¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ°à
  µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½ÅàѵѧУ|µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½¼¼ÊõѧУ
ÄúµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ÍõÅÆרҵ > ÈÕÆÚ£º2012-11-08 09:57:48

µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½°à

¡ñµçÄÔÎ¬ĞŞ¿Î³ÌÄÚÈİ¡ñ

ѧϰʱ¼ä£º6¸öÔÂ

½ÌѧĿ±ê£ºÅàÑøÖ춵çÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõÈËÔ±¡£°ëÌìÀíÂÛ£¬°ëÌìʵ¼ù£¬ÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵġ¢È«ÄܵĵçÄÔÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½ÌѧÄÚÈİ£ºµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é + µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é + ÍøÂçϵͳģ¿é + ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é

¡ïµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é£ºÄ£Äâµç×ÓÏß·¡¢Êı×Öµç×Ó¼¼Êõ¡¢ÎŞÏßµçĞźŷ¢Éä¡¢½ÓÊÕÔ­Àí¡£

¡ïµçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÖ÷°åÎ¬ĞŞ¡¢CRTÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢Òº¾§ÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢BGAº¸½Ó¼¼Êõ¡¢¼ÆËã»ú»ù´¡¡¢½á¹¹Ó빤×÷Ô­Àí£¬²Ù×÷ϵͳ£¬°ì¹«Èí¼ş£¬µç×Ó»ù´¡£¬Ó²¼şµÄ×é×°Óëά»¤£¬Ó²ÅÌĞŞ¸´¡¢Èí¼ş°²×°¡¢ÏµÍ³ÓÅ»¯£¬³£¼û¹ÊÕÏÅųı¡¢²¡¶¾·ÀÖΡ¢¡£ 

¡ïÍøÂçϵͳģ¿é£ºÍøÂç»ù´¡¡¢ÍøÂç²Ù×÷ϵͳ¡¢ÖĞĞ¡ĞͰ칫¾ÖÓòÍøµÄ×齨¡¢ÖĞĞ¡ĞÍÍø°ÉµÄ×齨¡¢ÍøÂçµÄ¹ÜÀíÓë²¼Ïßά»¤¼¼Êõ¡£ 

¡ï°²·À¼à¿ØÄ£¿é£ºÄ£ÄâÉãÏñ»ú£¬IPÍøÂç¸ßÇåÉãÏñ»ú£¬Ó²Å̼Ïñ»ú£¬ÊÓƵÇĞ»»Æ÷£¬·ÖÅäÆ÷£¬¸ßËÙÇò»ú£¬ÔÆ̨£¬¸´ºÏÆ÷£¬·ÀÀ×Æ÷£¬Ê°ÒôÆ÷µÈÏêϸ½²½â£»ÊÓƵÏߣ¬Ë«½ÊÏߣ¬µçÀ£¬3GÎŞÏß´«ÊäµÈÑ¡²Ä£¬ÖÆ×÷£¬ÅäÖü°¹©µç£¬½ÓµØ,·À¾²µç£¬·ÀÀ×»÷£¬·À¸ÉÈŵȡ£

¡ï ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÈ«Ãæ½²½â±Ê¼Ç±¾±£»¤¸ôÀëµ¥Ôªµç·¡¢ÏµÍ³¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢cpu¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢³äµçµ¥Ôªµç·¡¢¾Ö²¿¹©µçµ¥Ôªµç·µÈ¹¤×÷Ô­Àí¼°¹ÊÕÏÎ¬ĞŞ¡£Ğ¾Æ¬µÄʶ±ğ¡¢cpu¹¤×÷Ô­Àí¡¢µçÔ´¹ÜÀí¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°å¡¢Éù¡¢ÏÔ¿ØÖÆоƬ¼ì²âÓëÎ¬ĞŞ¡¢bgaоƬº¸½Ó¡¢Òº¾§ÆÁ¼ì²â¡¢´ú»»¡¢ÆÁÏ߸ü»»¡¢¸ßѹÌõ¸ü»»¼°´ú»»¡¢ÃÜÂë¹ÊÕÏ¡¢ibm0175 ±¨´í¹ÊÕÏ¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°åרÓüì²â¿¨µÄʹÓᢲ»Í¨µç¡¢µôµç¡¢»¨ÆÁ¡¢°×ÆÁ¡¢ºÚÆÁ¡¢biosÉèÖ㬴®²¢¡¢usb½Ó¿Ú¡¢¼üÅÌ¡¢¹âÇı¡¢µç³Ø¼°³äµçµç·¹ÊÕÏ¡¢Õû»úµç··ÖÎö¡£

   

