¿Ú¡¢¼üÅÌ¡¢¹âÇı¡¢µç³Ø¼°³äµçµç·¹ÊÕÏ¡¢Õû»úµç··ÖÎö¡£

   

½ÌѧÌØÉ«£ºÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬Ä£¿é½Ìѧ£¬ÖğһͻÆÆ¡£ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵÄÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½Ìѧ·½·¨£º²ÉÓÃÎÒĞ£¶ÀÌصġ°Ä£¿é½Ìѧ·¨¡±½Ìѧ¡£Ã¿ÌìÉÏÎç8£º30¡ª11£º30ÀíÂۿΣ¬ÏÂÎç2£º30¡ª5£º30ʵ²Ù¿Î¡£´òÔìµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ½ÌѧĞÂÉñ»°¡£

¿ª¿Îʱ¼ä£ºÃ¿ÔÂ1ºÅ¡¢16ºÅ¿ªÑ§£¬ÌØÊâÇé¿öÒ²¿ÉËæµ½Ëæѧ¡£Ñ§Ğ£²ÉÈ¡Ñ­»·Ê½½Ìѧ£¬Ò»ÆÚδѧ»á£¬¿ÉÃâ·ÑÔÙѧ£¬Ö±µ½Ñ§»áΪֹ¡£¶ÔÓÚÍƳÙÀ´Ñ§Ğ£±¨µ½µÄѧÉú£¬Ñ§Ğ£²ÉÈ¡ÍíÉÏ»òĞÇÆÚÌì²¹¿ÎµÄ·½Ê½Ê¹Ñ§Éúѧ¶®¡¢Ñ§»áΪֹ¡£

¾ÍÒµ·½Ïò£º¸÷´óĞÍÆóÒµ£¬µçÄÔ¹«Ë¾¡¢µçÄÔÎ¬ĞŞµê¡¢ÍøÂ繫˾¡¢ÊÛºóÎ¬ĞŞ·şÎñ²¿´ÓÊÂÎ¬ĞŞ¼¼Êõ¹¤×÷¡£Ñ§Ô±Ñ§³ÉÖ®ºóÒ²¿É×Ô¼º¿ªµê£¬Ñ§Ğ£³¤ÆÚÌṩ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£

°ä·¢Ö¤Ê飺¡¶×¨Òµ¼¼ÊõºÏ¸ñÖ¤¡·¡¢ÖĞ»ªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¡¶Ö춵çÄÔÎ¬ĞŞÔ±Ö°Òµ×ʸñÖ¤¡·

ÕĞÉú¶ÔÏó£º ³õÖĞÉú¡¢¸ßÖĞÉú¡¢´óѧÉú¡¢Éç»áÇàÄêµç×Ó°®ºÃÕ߶¼¿ÉÒÔ±¨ÃûÈëѧ¡£Ã»ÓĞÎÄ»¯³Ì¶ÈÏŞÖÆ£¬Ã»ÓĞÄêÁäÏŞÖÆ£¬Ã»ÓеØÓòÏŞÖÆ¡£

ѧ·Ñ±ê×¼£ºµã»÷²é¿´>>>

  

  

1¡¢×¢ÒâÀíÂÛʵ¼ùÏà½áºÏ£¬ÒòΪÏÖÔÚĞí¶àѧϰ¡°Ğ¾Æ¬¼¶Î¬ĞŞ¡±µÄѧԱ¼¸ºõ¶¼Ã»ÓĞרҵ»ù´¡ÖªÊ¶£¬ÔÚ²»¶ÏÍêÉƵĽÌѧϵͳ£¬Í¬Ê±ÎÒÃÇÉèÉí´¦µØΪѧԱ×ÅÏ룬ÎÒĞ£¿ÉÒÔÌṩʵϰ»ùµØ£¬Ìá¸ß´óÁ¿µÄʵ¼ù»ú»á£¬Ê¹Ñ§Ô±ÔÚʵϰ»ùµØÇ×ÉíÌå»áµ½Ô­¹ÊÕϵķÖÎö¡¢½â¾ö¹ı³Ì¡¢Ê¹Ñ§Ô±¶Ô¸÷ÖÖ¹ÊÕÏÃú¼ÇÓÚĞÄ¡£
2¡¢Ãâ·ÑѧϰµêÃæ¾­Óª¼°¹ÜÀí¼¼ÇÉ¡£
3¡¢Îª·½±ãѧԱ¿ªµê£¬Ñ§Ğ£Óë¸÷´óµçÄÔµçÆ÷ÖÆÔ쳧¼ÒÓг¤¾Ã¡¢Îȹ̡¢ÓѺõÄÅä¼ş¹©Ó¦ºÏ×÷¹Øϵ£¬ÌṩÁãÅä¼şºÍ¹¤¾ßµÈÅú·¢£¬È«²¿ÒÔÔ­¼Û¹©¸ø£¬Ö»ÊÕ¶îÍâÓʼķÑÓá£
4¡¢Õë¶Ô±¾Ğ£Ñ§Ô±£¬Ñ§Ğ£¿ªÓе绰¼¼Êõ×ÉѯÈÈÏß¡¢Ñ§Ô±£Ñ£Ñ¼¼Êõ½»Á÷Ⱥ£¬Ñ§Ô±ÔÚÏßÎʴ𣬶ÔÓÚѧԱÔÚ¿ªµê»òÉϸںóÅöµ½µÄÒ»Ğ©ÎŞ·¨ÅųıµÄ¹ÊÕÏ£¬ÓÉר¿Æ¹¤³Ìʦ»Ø´ğ½â¾ö·½°¸¡£

   
ÕĞÉú³ÇÊĞ£º
 • ±±¾©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ìì½òÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉϺ£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïã¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÄÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÍåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϾ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎŞÎıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞìÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¬ÔƸÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑγÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õò½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˪ǨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ¼ÒׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇػʵºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºªµ¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞĮ̈ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£¶¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҿÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ĞµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²×ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÈ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì«Ô­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óͬÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑôȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤ÖÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ú³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë·ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½úÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ô˳ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÃÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ·ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂÀÁºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôºÍºÆÌØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °üÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³à·åÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨÁÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õ¶û¶à˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôÂ×±´¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÑåÄ׶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚÀ¼²ì²¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞË°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎıÁÖ¹ùÀÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­ÉÆÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉòÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÁ¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¾ÏªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µ¤¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Óª¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ĞÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å̽õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌúÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¯ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºù«µºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨ»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÉÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ±ßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ş¶û±õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆëÆë¹ş¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼¦Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×¸ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˫ѼɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁ´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼Ñľ˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Æß̨ºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĵµ¤½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë绯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óĞË°²ÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Äş²¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÜĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ»ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • áéÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÛɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀöË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÏ·ÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎߺşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ö²ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Âí°°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÁêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³üÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËŞÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Áù°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÙñÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğû³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÃÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÎÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ȪÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÄÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁúÑÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϲıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾°µÂÕòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƼÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾Å½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÓàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ӥ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÓÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ª°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒË´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÏÈÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇൺÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ͳ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔæׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«ÓªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑĮ̀ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ϋ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Íşº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕÕÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À³ÎßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÒÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁijÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÉÔóÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ª·âÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽ¶¥É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×±ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½¹×÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • å§ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğí²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • äğºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃÅÏ¿ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÇğÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÅÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÜ¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • פÂíµêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î人ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆʯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ê®ÑßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˲ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğ¢¸ĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »Æ¸ÔÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËæÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶÷Ê©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÉÌÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • DZ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉñÅ©¼ÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤É³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖêÖŞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïæ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÛÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÀÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£µÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҽçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒæÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³»ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÀÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »³»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¦µ×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏæÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉعØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉîÛÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö麣ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·ğɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õ¿½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ïÃûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »İÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÷ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇβÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ñô½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇåÔ¶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«İ¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³±ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ÒÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔƸ¡ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁøÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ğÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎàÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±±º£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·À³Ç¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ó¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÙÉ«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ³ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À´±öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ç×óÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³É¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ô¹±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÅÊÖ¦»¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ãòÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÃàÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÔªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËìÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÖɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϳäÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • üɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˱öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´ïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÅ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ÊÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢°ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸Ê×ÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¹É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁùÅÌË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ñÒåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÈÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­Î÷ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±Ï½ÚµØÇøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­¶«ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¥Ã÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Çú¾¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñϪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÑͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Àö½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÕ¶ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ²×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³şĞÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºìºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÄɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷Ë«°æÄÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÀíÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂºêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å­½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÏÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À­ÈøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕ¿¦ÔòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÇÇúÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÖÖ¥ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¦¼¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • μÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ººÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÜÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²¿µÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎÓø¹ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ÒøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎäÍşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÅÒ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽÁ¹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾ÆȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇìÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶¨Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¤ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷ÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ûÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÊ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Òø´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ×ìɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎâÖÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ÌÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞÎÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚ³ľÆëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ËÀ­ÂêÒÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͳ·¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹şÃÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¼ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²©¶ûËşÀ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÒô¹ùÀãÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢¿ËËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿Ë×ÎÀÕËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿¦Ê²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÍÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁÀçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ëş³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀÕÌ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯºÓ×ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͼľÊæ¿ËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Îå¼ÒÇşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ

  µØÃû:ÎÚº£ÊĞÁ¥Êô:ÄÚÃɹÅ
  Õş´úÂë:150300´úÂëÇ°6λ:150300
  ³¤Í¾µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ:0473 ÓÊÕş±àÂë:016000
  ³µÅƺÅÂë:ÃÉCÕş¼¶±ğ:µØ¼¶ÊĞ
  ÈË¿ÚÊıÁ¿:Ô¼53.29ÍòÈËÈË¿ÚÃܶÈ:304ÈË/km2
  ϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı:1754ƽ·½¹«Àï
  ÎÚº£ÊĞÏà¹ØÍøÕ¾:
  Õş´úÂë Ãæ»ı¼ò½é
  º£²ªÍåµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ 150302 529km2¡¡¡¡¡¡¡¡º£²ªÍåµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_λÓÚÄÚÃɹÅ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Î÷²¿,ÎÚº£Êж«±±²¿¡£µØÀí×ø±ê¶«¾­106¡ã46¡äÖÁ107¡ã05¡ä£¬±±Î³39¡ã31¡äÖÁ39¡ã52¡äÖ®¼ä¡£¶«ÒĞ׿×Óɽ£¨ÎÚÈʶ¼Ï²ÎÚÀ­¡­¡­[Ïêϸ]
  º£ÄϵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ 150303 1004.95km2¡¡¡¡º£ÄϵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_λÓÚÄÚÃɹÅ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Î÷²¿£¬µØÀí×ø±êÔÚ¶«¾­106¡ã35¡ä-107¡ã07¡ä£¬±±Î³39¡ã13¡ä-40¡ã10¡äÖ®¼ä¡£¶«ÒÀ¶õ¶û¶à˹¸ßÔ­£¬Î÷°ø»ÆºÓ£¬ÄÏÓëÄşÏÄʯ×ìɽ¡­¡­[Ïêϸ]
  ÎÚ´ïµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ 150304 219.7km2¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÚ´ïµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_λÓÚÄÚÃɹÅ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Î÷²¿¡£¶«Ó뺣²ªÍåµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÏàÁÚ£¬Î÷±±Óë°¢À­ÉÆÃ˽ÓÈÀ£¬ÄÏÓëÄşÏÄʯ×ìɽÊĞÅşÁÚ¡£×ÜÃæ»ı219.716ƽ·½Ç§Ãס£×ÜÈË¿Ú13ÍòÈË£¨2004Ä꣩¡£¡­¡­[Ïêϸ]
  ¡¡¡¡ÄÚÃɹÅ×ÔÒ±µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÎÚº£ÊĞ
  ¡¡¡¡ÎÚº£ÊĞλÓڻƺÓÉÏÓΣ¬1976ÄêÓÉÔ­°ÍÑåÄ׶ûÃ˵ÄÎÚ´ïÊĞ,ÒÁ¿ËÕÑÃ˵ĺ£²ªÍåÊкϲ¢³ÉÁ¢µÄ¡£²¢³ÉΪÄÚÃɹÅ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄµÚÈı¸öµØ¼¶ÊĞ¡£ËüλÓÚÄÚÃɹÅ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÎ÷Äϲ¿£¬¶«¾­106.36¡ãÖÁ107.05¡ã,±±Î³39.15¡ãÖÁ39.52¡ãÖ®¼ä,Äϱ±³¤Ô¼80¹«Àï,¶«Î÷¿í30¹«Àï,¶«ÁÚ¶õ¶û¶à˹¸ßÔ­£¬Î÷½Ó°¢À­ÉƲİÔ­£¬ÄÏÁ¬ÄşÏÄƽԭ£¬±±ÍûºÓÌ×¹àµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£Ãæ»ı1754ƽ·½¹«ÀÈË¿Ú48Íò£¬Óкº,»Ø,ÃÉ,ÂúµÈ26¸öÃñ×塣ȫÊĞϽº£²ªÍå,ÎÚ´ïºÍº£ÄÏÈı¸öµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£ÆäÖĞ£¬º£²ªÍåµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÊÇÊĞÕşÎÚº£ÊеØͼ¸®ËùÔڵء£
  ¡¡¡¡ÎÚº£ÊĞÊÇÒ»×ùĞÂĞ˵Ä×ÊÔ´Ğ͹¤Òµ³ÇÊĞ¡£1958Ä꣬Ëæ×Å°üÀ¼Ìú·µÄ¿ªÍ¨£¬ÕâÀïµÄú̿×ÊÔ´¿ªÊ¼´ó¹æÄ£¿ª·¢¡£1976Ä꽨ÊĞÒÔºó£¬ÌرğÊǸĸ↑·Å20¶àÄêÀ´£¬ÎÚº£¾­¼ÃºÍÉç»á·¢Õ¹Ñ¸ËÙ£¬Öğ²½ĞγÉÁËÄÜÔ´,ú»¯¹¤,½¨²Ä,Ò±½ğËÄ´óÖ§Öù²úÒµ¡£¡°Ê®Î塱¼ÆÆä¼ä£¬¹¤ÒµÔöËÙÁ¬Ğø5Äê±£³ÖÔÚÁ½Î»ÊıÒÔÉÏ¡£Ä¿Ç°£¬ÕâÀïÊÇÎÒ¹úÎ÷±±µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÖØÒªµÄú»¯¹¤»ùµØ£¬Ò²ÊǹúÄÚµçʯ,¹èÌúµÈ¸ßÔØÄܲúÆ·µÄÖØÒª²úµØ¡£

  ¡¡¡¡¡¾ÓÅÊÆ×ÊÔ´¡¿
  ¡¡¡¡ÎÚº£ÊĞ¿ó²ú×ÊÔ´·á¸»£¬ÒÑ̽Ã÷½ğÊôºÍ·Ç½ğÊô¿ó²ØÓĞ37ÖÖ£¬ÆäÖĞ£¬ÃºÌ¿´¢Á¿30¶àÒÚ¶Ö£¬ÒÔÓÅÖʽ¹ÃºÎªÖ÷£¬Õ¼ÄÚÃɹŽ¹Ãº´¢Á¿µÄ60£¥×óÓÒ£»Ìú¿óʯ´¢Á¿600¶àÍò¶Ö£»¸ßÁëÉÏÒÚ¶ÖÒÔÉÏ£¬´ËÍ⣬ʯ»Òʯ,ʯӢɰµÈ¿ó²ØÒ²´¢Á¿¾Ş´ó¡£·á¸»µÄ¿ó²ú×ÊԴΪ¾­¼ÃµÄ·¢Õ¹ÌṩÁ˱ØÒªµÄÌõ¼ş¡£
  ¡¡¡¡ÎÚº£Æ½¾ùº£°Î1150Ã×£¬Êô±±Î´ø¸ÉÔïĞÍ´ó½Æøºò£¬Äêƽ¾ù½µË®Á¿200ºÁÃס£¾³ÄÚȺɽ»·ÈÆ,¸ê±Ú,»ÄÄ®ºÍɳĮ²İÔ­·Ö²¼Æä¼ä¡£´©Êжø¹ıµÄ»ÆºÓÍäÑÓ105¹«ÀĞγÉÏÁ³¤µÄºÓ̲ʪµØºÍÅ©ÒµÂÌÖŞ¡£ÓÉÓÚÈÕÕÕʱ¼ä³¤£¬Öçҹβî´ó£¬¸øÊß²Ë,¹Ï¹ûµÈÅ©×÷ÎïÖÖÖ²´øÀ´µÃÌì¶ÀºñµÄÌõ¼ş¡£ÕâÀïÉú²úµÄÆÏÌѺ¬ÌÇÁ¿¸ß,ˬ¿Ú¸ÊÌğ£¬ÊÇÎÅÃûåÚåǵÄÌØÉ«¹ûÆ·¡£µ±µØµÄÍòĶÆÏÌÑÔ°³ÉΪÕâÀïÅ©ÒµµÄÒ»´óÌØÉ«¡£
  ¡¡¡¡ÎÚº£ÊÇÁ¬½ÓÎÒ¹úÎ÷±±ºÍ»ª±±µÄÖØÒªÊàŦ£¬Ò²ÊÇ¡°ÄşÉÂÃÉ¡±Ñػƾ­¼Ã´øµÄÖÄ£¬Í¬Ê±»¹ÊǺôÊĞ¡ª¡ª°üÍ·¡ª¡ª¶õ¶û¶à˹½ğÈı½Ç¾­¼ÃµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÑÓÉìµØ´ø¡£ÎÚº£½»Í¨·¢´ï£¬¾©À¼Ìú·,109,110¹úµÀºÍ±±¾©ÖÁÀ­Èø¸ßËÙ¹«Â·Ä£¹áÆä¼ä£»Ãñº½»ú³¡ÒÑ¿ªÍ¨ÎÚº£¡ª¡ªºôÊĞ¡ª¡ª±±¾©;ÎÚº£---Î÷°²º½Ïß¡£
  ¡¡¡¡¸Ä¸ï¿ª·ÅÒÔÀ´£¬ÎÚº£µÄ¾­¼ÃºÍÉç»á·¢Õ¹Ëٶȼӿ죬ÌرğÊÇ¡°Ê®Î塱Æڼ䣬ÎÚº£¸ßÔØÄܲúÒµ·¢Õ¹Ñ¸ËÙ£¬ĞγÉÁËеÄ×ÊԴת»¯¸ñ¾Ö£»³ÇÊн¨ÉèÈÕĞÂÔÂÒ죬»ù´¡ÉèÊ©ÈÕÕéÍêÉÆ¡£Ò»¸ö¾­¼ÃÉÏ·¢Õ¹Ñ¸ÃÍ£¬³ÇÊĞÃæò»ÀȻһеľÖÃ棬ÕıÎüÒı×Å°Ë·½À´¿Í¡£
  ¡¡¡¡ÎÚº£µÄ³ÉÁ¢Ê¼ÓÚú̿×ÊÔ´µÄ¿ª·¢£¬¶øú̿×ÊÔ´ÓÖΪ¹¤ÒµµÄ·¢Õ¹ÌṩÁËÌõ¼ş¡£ÉϸöÊÀ¼Í50Äê´ú³õÆÚ£¬µ±Ê±ÎÚº£µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ö»Óм¸¼Ò¾ÉÖйúʱÎ÷±±¾ü·§ÂíºèåÓÁôϵĵط½Ğ¡ÃºÒ¤¡£1958Ä꣬Ëæ×Å°üÀ¼Ìú·µÄ¿ªÍ¨£¬ÌرğÊÇ°ü¸Ö´´Á¢ºó¶Ôú̿,ú½¹µÄĞèÇó£¬ÕâÀ↑ʼÁË´ó¹æÄ£µÄú̿×ÊÔ´¿ª·¢¡£