½ÌѧÌØÉ«£ºÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬Ä£¿é½Ìѧ£¬ÖğһͻÆÆ¡£ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵÄÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½Ìѧ·½·¨£º²ÉÓÃÎÒĞ£¶ÀÌصġ°Ä£¿é½Ìѧ·¨¡±½Ìѧ¡£Ã¿ÌìÉÏÎç8£º30¡ª11£º30ÀíÂۿΣ¬ÏÂÎç2£º30¡ª5£º30ʵ²Ù¿Î¡£´òÔìµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ½ÌѧĞÂÉñ»°¡£

¿ª¿Îʱ¼ä£ºÃ¿ÔÂ1ºÅ¡¢16ºÅ¿ªÑ§£¬ÌØÊâÇé¿öÒ²¿ÉËæµ½Ëæѧ¡£Ñ§Ğ£²ÉÈ¡Ñ­»·Ê½½Ìѧ£¬Ò»ÆÚδѧ»á£¬¿ÉÃâ·ÑÔÙѧ£¬Ö±µ½Ñ§»áΪֹ¡£¶ÔÓÚÍƳÙÀ´Ñ§Ğ£±¨µ½µÄѧÉú£¬Ñ§Ğ£²ÉÈ¡ÍíÉÏ»òĞÇÆÚÌì²¹¿ÎµÄ·½Ê½Ê¹Ñ§Éúѧ¶®¡¢Ñ§»áΪֹ¡£

¾ÍÒµ·½Ïò£º¸÷´óĞÍÆóÒµ£¬µçÄÔ¹«Ë¾¡¢µçÄÔÎ¬ĞŞµê¡¢ÍøÂ繫˾¡¢ÊÛºóÎ¬ĞŞ·şÎñ²¿´ÓÊÂÎ¬ĞŞ¼¼Êõ¹¤×÷¡£Ñ§Ô±Ñ§³ÉÖ®ºóÒ²¿É×Ô¼º¿ªµê£¬Ñ§Ğ£³¤ÆÚÌṩ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£

°ä·¢Ö¤Ê飺¡¶×¨Òµ¼¼ÊõºÏ¸ñÖ¤¡·¡¢ÖĞ»ªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¡¶Ö춵çÄÔÎ¬ĞŞÔ±Ö°Òµ×ʸñÖ¤¡·

ÕĞÉú¶ÔÏó£º ³õÖĞÉú¡¢¸ßÖĞÉú¡¢´óѧÉú¡¢Éç»áÇàÄêµç×Ó°®ºÃÕ߶¼¿ÉÒÔ±¨ÃûÈëѧ¡£Ã»ÓĞÎÄ»¯³Ì¶ÈÏŞÖÆ£¬Ã»ÓĞÄêÁäÏŞÖÆ£¬Ã»ÓеØÓòÏŞÖÆ¡£

ѧ·Ñ±ê×¼£ºµã»÷²é¿´>>>

  

  

1¡¢×¢ÒâÀíÂÛʵ¼ùÏà½áºÏ£¬ÒòΪÏÖÔÚĞí¶àѧϰ¡°Ğ¾Æ¬¼¶Î¬ĞŞ¡±µÄѧԱ¼¸ºõ¶¼Ã»ÓĞרҵ»ù´¡ÖªÊ¶£¬ÔÚ²»¶ÏÍêÉƵĽÌѧϵͳ£¬Í¬Ê±ÎÒÃÇÉèÉí´¦µØΪѧԱ×ÅÏ룬ÎÒĞ£¿ÉÒÔÌṩʵϰ»ùµØ£¬Ìá¸ß´óÁ¿µÄʵ¼ù»ú»á£¬Ê¹Ñ§Ô±ÔÚʵϰ»ùµØÇ×ÉíÌå»áµ½Ô­¹ÊÕϵķÖÎö¡¢½â¾ö¹ı³Ì¡¢Ê¹Ñ§Ô±¶Ô¸÷ÖÖ¹ÊÕÏÃú¼ÇÓÚĞÄ¡£
2¡¢Ãâ·ÑѧϰµêÃæ¾­Óª¼°¹ÜÀí¼¼ÇÉ¡£
3¡¢Îª·½±ãѧԱ¿ªµê£¬Ñ§Ğ£Óë¸÷´óµçÄÔµçÆ÷ÖÆÔ쳧¼ÒÓг¤¾Ã¡¢Îȹ̡¢ÓѺõÄÅä¼ş¹©Ó¦ºÏ×÷¹Øϵ£¬ÌṩÁãÅä¼şºÍ¹¤¾ßµÈÅú·¢£¬È«²¿ÒÔÔ­¼Û¹©¸ø£¬Ö»ÊÕ¶îÍâÓʼķÑÓá£
4¡¢Õë¶Ô±¾Ğ£Ñ§Ô±£¬Ñ§Ğ£¿ªÓе绰¼¼Êõ×ÉѯÈÈÏß¡¢Ñ§Ô±£Ñ£Ñ¼¼Êõ½»Á÷Ⱥ£¬Ñ§Ô±ÔÚÏßÎʴ𣬶ÔÓÚѧԱÔÚ¿ªµê»òÉϸںóÅöµ½µÄÒ»Ğ©ÎŞ·¨ÅųıµÄ¹ÊÕÏ£¬ÓÉר¿Æ¹¤³Ìʦ»Ø´ğ½â¾ö·½°¸¡£