  ¡¡¡¡ÕâÄê10Ô£¬Îª±£Ö¤°üÍ·¸ÖÌú¹«Ë¾Éú²ú¶Ôú̿µÄĞèÒª£¬ÄÚÃɹŵ³Î¯ºÍÕş¸®ÒªÇó°ÍÑåÄ׶ûÃ˺ÍÒÁ¿ËÕÑÃ˼¯ÖĞÁ¦Á¿´ó¸ãú̿Éú²ú¡£Æäʱ£¬ÕıֵȫÃñ×ܶ¯Ô±¡°³¬Ó¢¡±,¡°¸ÏÃÀ¡±µÄ-Äê´ú£¬ËÄÃæ°Ë·½µÄ½¨ÉèÕß¿ªÊ¼Ô´Ô´²»¶ÏµØ»ã¼¯µ½ÕâÀ»ÆºÓÎ÷°¶£¬×¿×ÓɽϳöÏÖÁËب¹ÅδÓеĽ¨É賡Ãæ¡£µ±Ê±£¬ÓÉ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µ³Î¯ºÍÕş¸®³éµ÷°ÍÃ˺ͰüÍ·¿óÎñ¾ÖµÄÒ»´óÅú¸É²¿ºÍ¼¼Êõ¹Ç¸ÉÀ´µ½ÎÚ´ï×é³ÉÁËÎÚ´ï¿óÎñ¾Ö£¬ÏȺ󶯹¤Ğ½¨Á˻ư״Äú¿ó£¬ËÕº£Í¼Ãº¿ó,Î廢ɽú¿ó,¸ÄÔìÀ©½¨Áº¼Ò¹µÃº¿ó,½Ì×Ó¹µÃº¿ó,1963ÄêÖÁ1970Äê½Ğø½¨³ÉͶ²ú»ò¾Ö²¿Í¶²ú,Éè¼ÆÄÜÁ¦Äê²ú366Íò¶Ö,1975Äêʵ²úԭú301Íò¶Ö¡£
  ¡¡¡¡Óë´Ëͬʱ£¬Óɹú¼Òú̿²¿Ğ­µ÷,´ÓºÚÁú½­ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¦Î÷ú¿óµÈµØµ÷ÅäÕû±àµÄ½¨¾®´¦,×۲ɶÓÒÔ¼°´óÁ¿µÄ¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±,À´µ½ÁËÁ¥ÊôÓÚÒÁÃ˵ĺ£²ªÍå,³ÉÁ¢Á˺£²ªÍå¿óÎñ¾ÖµÄÇ°Éí¡ª¡ª×¿×Óɽ¿óÎñ¾Ö¡£1959ÖÁ1970Äê½Ğøн¨»ò¸ÄÀ©½¨Æ½¹µÃº¿ó,¾É¶´¹µÃº¿ó,ÀÏʯµ©Ãº¿ó,¹«ÎñËØú¿ó,¹«ÎñËضÌìú¿ó,Éè¼ÆÄÜÁ¦277Íò¶Ö£¬1975Äêʵ²úԭú125Íò¶Ö¡£´ËÍâÎÚ´ïÊкͺ£²ªÍåÊĞ£¨¾ùΪÏؼ¶ÊĞ£©»¹Ğ½¨»ò¸Ä½¨ºìÆìú¿óºÍĦ¶û¹µÃº¿ó¡£
  ¡¡¡¡Óëú̿×ÊÔ´´ó¿ª·¢Í¬Ê±½øµÄÆäËüÆóÒµ½¨ÉèÏîÄ¿Ò²ÔÚ½øÖ®ÖĞ¡£1958Äê10Ô£¬Óɹú¼ÒͶ×ʽ¨ÉèµÄÎ÷׿×ÓɽˮÄ೧¶¯¹¤Ğ˽¨£¬1971Äê10ÔÂ1ÈÕ£¬Ò»,¶şºÅÒ¤¿ªÊ¼ÊÔÉú²ú£»1958Äê9Ô£¬°ü¸Õʯ»Òʯ»ùµØ´ÓɽÎ÷Ë·ÏغéÌÎɽתµ½×¿×Óɽ¿óµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¿¨²¼Æ䣬²¢ÓÚµÚ¶şÄ꿪ʼ½¨É裬ÄêÉè¼ÆÉú²úÄÜÁ¦150¶Öʯ»Òʯ£»1958ÄêÒÁÃË¿ªÊ¼¶Ô¸ÊµÂ¶ûǦ¿ó½ø¿ª·¢¡£¾­¹ı¡°±ßÕÒ¿ó,±ßÉú²ú¡±¡°ÍÁ ·¨ÉÏÂí,ÍÁÑó²¢¾Ù¡±µÄ2000 ÈË100¶àÌì¿àÕ½£¬Ó²ÊÇÓøäÍ·,ÌúÇÂÉú²ú³ö2780¶ÖǦɰºÍ70¶ÖǦ¿ó£¬²¢ÓÃĞ¡ÍÁ¯Á¶³ö´ÖǦ45¶Ö¡£1975ÄêÉú²úǦ´¿½ğÊô383.5¶Ö£¬Ğ¿´¿½ğÊô628.09¶Ö£»1969Äê5Ô£¬ÓÉÄÚÃɹÅÉú²ú½¨Éè±øÍÅÔÚº£²ªÍåͶ×Ê300ÍòÔªĞ˽¨Ò»×ùĞ¡ĞÍƽ°å²£Á§³§¡£Õâ¾ÍÊǺóÀ´µÄº£¾§²£Á§¼¯ÍźÍÀ¶ĞDz£Á§¼¯ÍŵÄÇ°Éí¡£
  ¡¡¡¡´Ó1958Ä꿪ʼ£¬ÎÚº£µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ïà¼ÌĞ˽¨ÆğÁ˺£²ªÍåÃñÓÃÌմɳ§,º£²ªÍåÊĞשÍß³§,»Òɰש³§,ÎÚ´ïשÍß³§,ÎÚ´ïÄÍ»ğ²ÄÁϳ§,º£²ªÍ彨ÌÕ³§,ÎÚ´ïÊĞË®Ä೧µÈÒ»Åú½¨²ÄÆóÒµ¡£
  ¡¡¡¡ÔÚú̿×ÊÔ´É·¢ºÍ½¨²ÄÆóÒµĞ˽¨µÄ¹ı³ÌÖĞ£¬1964Ä꣬¸ù¾İÖĞÑë¹ØÓÚ¿ª·¢ÈıÏß½¨É豸սµÄָʾ£¬×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¾ö¶¨ÔÚº£²ªÍåµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_׿×ÓɽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_½¨Á¢ÄÜÉú²úÇáĞÍÎäÆ÷µÄ¾ü¹¤ÆóÒµ¡£1965Äê4Ô£¬ÄÚÃɹŵÚÒ»,µÚ¶ş,µÚÈı¾üÓûúе³§ÒÔ¼°ÅäÌ׵Ť¾ßÖÆÔ쳧,»ú´²´óĞŞ³§,ľ¼şÉú²ú³§,Öı¶Í³§µÈÆóÒµ¿ªÊ¼¶¯¹¤Ğ˽¨£¬7 ¸ö¾ü¹¤ÆóÒµµ½1984Ä꣬ÀÛ¼ÆͶ×Ê4335.5ÍòÔª,ÓµÓй¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±297ÈË¡£
  ¡¡¡¡µ±Äê,°éËæ×Åú̿×ÊÔ´¿ª·¢Ğ˽¨µÄÕâĞ©ÆóÒµ,³ÉΪÎÚº£½¨ÊĞÇ°µÄ¹¤Òµ³ûĞΡ£Ò²ÕıÊÇÒòΪÕâĞ©ÆóÒµµÄ³öÏÖ,ĞèÒª½øÒ»²½µÄ·¢Õ¹ºÍ¹ÜÀíÉϵÄĞ­µ÷,1976ÄêÖĞÑëºÍ¹úÎñÔº¾ö¶¨,½«ÎÚ´ïºÍº£²ªÍåºÏ²¢½¨Á¢ÎÚº£ÊĞ¡£ÎÚº£ÊеijÉÁ¢¶ÔÎÚº£µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄ¾­¼ÃºÍÉç»á·¢Õ¹²úÉúÁ˾޴óµÄÍƶ¯×÷Ó㬵±ÄêÈË¿Ú²»¹ı20ÍòµÄÎÚ´ïºÍº£²ªÍåµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,¾­¹ı½¨ÊеÄÒÔºó½ü30 ÄêµÄ·¢Õ¹,ÒѾ­ĞγÉÁËÒ»×ù³õ¾ß¹æÄ£,¹¤Òµ»ù´¡Í걸µÄĞÂĞ˳ÇÊĞ¡£Õâ×ù40¶àÍòÈ˿ڵijÇÊĞ,ÒѾ­ĞγÉÄÜÔ´,»¯¹¤,½¨²Ä,Ò±½ğËÄ´óÖ§ÖùĞͲúÒµ¡£ÍÆÊг¡¾­¼ÃÒԺ󣬾¡¹ÜÕâÀïµ±Äê´´°ìµÄÒ»ÅúÖ¡ĞÍÆóÒµÏȺóÆƲúתĞÍ£¬±»ÉõÖÁ¼æ²¢»òÖØ×é¸ÄÔ죬µ«È´»À·¢³öÁËеĻîÁ¦£»Ò»ÅúÒÔ×ÊԴת»»ÎªÖصãµÄÔØÄÜÆóҵѸËÙáÈÆ𣬳ÉΪÎÚº£Ğµľ­¼ÃÔö³¤µã¡£È¥ÄêÎÚº£µÄ¹¤Òµ²úֵʵÏÖ130¶àÒÚÔª£¬²ÆÕşÊÕÈëÍ»ÆÆ10 ÒÚ´ó¹Ø£¬Êǽ¨ÊгõÆÚµÄ10 ¶à±¶¡£
  ¡¡¡¡¡¾·¢Õ¹¼°ÎÄ»¯¡¿
  ¡¡¡¡ÔÚ´óÁ¦ÍƽøÊг¡¾­¼Ã£¬¹¹½¨ºÍгÉç»áµÄ½ñÌ죬ÎÚº£ÕıÒÔ×Ô¼º¶ÀÌصľ­¼ÃÓÅÊÆ£¬ÓŻݵÄÅäÌ×Õş²ß£¬Á¼ºÃµÄͶ×Ê»·¾³£¬ÎüÒı׏úÄÚÍâµÄÆóÒµ¼ÒÇ°À´ÕâÀïͶ×ÊĞËÒµ¡£Ä¿Ç°£¬Îڴ﹤ҵ԰µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,º£²ªÍåǧÀïɽ¹¤ÒµÔ°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÍº£ÄÏÎ÷À´·å¹¤ÒµÔ°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÈëסµÄÉÏ°Ù¼ÒÆóÒµÖĞ£¬ÓĞ60%ÒÔÉÏÊÇÍâµØͶ×ÊÕß¡£ÕâĞ©ÆóÒµ½èÖúÎÚº£Ãºµç×ÊÔ´³ä×ãµÄÄÜÔ´ÓÅÊÆ£¬Éú²úú̿Éî¼Ó¹¤²úÆ·£¬ÎªÑÓÉì×ÊÔ´²úÒµÁ´´óµ¨Êµ¼ù×Å¡£ÎÚº£ÕıÒÔÇ°ËùδÓеķ¢Õ¹ËÙ¶ÈʵÏÖ׏¤ÒµÇ¿ÊеĺêΰÀ¶Í¼¡£
  ¡¡¡¡ÎÚº£µÄÎÄ»¯ÊÇ°éËæ×Åú̿×ÊÔ´µÄ¿ª·¢ºÍ³ÇÊеĽ¨Á¢¶ø·¢Õ¹ĞËÊ¢ÆğÀ´µÄ¡£Òò´Ë£¬ÓëÀúÊ·ÓƾõÄÎÄ»¯Ãû³ÇÏà±È,ÎÚº£µÄÎÄ»¯¾ßÓĞŨºñµÄÆóÒµÎÄ»¯,ÒÆÃñÎÄ»¯ºÍĞÂĞ˵ijÇÊĞÎÄ»¯Ïà½áºÏµÄÉ«²ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£