   
ÕĞÉú³ÇÊĞ£º
 • ±±¾©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ìì½òÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉϺ£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïã¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÄÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÍåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϾ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎŞÎıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞìÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¬ÔƸÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑγÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õò½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˪ǨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ¼ÒׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇػʵºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºªµ¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞĮ̈ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£¶¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҿÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ĞµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²×ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÈ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì«Ô­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óͬÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑôȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤ÖÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ú³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë·ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½úÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ô˳ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÃÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ·ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂÀÁºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôºÍºÆÌØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °üÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³à·åÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨÁÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õ¶û¶à˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôÂ×±´¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÑåÄ׶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚÀ¼²ì²¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞË°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎıÁÖ¹ùÀÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­ÉÆÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉòÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÁ¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¾ÏªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µ¤¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Óª¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ĞÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å̽õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌúÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¯ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºù«µºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨ»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÉÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ±ßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ş¶û±õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆëÆë¹ş¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼¦Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×¸ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˫ѼɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁ´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼Ñľ˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Æß̨ºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĵµ¤½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë绯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óĞË°²ÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Äş²¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÜĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ»ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • áéÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÛɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀöË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÏ·ÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎߺşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ö²ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Âí°°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÁêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³üÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËŞÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Áù°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÙñÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğû³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÃÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÎÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ȪÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÄÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁúÑÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϲıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾°µÂÕòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƼÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾Å½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÓàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ӥ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÓÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ª°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒË´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÏÈÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇൺÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ͳ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔæׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«ÓªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑĮ̀ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ϋ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Íşº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕÕÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À³ÎßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÒÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁijÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÉÔóÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ª·âÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽ¶¥É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×±ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½¹×÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • å§ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğí²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • äğºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃÅÏ¿ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÇğÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÅÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÜ¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • פÂíµêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î人ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆʯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ê®ÑßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˲ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğ¢¸ĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »Æ¸ÔÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËæÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶÷Ê©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÉÌÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • DZ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉñÅ©¼ÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤É³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖêÖŞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïæ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÛÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÀÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£µÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҽçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒæÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³»ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÀÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »³»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¦µ×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏæÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉعØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉîÛÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö麣ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·ğɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õ¿½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ïÃûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »İÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÷ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇβÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ñô½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇåÔ¶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«İ¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³±ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ÒÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔƸ¡ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁøÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ğÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎàÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±±º£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·À³Ç¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ó¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÙÉ«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ³ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À´±öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ç×óÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³É¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ô¹±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÅÊÖ¦»¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ãòÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÃàÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÔªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËìÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÖɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϳäÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • üɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˱öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´ïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÅ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ÊÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢°ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸Ê×ÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¹É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁùÅÌË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ñÒåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÈÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­Î÷ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±Ï½ÚµØÇøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­¶«ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¥Ã÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Çú¾¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñϪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÑͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Àö½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÕ¶ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ²×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³şĞÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºìºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÄɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷Ë«°æÄÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÀíÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂºêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å­½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÏÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À­ÈøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕ¿¦ÔòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÇÇúÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÖÖ¥ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¦¼¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • μÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ººÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÜÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²¿µÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎÓø¹ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ÒøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎäÍşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÅÒ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽÁ¹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾ÆȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇìÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶¨Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¤ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷ÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ûÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÊ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Òø´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ×ìɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎâÖÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ÌÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞÎÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚ³ľÆëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ËÀ­ÂêÒÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͳ·¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹şÃÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¼ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²©¶ûËşÀ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÒô¹ùÀãÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢¿ËËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿Ë×ÎÀÕËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿¦Ê²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÍÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁÀçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ëş³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀÕÌ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯºÓ×ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͼľÊæ¿ËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Îå¼ÒÇşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ

  µØÃû:¼ÃÄşÁ¥Êô:ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_
  Õş´úÂë:370800´úÂëÇ°6λ:370800
  ³¤Í¾µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ:0537 ÓÊÕş±àÂë:272100
  ³µÅƺÅÂë:³HÕş¼¶±ğ:µØ¼¶ÊĞ
  ÈË¿ÚÊıÁ¿:Ô¼846ÍòÈËÈË¿ÚÃܶÈ:760ÈË/km2
  ϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı:11128ƽ·½¹«Àï
  Õş×¤µØ:ÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_
  ¼ÃÄşÏà¹ØÍøÕ¾:
  Õş´úÂë Ãæ»ı¼ò½é
  ÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ 370811 881km2¡¡¡¡2014ÄêµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µ÷Õû£º³·Ïú¼ÃÄşÊĞÊĞÖеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,ÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÉèÁ¢ĞµļÃÄşÊĞÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÒÔÔ­ÊĞÖеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,ÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУÓòΪĞÂÉèÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУÓò¡£ĞÂÉèÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÈËÃñÕş¸®×¤¸·ÇŽֵÀÌ«°×¡­¡­[Ïêϸ]
  ÙğÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ 370812 648km2¡¡¡¡2013ÄêµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µ÷Õû£º³·ÏúÙğÖİÊĞ£¬ÉèÁ¢¼ÃÄşÊĞÙğÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÒÔÔ­ÙğÖİÊеĵçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУÓòΪÙğÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУÓò¡£ÙğÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÈËÃñÕş¸®×¤ÁúÇŽֵÀ¾ÅÖİÖĞ·99ºÅ¡£ ¡¡ÙğÖİÊĞλÓÚɽ¡­¡­[Ïêϸ]
  ΢ɽÏØ 370826 1780km2¡¡¡¡ ¡¡¡¡Î¢É½ÏØλÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Äϲ¿£¬ÄÏÁÚ½­ËÕÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¡£×ÜÃæ»ı1780ƽ·½Ç§Ãס£×ÜÈË¿Ú69ÍòÈË£¨2003Ä꣩¡£ ¡¡¡¡ÏØÈËÃñÕş¸®×¤µØÓʱࣺ277600¡£´úÂ룺3708¡­¡­[Ïêϸ]
  Óą̃ÏØ 370827 654km2¡¡¡¡¡¡Óą̃ÏØλÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Äϲ¿£¬ÄÏÁÚ½­ËÕÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¡£×ÜÃæ»ı654ƽ·½Ç§Ãס£×ÜÈË¿Ú45ÍòÈË£¨2003Ä꣩¡£ ¡¡¡¡ÏØÈËÃñÕş¸®×¤¹ÈͤÕò£¬Óʱࣺ272300¡£´úÂ룺37082¡­¡­[Ïêϸ]
  ½ğÏçÏØ 370828 885km2¡¡¡¡¡¡½ğÏçÏØλÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÄÏÔµ£¬ÁÚ½Ó½­ËÕÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¡£×ÜÃæ»ı885ƽ·½Ç§Ãס£×ÜÈË¿Ú61ÍòÈË£¨2003Ä꣩¡£ ¡¡¡¡ÏØÈËÃñÕş¸®×¤½ğÏçÕò£¬Óʱࣺ272200¡£´úÂ룺37082¡­¡­[Ïêϸ]
  ¼ÎÏéÏØ 370829 973km2¡¡¡¡ ¡¡¡¡¼ÎÑùÏØλÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷ÄÏ£¬¶«ÁÚ¾©º¼´óÔ˺ӡ£×ÜÃæ»ı973ƽ·½Ç§Ãס£×ÜÈË¿Ú78ÍòÈË£¨2003Ä꣩¡£ ¡¡¡¡ÏØÈËÃñÕş¸®×¤¼ÎÏéÕò£¬Óʱࣺ272400¡£´úÂ룺¡­¡­[Ïêϸ]
  ãëÉÏÏØ 370830 877km2¡¡¡¡ãëÉÏÏØλÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿£¬Î÷ÁÚ¾©º¼Ô˺ӡ£×ÜÃæ»ı877ƽ·½Ç§Ãס£×ÜÈË¿Ú73ÍòÈË£¨2003Ä꣩¡£ ¡¡¡¡ÏØÈËÃñÕş¸®×¤ãëÉÏÕò£¬Óʱࣺ272501¡£´úÂ룺3708¡­¡­[Ïêϸ]
  ãôË®ÏØ 370831 1070km2¡¡¡¡ãôË®ÏØλÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÖĞÄϲ¿£¬ãôË®ÉÏÓΡ£×ÜÃæ»ı1070ƽ·½Ç§Ãס£×ÜÈË¿Ú60ÍòÈË£¨2003Ä꣩¡£ ¡¡¡¡Óʱࣺ273200¡£´úÂ룺370831¡£µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ£º0537¡£¡­¡­[Ïêϸ]
  ÁºÉ½ÏØ 370832 963km2¡¡¡¡¡¡Óʱࣺ272600¡¡´úÂ룺370832¡¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ£º0537¡¡Æ´Òô£ºLiangshan Xian¡¡ ¡¡¡¡Á»É½ÏØλÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿£¬ÓëºÓÄÏÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ΪÁÚ¡£±±Î³35¡­¡­[Ïêϸ]
  Çú¸·ÊĞ 370881 895km2¡¡¡¡¡¡Çú¸·Î»ÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿£¬±±¾àÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_»á¼ÃÄÏ135¹«ÀÎ÷ÄϾà¼ÃÄş45¹«Àï¡£±±ÒÀÌ©á·£¬ÄÏÕ°Ùìợ¬¶«Á¬ãôË®£¬Î÷µÖÙğÖİ¡£µØÀí×ø±êΪ¶«¾­116¡ã51¡ä-117¡ã13¡ä¡­¡­[Ïêϸ]
  ת³ÇÊĞ 370883 1619km2¡¡¡¡×޳ÇÊĞλÓÚɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿£¬Î÷±±ÁÚãôºÓ¡£×ÜÃæ»ı1619ƽ·½Ç§Ãס£×ÜÈË¿Ú112ÍòÈË£¨2003Ä꣩¡£ ¡¡¡¡ÊĞÈËÃñ0פ¸Öɽ½ÖµÀ£¬Óʱࣺ273500¡£´úÂ룺370¡­¡­[Ïêϸ]
  ¡¡¡¡¼ÃĺλÓÚ³Î÷Äϸ¹µØ£¬µØ´¦»Æ»´º£Æ½Ô­Óë³ÖĞÄÏɽµØ½»½ÓµØ´ø¡£¶«ÁÚɽÇàË®ĞãµÄÁÙÒʵصçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬Î÷Óëĵµ¤Ö®ÏçºÊÔó½ÓÈÀ£¬ÄÏÃæÊÇÔæׯÊкͽ­ËÕÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ĞìÖİÊĞ£¬±±ÃæÓëÌ©°²Êн»½ç£¬Î÷±±½Ç¸ô»ÆºÓÓëÁijÇÊĞÏàÍû¡£×î±±¶ËÊÇÁºÉ½ÏØС·¿ÚÕòתÇŴ壬Ϊ±±Î³ 35¡ã57¡ä£»×îÄ϶ËÊÇ΢ɽÏظßÂ¥ÏçÁøĞÂÑøÖ³³¡£¬Îª±±Î³ 34¡ã26¡ä£»×¶ËÊÇãôË®ÏØȪÁÖÏçÀúɽ»ğ³µÕ¾£¬Îª¶«¾­117¡ã36¡ä£»×îÎ÷¶ËÊÇÁºÉ½Ïغڻ¢ÃíÏç¸ßÌô壬Ϊ¶«¾­115¡ã52¡ä£»Äϱ±³¤167¹«À¶«Î÷¿í158¹«Àï¡£