  ¡¡¡¡´Ó´óÎÄ»¯µÄ·¶³ëÉóÊÓÎÚº££¬ÕâÀï×î¾ßÌصãµÄÎÄ»¯ÊÇÆóÒµÎÄ»¯¡£¾­¼ÃÖĞÕ¼¾ø¶Ô±ÈÖصĹ¤Òµ,±é²¼È«ÊеĴóÖ¡ĞÍÆóÒµÒÔ¼°´ÓÒµÕßÒ»°ëÒÔÉϵÄÆóÒµÖ°¹¤,ʹµÃµ±µØµÄÎÄ»¯¹¹³ÉÉÏ,ÆóÒµÎÄ»¯Õ¼ÓĞÖØÒªµÄµØλ¡£Î§ÈÆ×ÅÆóÒµÉú²ú,¾­Óª¹ÜÀí,ÒÔ¼°¸Ä¸ï¿ª·ÅÒÔÀ´µÄÆóÒµ³Ğ°ü,תÖÆ,¼æ²¢,ÆƲú,ÖØ×éĞγɵÄÆóÒµÎÄ»¯,ÄÚÈݷḻ,Ó°Ïì¹ã·º,ÌØÉ«ÏÊÃ÷,²¢ÇÒÖğ½¥Ğγɲ»Í¬ÀàĞ͵ÄÆóÒµ¹²ÓеÄÒ»ÖÖÆóÒµ¾«Éñ£º´´Òµ,ÕùÏÈ,·îÏס£
  ¡¡¡¡ÎÚº£ÊÇÒ»×ùµäĞ͵ÄÒÆÃñ³ÇÊĞ,ËÄÃæ°Ë·½µÄ½¨ÉèÕßÔ´Ô´²»¶ÏÀ´µ½ÕâÀï´´Òµ°²¾Ó,¸øÕâÀï´øÀ´ÁËÔ­¾ÓסµØµÄÎÄ»¯ºÍÏ°Ë×,Ò²´øÀ´ÁËеĹÛÄî¡£Òò´Ë,ÎÚº£¾¡¹ÜûÓĞ×Ô¼ºÀúÊ·ÓƾõĴ«Í³ÎÄ»¯»ıµí,ҲûÓĞ×Ô¼ºÆÕ±éʹÓõķ½ÑÔ,ÉõÖÁûÓйÌÓеĵØÓòĞÔ´«Í³Ï°Ë×,µ«ÎÄ»¯ÈÚºÏÄÜÁ¦È´·Ç³£Ç¿´ó,²»±£ÊØ,²»ÅÅÍâ,²»Ä«Êسɹ棻ÈκÎĞÂÉúÊÂÎﶼ¿ÉÒÔÔÚÕâÀïÉú¸ù¿ª»¨,ÈκÎйÛÄ¿ÉÒÔÔÚÕâÀï±»½ÓÊÜ¡£ÓÉ´Ë´øÀ´ÎÄ»¯ÉϵļæÈݲ¢Ğî,ĞγÉÁË×Ô¼ºÃ»ÓеØÓò¾ÖÏŞ,²»ÊÜ´«Í³Êø¸¿µÄÎÄ»¯ÌØÕ÷¡ª¡ªÓÂÓÚ´´ĞÂ,ÉÆÓÚÎüÊÕ,¶àÔª²¢´æ¡£
  ¡¡¡¡°éËæ×ÅÎÚº£ÊеijÉÁ¢ºÍ¾­¼ÃÉç»áµÄ·¢Õ¹£¬ĞÂĞ˳ÇÊеĸ÷ÖÖÎÄ»¯¿ªÊ¼ÔĞÓı,·¢Õ¹£¬ÉÌÒµÎÄ»¯,ÒûʳÎÄ»¯,ÃñË×ÎÄ»¯½áºÏÁËÎÚº£µÄµØ·½ÌصãÔÚÈ¥ÇóĞÂÇó±äµÄ¹ı³ÌÖеÃÒÔ·¢Õ¹¡£¶øÕ⼸ÄêĞËÆğµÄÎÄ»¯,ÀÏÄêÎÄ»¯,ȺÖÚĞÔµÄÑݳªÎÄ»¯ÓÖ½¥³ÉʱÉĞ£¬²¢ÇÒ´ò×ÅÏÊÃ÷µÄÎÚº£ÀÓÓ¡¡£ÆóÒµÎÄ»¯,ÒÆÃñÎÄ»¯,³ÇÊĞÎÄ»¯Ï໥½»ÈÚ£¬ÑÜÉú³öµÄÊǾßÓе±µØÌØÉ«µÄ±¾µØÎÄ»¯¡£±ÈÈçÎÚº£¶ÀÊ÷Ò»ÖĵÄÊé·¨ÎÄ»¯,¾ÍÊÇÕâÒ»ÌØÕ÷µÄ×îºÃÌåÏÖ¡£
  ¡¡¡¡·¢¶ËÓÚú¿óÆóÒµ,ÓĞ׏㷺ȺÖÚ»ù´¡µÄÊé·¨ÎÄ»¯,¾­¹ı20¶àÄêµÄÆÕ¼°ºÍ·¢Õ¹,ÒѾ­³ÉΪÎÚº£ÎÅÃûµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÄÚÍâ,×î¾ßÓ°ÏìÁ¦µÄÒ»ÖÖÎÄ»¯ÏÖÏó,ÉõÖÁÍâµØÈËÒ»ÌáÆğÎÚº£,Ê×ÏÈÏëµ½µÄÊÇÕâÀïµÄÊé·¨ÎÄ»¯¡£´Óδµ½¹ıÎÚº£µÄÖøÃû×÷¼ÒÕÅÏÍÁÁ,¶ÔÎÚº£µÄÊé·¨ÒÕÊõÓĞןܸߵÄÆÀ¼Û¡£Ä¿Ç°,ÎÚº£ÓµÓĞ10¶àλÖйúÊ鷨Э»á»áÔ±,100¶àλÄÚÃɹÅÊéĞ­»áÔ±,½ü4000ÃûÊé·¨°®ºÃÕß,ÕâÔÚÈ«¹úµØ¼¶³ÇÊĞÖĞÒ²ÊÇÉÙ¼ûµÄ¡£
  ¡¡¡¡Êé·¨ÕâÒ»¹ÅÀϵÄÎÄ»¯ÒÕÊõ,ÄÜÔÚÎÚº£ÕâÑùÒ»¸ö½¨Êв»¹ı30ÄêµÄ³ÇÊĞÀïµÃµ½ÆÕ¼°ºÍÌá¸ß,¾ö·ÇżȻ¡£ËıÓëú̿ÆóÒµÖ°¹¤ºÀ·ÅµÄĞÔ¸ñ,ÒÆÃñÈË¿ÚÎÄ»¯ÉϵĶàÔªÈںϺʹ´ĞÂÄÜÁ¦ÓĞ×ÅÃÜÇеĹØϵ¡£³ıÁËÊé·¨Ö®Íâ,ÔÚÎÄѧÒÕÊõµÄÆäËü·½Ãæ,ÈçÎÄѧ,»æ»­,ÉãÓ°µÈ·½Ãæ,ÎÚº£Ò²×Ô¼º³ÇÊеÄÌص㡣
  ¡¡¡¡Ê¼ÓÚ60Äê´úú̿×ÊÔ´¿ª·¢£¬ĞËÊ¢Óڸĸ↑·ÅÒÔÀ´µÄÎÚº£ÎÄѧÊÂÒµ£¬ÓĞ×ÅÉîºñµÄȺÖÚ»ù´¡¡£Ò»´úÓÖÒ»´úµÄ´´ÒµÕߣ¬ÔÚËûÃÇÇڷܹ¤×÷µÄͬʱ£¬Ò²ÔÚÎÄѧµÄÍÁµØÉÏĞÁÇڵĸûÔÅ¡£Ó¿ÏÖ³öÒ»ÅúÓÖÒ»ÅúµÄú¿ó¹¤ÈË×÷¼Ò,½Ìʦ×÷¼Ò,Áìµ¼¸É²¿×÷¼Ò¡£ËûÃÇÒÔÊ«¸è,É¢ÎÄ,С˵,Ëæ±ÊµÈÎÄѧĞÎʽ£¬Å»¸èÉú»î£»¿Ì»­ÈËÉú¡£ËûÃÇÊǽ¨ÉèÕߣ¬Í¬Ê±Ò²ÊÇÎÄѧµÄ°®ºÃÕߣ»ÔÚ´´ÔìÎïÖʲƸ»µÄ¹ı³ÌÖĞ£¬Ò²´´ÔìÁ˾«Éñ²Æ¸»¡£ÇÇäøÉùµÄС˵,Òü¾ıµÄÊ«¸è,ÕÅÖ¾ÉıµÄ¶ùͯÎÄѧ,Ëï¼×µÄÔÓÎÄ,Ö£´ïµÄÎÄÒÕÆÀÂÛ·ç¸ñ¶ÀÌØ£¬ßàÖËÈË¿Ú£¬ÔÚµ±µØÄËÖÁ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¶¼½ÏÓĞÓ°Ï죬ÊÇÎÚº£ÀÏÒ»´ú×÷¼ÒµÄ´ú±í¡£¶ø½üĞ©ÄêÓ¿ÏÖ³öµÄÎÄѧĞÂÈ˸üÊdzɹûì³È»¡£ÆäÖĞ£¬ÇàÄêÅ®×÷¼Ò°üÀöÓ¢´´×÷µÄ¹¦Ê·³¤ÆªĞ¡Ëµ¡¶×İÂíÌìÏ¡ª¡ªÎÒµÄ×æÏȳɼªË¼º¹¡·£¨½â·Å¾üÎÄÒÕ³ö°æÉç³ö°æ£©ÎªÎÚº£µÄÎÄѧ´´×÷Ê÷Á¢ÁËеĸ߶ȡ£
  ¡¡¡¡ÓëÎÄѧ´´×÷ͬÑù·±ÈÙµÄÊÇÎÚº£µÄ»æ»­ºÍÉãÓ°ÒÕÊõ¡£ÕâÁ½¸öÒÕÊõÃÅÀà°®ºÃÕßÖڶ࣬ÆäÖв»·¦ÔìÒèÉîºñµÄ±¾µØÃû¼Ò£¬¹ú»­¼Ò½ùÎÄÒÕ,ÍõÕÂÒ»,ÀÏé,°×Õ¼ÈÙ£¬ÓÍ»­¼Òµ³Ïé,ÕŵÂÓıµÈ×Գɷç¸ñ£¬²»¶ÏÓÂ×÷ÎÊÊÀ¡£ÆäÖĞ£¬ÍõÕÂһȥÄêÏÄÌìÔÚ±±¾©ÖйúÃÀÊõ¹İ¾Ù°ìµÄ»­Õ¹£¬³ÉΪÎÚº£µÚһλÔÚÖйúÃÀÊõ¹İ¾Ù°ì»­Õ¹µÄΨһһλÎÚº£¼®»­¼Ò¡£ËûµÄ×÷Æ·£¬·ç¸ñöÁÓÀ£¬¸»Óè´´Ğ£¬Ìâ²Ä¾ùÈ¡×ÔÎÚº£ºÍÎ÷±±µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£
  ¡¡¡¡Ëæ×ÅÉú»îˮƽµÄÌá¸ß£¬±»³ÆΪ×îºÄ·Ñ²ÆÁ¦µÄ¹ó×åÒÕÊõµÄÉãÓ°ÒÕÊõ£¬½üĞ©ÄêÔÚÎÚº£Ñ¸ËÙÆÕ¼°¡£Ä¿Ç°£¬È«ÊĞÓĞÖйúÉãÓ°¼ÒĞ­»á»áÔ±3ÈË£¬ÄÚÃÉÉãĞ­15ÈË£¬ÎÚº£ÉãĞ­40ÓàÈË¡£°®ºÃÕß¹À¼ÆÓĞ1000¶àÈË¡£ÆäÖĞÇñÖ¾Ô¶,Ã÷¸Ö,½ğ½â·Å,¿µĞ¡ÁÖ,Ñî»ÛÔ¶µÈÈ˵ÄÉãÓ°ÒÕÊõ¹¦Á¦Éîºñ£¬·ç¸ñ¸÷ÓĞËù³¤£¬ÉãÓ°Ğ­»áÿÄ궼Ҫ¾Ù°ì¶à´ÎÕ¹ÀÀ¡£
  ¡¡¡¡´ËÍ⣬ÎÚº£µÄ´«Ã½ÎÄ»¯½üÄêÒ²ÓнϿìµÄ·¢Õ¹¡£Ä¿Ç°£¬È«ÊĞÓĞÈÕ±¨,Íí±¨,µçÊÓ±¨,º£²ªÍå¿ó¹¤±¨µÈËļÒƽÃæýÌ壻ÓĞÎŞÏßµçÊÓºÍÓĞÏßµçÊǪ́¸÷Ò»¼Ò£¬¹ã²¥µç̨ºÍµ÷ƵÁ¢ÌåÉù¹ã²¥¸÷Ò»¼Ò¡£ÕâĞ©´«Ã½Öğ½¥ÒıÈ뾺Õù»úÖÆ£¬Å¬Á¦ÔÚÌù½üÉú»î£¬Ìù½üʵ¼Ê£¬Ìù½üȺÖÚÉÏ×÷ÎÄÕ£¬³ÉΪÒıÁìÈ«ÊĞÓßÂÛµ¼ÏòµÄÖØÒªÕóµØ¡£
  ¡¡¡¡¡¾ÎÚº£¼ò½é¡¿
  ¡¡¡¡ÎÚº£Êеش¦ÄÚÃɹÅ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÎ÷Äϲ¿,¶«¾­10637¡ä-107¡æ05,±±Î³39¡æ52¡ä¡£¶«ÁÚ¶õ¶û¶à˹¸ßÔ­,Î÷½Ó°¢À­ÉƲİÔ­,ÄÏÁ¬Òø´¨Æ½Ô­,±±½üºÓÌ×ÎÖÒ°¡£Äϱ±³¤69¹«Àï,¶«Î÷¿í42¹«ÀȫÊĞ×ÜÃæ»ıÔ¼2350ƽ·½¹«Àï¡£ÎÚº£µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_´óµØ¹¹ÔìÊôÆíÁ¬É½,ÂÀÁºÉ½,ºØÀ¼É½É½×ÖĞͼ¹Öù¹¹ÔìµÄ±±¶ËÒÔ¼°ÒÁɶܵر±Î÷µÄ±ßÔµµØ´ø¡£
  ¡¡¡¡ÎﻪÌ챦£¬µØ½ÜÈËÁé¡£ÎÚº£ÊоßÓзḻµÄÂÃÓÎ×ÊÔ´£¬ÓĞÈı¸öÊÀ½ç¼¶µÄÂÃÓβúÆ·£¬Ò»ÊÇ×À×ÓɽÑÒ»­Èº£¬ÊÇĞÂʯÆ÷ÖÁÇàͭʱ´ú±±·½ÓÎÄÁÃñ×åµÄÒÕÊõÕäÆ·£¬·Ö²¼¹ã,ÊıÁ¿¶à,ÄÚÈݷḻ,·ç¸ñ¹ÅÆÓ£¬ÔÚ¹úÄÚÍâÑÒ»­½çÕ¼ÓкܸߵĵØλ£»¶şÊDZ»Ñ§Êõ½ç³ÆΪ¡°»î»¯Ê¯¡±µÄ¹ú¼Ò¼¶±£»¤Ö²ÎïËĺÏľ£»ÈıÊÇÓµÓĞÑÇÖŞÖ®×³¤40Ã×,µ×¾¶1Ã×µÄʯ̿¼Í¹è»¯Ä¾¡£ÁíÍ⣬ÎÚº£ÊĞ»¹ÓĞÀÖĞ̲,ºúÑµÈ»ÆºÓÖĞÉÙÓеÄ̲µº£¬ÁÙ½üµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ò²Óí¶àÂÃÓξ°µã£¬ÖøÃûµÄºØÀ¼É½×ÔÈ»·ç¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,Î÷ÏÄÍõÁê,ɳºş,³É¼ªË¼º¹ÁêµÈ¡£