  ¡¡¡¡È«ÊĞ×ÜÍÁµØÃæ»ı 11187ƽ·½¹«Àï¡£ÆäÖĞ£º¸ûµØÃæ»ı6113.2ƽ·½¹«Àռ×ÜÃæ»ıµÄ54.6£¥£»Ô°µØÃæ»ı97.5ƽ·½¹«Àռ×ÜÃæ»ıµÄ0.9£¥£»ÁÖµØÃæ»ı625.4ƽ·½¹«Àռ×ÜÃæ»ıµÄ5.6£¥£»²İµØÃæ»ı74.8ƽ·½¹«Àռ×ÜÃæ»ıµÄ0.7£¥£»ÆäËûÃæ»ı4276.2ƽ·½¹«Àռ×ÜÃæ»ıµÄ38.2£¥¡£
  ¡¡¡¡ ¹«ÔªÇ°221Ä꣬ ÇØʼ»ÊͳһÖйúºóʼ¿¤ÏØÖÆ¡£¾³ÄÚ³ıÈγÇÏØ,¿º¸¸ÏØÊôѦ¿¤Í⣬ÆäËûÔòÊô³¿¤¡£Î÷ººÊ±£¬¾³ÄÚÔøÖÃÓж«Æ½¹ú£¬ÁìÈÎ,ÎŞÑÎ,¿º¸¸,·®,¶«Æ½Â½,¸»³Ç,ÕÂ7ÏØ¡£¶«ººÔò´Ó¶«Æ½¹úÎö³öÈγǹú£¬ÁìÈÎ,¿º¸¸,·®3ÏØ¡£Èı¹ú,Á½½ú,Äϱ±³¯Ê±ÆÚ£¬¾³ÄÚµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУ±ä»¯²»´ó£¬»òΪÈγǹú£¬»òΪÈγǿ¤£¬Áì3ÏØÈç¹ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£Ëåͳһºó£¬¸ÄÙğÖİΪ³¿¤£¬Áìè¦Çğ,ÈγÇ,ת,Çú¸·,ƽÑô,ãôË®,¹¨Çğ,ÁºÎÄ,²©,Ó®10ÏØ¡£ÌÆÊ±ÎŞ´ó±ä»¯£¬µ«Îå´úÖܹã˳¶şÄê(952Äê) ÖüÃÖİ£¬²¢¸îÛ©ÖݵľŞÒ°,Û©³Ç£¬ÙğÖݵÄÈγǣ¬µ¥ÖݵĽğÏç¹éÆäͳϽ¡£ÕâÆڼ䣬¾³ÄÚÆäËû¸÷ÏØÔò¶àÊôÙğÖİ¡£ËÎÕşºÍ°ËÄê(1118Äê)ÙğÖİÒ»¶ÈÉıΪϮÇ츮£¬¾³ÄÚµÄÏÉÔ´,ãôË®,è¦Çğ,תÏض¼¹éÆäͳϽ¡£½ğÌìµÂ¶şÄê(1150Äê)£¬¼ÃÖİÓɾŞÒ°Ç¨ÍùÈγǣ¬²¢ÁìÈγÇ,¼ÎÏé,Û©³Ç,½ğÏç4ÏØ¡£ÔªÖÁÔª°ËÄê(1271Äê) £¬¼ÃÖİÉıΪ¼ÃÄş¸®£¬ÖÁԪʮÁùÄê(1279Äê)£¬ÓÖÉıΪ¼Ãĺ·¡£×Ô´ËÒԺ󣬾³ÄÚ»òΪ¸®,Öİ£¬»òΪµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,ÊĞ£¬Ò»Ö±ÊÇÀú´úµØ·½¶ş¼¶ÕşÈ¨»ú¹ØפµØ£¬ÆäµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУÈçÏ¡£ÔªÊ±£¬ÖÁԪʮÁùÄê(1279Äê)£¬¾³ÄÚÖüÃĺ·£¬ÖÎÈγǣ¬ÁìϽ3Öİ7ÏØ£¬¼´£º¼ÃÖİ,µ¥Öİ,ÙğÖİ£¬ÈγÇ,¾ŞÒ°,Û©³Ç,·Ê³Ç,½ğÏç,í¸É½,·áÏØ¡£Ã÷ʱ£¬ºéÎäÔªÄê(1368Äê) ¸Ä¼ÃÄşÂ·Îª¸®£¬ÈÔÖÎÈγǣ¬ÁìϽ3Öİ12ÏØ¡£¼´£ºÙğÖİ,¶«Æ½Öİ,ÒÊÖİ£¬ÈγÇ,½ğÏç,¾ŞÒ°,Û©³Ç,¼ÎÏé,²Ü,µ¥,¶¨ÌÕ,³ÉÎä,Óą̃,ëø,á»ÏØ¡£ºéÎäÊ®°ËÄê(1385Äê)¸Ä¼ÃÄş¸®ÎªÖİ£¬Ö»Áì3ÏØ¡£¼´£º¼ÎÏé,¾ŞÒ°,Û©³Ç¡£Çåʱ£¬ÓºÕı¶şÄê(1724Äê)¼ÃÄşÖİÉıΪֱÁ¥Öİ£¬ÈÔÁì3ÏØ£¬¼´¼ÎÏé,¾ŞÒ°,Û©³Ç¡£ Ǭ¡ËÄʮһÄê(1776Äê)£¬¼ÃÄşÖ±Á¥ÖİÁì3ÏØ¡£¼´£º¼ÎÏé,Óą̃,ãëÉÏ¡£Ç¬Â¡ÎåÊ®ËÄÄê(1789Äê)£¬¼ÃÄşÖ±Á¥ÖİÁì3ÏØ¡£¼´£º¼ÎÏé,Óą̃,½ğÏ硣ʵսĞÍÃñ¹úʱ£¬ 1914Äê6Ô¾³ÄÚÖüÃÄşµÀ£¬ÁìϽ25ÏØ¡£¼´£º¼ÃÄş,×ÌÑô,Çú¸·,ÄşÑô,ת,ëø,ãôË®,ãëÉÏ,á»,½ğÏç,¼ÎÏé,Óą̃,À¼É½(ºó¸ÄÃûΪÁÙÒÊ),Û°³Ç,·Ñ,ÃÉÑô,Óª,ÒÊË®,ºÊÔó,²Ü,µ¥,³ÉÎä,¶¨ÌÕ,¾ŞÒ°,Û©³ÇÏØ¡£