  ¡¡¡¡ÎÚº£ÊĞ·¢Õ¹Ç±Á¦¾Ş´ó£¬¿ª·¢Ç°¾°¹ãÀ«£¬ÒÑĞγɡ°ÂÌÖŞ³ÇÊĞ¡±µÄ³ûĞΡ£ÎÒÃǽ«¼á³Ö¡°ÓÅÊÆ»¥²¹,ÈÃÀûÔÚÏÈ,»¥»İ»¥Àû,¹²Í¬·¢Õ¹µÄÔ­Ôò£¬ÒÔµÃÌì¶ÀºñµÄ×ÊÔ´£¬¿ì½İ¸ßЧÖܵ½µÄ·şÎñºÍÓÅ»İÕş²ß£¡
  ¡¡¡¡»ÆºÓÁ÷¾­ÎÚº£ÊĞ105¹«ÀÂä²î12.5Ãס£ÎªÁËÌá¸ß³ÇÊĞƷ룬×öºÃ»ÆºÓÕâƪ´óÎÄÕ£¬½«ºÓ°¶·ç¹âÒıÈë³ÇÊĞ£¬Ê¹»ÆºÓ³ÉΪ³ÇÊжÀ¾ßÌØÉ«µÄÒ»µÀÁÁÀöµÄ·ç¾°Ïߣ¬¸ø¾ÓÃñÓªÔìÁ¼ºÃµÄÈ˾ӻ·¾³£¬¸ù¾İÎÚº£Êо­¼ÃÉç»áºÍ³ÇÊĞ·¢Õ¹µÄʵ¼ÊĞèÒª£¬"Ê®Îå"Æڼ䣬ÎÚº£Êн«³ä·ÖÀûÓûƺÓ×ÊÔ´ÓÅÊÆ£¬½áºÏË®ÀûÊàŦ¿Øµ¼¹¤³Ì£¬°Ñº£²ªÍåµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¶ÎµÄ110¹úµÀÖÁ»ÆºÓ°¶±ß,ÄÏÁ¢½»ÇÅÖÁ±±Á¢½»ÇżäÃæ»ıΪ6.74ƽ·½¹«Àˮ¿âÑÍûµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı1.42ƽ·½¹«ÀµÄµØ¶Î¹æ½¨Éè³ÉΪÒÔÉú̬ΪÖ÷£¬¼æ¸ßЧũҵ,ÂÃÓι۹â,×ۺϿª·¢,¾ÓסÓÚÒ»ÌåµÄ±õºÓÉú̬¹Û¹âÔ°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£
  ¡¡¡¡±õºÓµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¹æÁË6¸ö¹¦ÄܵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£º1,±õºÓÂÃÓι۹âµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£º¹æÓõØÃæ»ı75.52¹«Ç꣬ÒÔ±õºÓ´óµÀÁ½²à30Ã×·¶Î§ÄÚΪÖص㽨É裬¼ÓÇ¿ÂÌ»¯,ÃÀ»¯£¬µã׺¸÷¾ßÌØÉ«µÄĞİÏĞÓÎí¬Ğ¡Æ·£¬ÒÔÌåÏֵط½ÎÄ»¯ºÍ·çÍÁÈËÇ飬½áºÏ°¶ÏßµØÊƵØòºÍºÓµÌË®¿âµÄ½¨É裬ÒÔÇ×ˮƽ̨,´óÄ®µñËÜ,Ó²ÖÊÆ̵Ø,½¨ÖşĞ¡Æ·,Ö÷Ìå¾°¹ÛµÄÏ໥´©²å¹¹Öş»ÆºÓ°¶µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Îå´ó¿Õ¼ä¾°¹Û¡£2,×ÛºÏÂÃÓοª·¢µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£º¹æÓõØÃæ»ı 26.21 ¹«Ç꣬Ö÷ÒªÔÚ±õºÓ·¶«²à30Ã׿íÂÌ»¯´øÒÔÍ⣬¹æÁË100Ã׿íµÄÒÔ±ö¹İ,ĞİÏоãÀÖ²¿,²ÍÒûÒµ,ÎÄ»¯¹İ,Õ¹ÀÀ¹İ,¶È¼Ù´åµÈ£¬ÒԵͲã,¸ß²ã´íÂäÓĞÖ£¬É«²ÊÏÊÃ÷µÄ½¨ÖşÈº×é³ÉµÄ¿ª·¢´ø¡£3,±ğÊûµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£º¹æÓõØÃæ»ı3.2¹«Ç꣬ÒÔ1--2²ãÌïÔ°±ğÊû½¨Öş·ç¸ñΪÖ÷£¬½¨ÖşÃܶȿØÖÆÔÚ27%£¬Èİ»ıÂÊ¿ØÖÆÔÚ0.54¡£4,Õş°ì¹«µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£º¹æÓõØÃæ»ı7. 98¹«Ç꣬ÒÔׯÖØÑÏË࣬ɫ²ÊºÍ·ç¸ñ´ú±íÎÚº£ĞÎÏóµÄ¶à²ã,µÍ²ã½¨ÖşÎªÖ÷£¬½¨ÖşÃܶȲ»³¬¹ı40%£¬Èİ»ıÂÊ¿ØÖÆÔÚ1.2¡£5,¾ÓסÓõأº¹æÓõØÃæ»ı47.83¹«Ç꣬Ö÷Òª°²ÖûØǨ»§£¬Éú̬,Å©Òµ¹ÜÀíÈËԱΪÖ÷µÄµÍ²ã½¨Öş¡£6,¸ßЧũҵ԰µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£º¹æÓõØÃæ»ı180¹«Ç꣬ÔÚµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÄÚ²¼ÖÃÌØÉ«Ê߲ˣ¨·¬ÇÑ£©,Ë®¹û£¨ÆÏÌÑ£©,¸ßЧũ×÷Îï¼°¸ÃÊеÄÌØÉ«ÌìË®Ê÷ÖֺͱôΣֲÎĞγÉÁÖľ,ÆÏÌÑ,Ê߲˵ȸßЧ¹Û¹âÅ©Òµ¡£
  ¡¡¡¡±õºÓµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÀ·¹æ²ÉÓÃÈı¼¶µÀ·Íø£¬¶ÏÃæĞÎʽ²ÉÓÃÒ»·ù·ºÍËÄ·ù·£¬²¢¹æÁËÄÜÍ£·Å50Á¾³µÎ»µÄ3´¦Í£³µ³¡£¬Í¬Ê±¶ÔË®¿â¿âµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÍ1080Ã×ˮλÑÍûÏßµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ìá³öÁËÖ¸µ¼½¨Òé¡£
  ¡¡¡¡ÎªÁËÓ­½Ó2004Äê×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÔÚ¸ÃÊĞÕÙ¿ªµÄ"Á½¸öÎÄÃ÷"ÏÖ³¡»á£¬ÎÚº£ÊĞί½«2003ÄêÈ·¶¨Îª³ÇÊн¨ÉèÄ꣬¾ÙÈ«ÊĞÖ®Á¦£¬¸ü´ó¹æÄ£µØ¿ªÕ¹³ÇÊн¨Éè¡£ÒªÒÔ»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèºÍÉú̬½¨ÉèΪÖص㣬ÒԾɳǸÄÔìΪÖÄ£¬Í¨¹ıÕş¸®Òıµ¼£¬Êг¡»¯ÔË×÷£¬Ê¹³ÇÊĞÀ©ÈİÌá¸ß£¬ÓÃ1Äê°ëµÄʱ¼äʹ3¸ö³ÇµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÕûÌåÃæò·¢ÉúÃ÷ÏԱ仯¡£ÔÚÈ«ÃæÍƶ¯¾É³ÇµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¸ÄÔìµÄͬʱ£¬½ñÄêÒª¿ª¹¤½¨Éè±õºÓ·ºÍ±õºÓµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÊÀ¼Í¹ã³¡£¬Îª±õºÓµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¹æµÄÈ«Ãæʵʩµì¶¨»ù´¡¡£Í¬Ê±¸ÃÊи÷×åÈËÃñȺÖÚÈȳÀ»¶Ó­¹úÄÚÍâÓĞʶ֮ʿ£¬Éç»á¸÷½çͬÈÊÇ°À´±õºÓµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¿¼²ìµ÷ÑĞͶ×ʽ¨É裬¹²½¨ÃÀºÃ¼ÒÔ°¡£
  ¡¡¡¡[¸»ÍøÓÑ"zfconnor"·ÖÏí´ËÄÚÈİ¡£]

  ÒÔÏÂÎÚº£ÊĞÃæ»ıÏ൱£º  ºşÄÏÑô¹âµç×Ó¼¼ÊõѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ³£ÄêÃæÏòÈ«¹úÕĞÉú£¡ÔÂÔ¿ª°à£¬ÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬°ü½Ì°ü»á£¬°²ÅŹ¤×÷£¬¼¼ÊõÖ§³Ö£¬Ö¸µ¼´´Òµ£¡
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °Ù¶È£º ÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ÄÚÃɹÅÎÚº£ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù
  ¹Ø¼ü´Ê£ºµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à,µçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ¿Î³Ì´ó¸Ù
  ѧУµØÖ·£ººşÄÏÊ¡³¤É³ÊĞÓ껨Çø³µÕ¾ÄÏ·ºì»¨Æ·¿Ú¡£±¨Ãûµç»°£º0731-85579057£¬0731-85569651¡£
  µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£