  ¡¡¡¡ 1933Ä꣬¾³ÄÚÖÃɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÚÒ»Õş¶½²ìרԱ¹«Êğ£¬ÁìϽ11ÏØ¡£¼´£º¼ÃÄş,×ÌÑô,ãëÉÏ,ÄşÑô,Çú¸·,ת,ëø,¶«Æ½,¼ÎÏé,½ğÏç,Óą̃ÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1935Äê7Ô£¬ ÓÖ¸ÄΪ¼ÃÄşÊµÑéµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_³¤¹Ù¹«Êğ£¬ÁìϽ14ÏØ¡£¼´£º¼ÃÄş,¼ÎÏé,¾ŞÒ°,Û©³Ç,ÊÙÕÅ,Û²³Ç,¶¨ÌÕ,³ÉÎä,²Ü,µ¥,½ğÏç,Óą̃,¶«Æ½,ãëÉÏÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1935Ä궬£¬ÔÙ¸ÄΪɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÚÒ»µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Õş¶½²ìרԱ¹«Êğ£¬ÁìϽ10ÏØ¡£¼´£º¼ÃÄş,×ÌÑô,¶«Æ½,ãëÉÏ,ת,ëø,ÄşÑô,Çú¸·,¼ÎÏé,Óą̃ÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1946Äê9Ô£¬¾³ÄÚÉèɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÚ¶şÕş¶½²ìרԱ¹«Êğ£¬ÁìϽ7ÏØ¡£¼´£º¼ÃÄş,¼ÎÏé,Û©³Ç,¾ŞÒ°,ÊÙÕÅ,¶«Æ½,ãëÉÏÏØ¡£
  ¡¡¡¡ ʵսĞÍÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½¨Á¢ºó£¬ 1953Äê7Ô£¬ëøÏØרÊğºÍºşÎ÷רÊğºÏ²¢Îª¼ÃĺרÊğ£¬×¨ÊğפµØΪ¼ÃÄşÊĞ¡£ÁìϽ¼ÃÄşÊĞ,¼ÃÄşÏØ,×ÌÑôÏØ,Çú¸·ÏØ,תÏØ,ÙìɽÏØ,ëøÏØ,á»ÏØ,Ѧ³ÇÏØ,΢ɽÏØ,Óą̃ÏØ,½ğÏçÏØ,¼ÎÏéÏØ,ãëÉÏÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1956Äê2Ô£¬ Ì©°²×¨µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄãôË®Ïعé¼ÃĺרµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£Í¬Ê±£¬¾³ÄڵĵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ò²×÷Á˵÷Õû£¬³·ÏúÁËÓą̃Ïز¢Èë½ğÏçÏØ£»³·ÏúÁËÙìɽÏØ,Ѧ³ÇÏØ¡£ÕâʱµÄ¼ÃĺרÊğÁìϽ¼ÃÄşÊĞ,¼ÃÄşÏØ,×ÌÑôÏØ,Çú¸·ÏØ,ãôË®ÏØ,תÏØ,ëøÏØ,á»ÏØ,΢ɽÏØ,½ğÏçÏØ,¼ÎÏéÏØ,ãëÉÏÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1958Äê12Ô£¬¾­¹úÎñÔºÅú×¼³·ÏúºÊÔóרÊğ£¬Ô­Êô¸÷Ïعé¼ÃĺרÊ𣻳·Ïú¼ÃÄşÏØ£¬·Ö±ğ¹é¼ÃÄşÊкÍÛ©³Ç,¾ŞÒ°,½ğÏçÏØ£»³·Ïú×ÌÑôÏØ£¬¹éÇú¸·ÏØ¡£ÕâʱµÄ¼ÃĺרÊğÁìϽ¼ÃÄşÊĞ,Çú¸·ÏØ,ãôË®ÏØ,תÏØ,ëøÏØ,á»ÏØ,΢ɽÏØ,½ğÏçÏØ,ãëÉÏÏØ,ºÊÔóÏØ,²ÜÏØ,µ¥ÏØ,³ÉÎäÏØ,Û²³ÇÏØ,¾ŞÒ°ÏØ,Û©³ÇÏØ,ÁºÉ½ÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1959Äê7Ô£¬ ºÊÔóרÊğ»Ö¸´£¬¼ÃĺרÊğÁìϽ¼ÃÄşÊĞ,Çú¸·ÏØ,ãôË®ÏØ,תÏØ,ëøÏØ,á»ÏØ,΢ɽÏØ,½ğÏçÏØ,ãëÉÏÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1960Äê1Ô£¬ á»Ïس·Ïú£¬¹éн¨µÄÔæׯÊĞ¡£ÕâʱµÄ¼ÃĺרÊğÁìϽ¼ÃÄşÊĞ,ÔæׯÊĞ,Çú¸·ÏØ,ãôË®ÏØ,תÏØ,ëøÏØ,΢ɽÏØ,½ğÏçÏØ,ãëÉÏÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1961Äê9Ô£¬ ÔæׯÊĞ´Ó¼ÃĺרµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Îö³ö¡£10Ô£¬»Ö¸´¼ÎÏéÏØ£»³·Ïú×ÌÑôÏØ£¬ĞÂÉèÙğÖİÏØ¡£ÖÁ´Ë£¬¼ÃĺרÊğÉĞϽ¼ÃÄşÊĞ£¬ÙğÖİÏØ,Çú¸·ÏØ,ãôË®ÏØ,תÏØ,ëøÏØ,΢ɽÏØ,½ğÏçÏØ,¼ÎÏéÏØ,ãëÉÏÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1964Äê7Ô£¬»Ö¸´Óą̃ÏØ£»1965Äê4Ô£¬»Ö¸´¼ÃÄşÏØ£»½Ô¹éÊô¼ÃĺרµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£1967Ä꣬¼ÃĺרµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¸Ä³Æ¼ÃÄşµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£ 1978Äê11Ô£¬ëøÏعéÔæׯÊĞ¡£ÕâʱµÄ¼ÃÄşµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÉĞÓĞ1ÊĞ10ÏØ¡£¼´£º¼ÃÄşÊĞ£¬ÙğÖİÏØ,Çú¸·ÏØ,ãôË®ÏØ,תÏØ,½ğÏçÏØ,¼ÎÏéÏØ,Óą̃ÏØ,ãëÉÏÏØ,΢ɽÏØ,¼ÃÄşÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1983Äê8ÔÂ30ÈÕ£¬ ¾­¹úÎñÔºÅú×¼£¬³·Ïú¼ÃÄşµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬¼ÃÄşÊĞÉı¸ñΪÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ϽµØ¼¶ÊĞ¡£Ô­¼ÃÄşµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄãëÉÏÏØ, ãôË®ÏعéÌ©°²µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£10ÔÂ5ÈÕ£¬¾­É½¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÈËÃñÕş¸®Åú×¼£¬ÉèÁ¢¼ÃÄşÊĞÖеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÒÔÔ­¼ÃÄşÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÓòΪϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£»ÉèÁ¢¼ÃÄşÊн¼µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÒÔÔ­¼ÃÄşÏصçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÓòΪϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£µ÷Õûºó£¬¼ÃÄşÊĞÈËÃñÕş¸®ÁìϽ2µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_7ÏØ£¬¼´ÊĞÖеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,Êн¼µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÙğÖİÏØ,Çú¸·ÏØ,תÏØ,΢ɽÏØ,Óą̃ÏØ,½ğÏçÏØ,¼ÎÏéÏØ¡£
  ¡¡¡¡ 1985Äê3Ô£¬ãëÉÏÏØ,ãôË®ÏØÖØйé¼ÃÄşÊĞ¡£1986Äê6Ô£¬Çú¸·ÏظĽ¨ÎªÇú¸·ÊĞ£¬ÓɼÃÄşÊĞ´ú¹Ü¡£1989Äê12Ô£¬Ô­ºÊÔóµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÁºÉ½Ïعé¼ÃÄşÊĞ¡£1992ÄêÙğÖİÏØ,תÏØ·Ö±ğ³·ÏØÉèÊĞ¡£1993Äê 12ÔÂÊн¼µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¸ÄÃûΪÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£ÏÖ¼ÃÄşÊĞϽ¶şµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÈıÊĞÆßÏØ£¬¼´ÊĞÖеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,ÈγǵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,Çú¸·ÊĞ,ÙğÖİÊĞ,ת³ÇÊĞ,΢ɽÏØ,Óą̃ÏØ,½ğÏçÏØ,¼ÎÏéÏØ,ãëÉÏÏØ,ãôË®ÏØ,ÁºÉ½ÏØ¡£
  ¡¡¡¡[¸»ÍøÓÑ"ÍøÀÉ"·ÖÏí´ËÄÚÈİ¡£]

  ÒÔϼÃÄşÃæ»ıÏ൱£º  ºşÄÏÑô¹âµç×Ó¼¼ÊõѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ³£ÄêÃæÏòÈ«¹úÕĞÉú£¡ÔÂÔ¿ª°à£¬ÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬°ü½Ì°ü»á£¬°²ÅŹ¤×÷£¬¼¼ÊõÖ§³Ö£¬Ö¸µ¼´´Òµ£¡
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °Ù¶È£º ¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ɽ¶«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼ÃÄşµçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù
  ¹Ø¼ü´Ê£ºµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à,µçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ¿Î³Ì´ó¸Ù
  ѧУµØÖ·£ººşÄÏÊ¡³¤É³ÊĞÓ껨Çø³µÕ¾ÄÏ·ºì»¨Æ·¿Ú¡£±¨Ãûµç»°£º0731-85579057£¬0731-85569651¡£
  µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£