Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ°à
  µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½ÅàѵѧУ|µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½¼¼ÊõѧУ
ÄúµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ÍõÅÆרҵ > ÈÕÆÚ£º2012-11-08 09:57:48

µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½°à

¡ñµçÄÔÎ¬ĞŞ¿Î³ÌÄÚÈİ¡ñ

ѧϰʱ¼ä£º6¸öÔÂ

½ÌѧĿ±ê£ºÅàÑøÖ춵çÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõÈËÔ±¡£°ëÌìÀíÂÛ£¬°ëÌìʵ¼ù£¬ÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵġ¢È«ÄܵĵçÄÔÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½ÌѧÄÚÈİ£ºµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é + µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é + ÍøÂçϵͳģ¿é + ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é

¡ïµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é£ºÄ£Äâµç×ÓÏß·¡¢Êı×Öµç×Ó¼¼Êõ¡¢ÎŞÏßµçĞźŷ¢Éä¡¢½ÓÊÕÔ­Àí¡£

¡ïµçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÖ÷°åÎ¬ĞŞ¡¢CRTÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢Òº¾§ÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢BGAº¸½Ó¼¼Êõ¡¢¼ÆËã»ú»ù´¡¡¢½á¹¹Ó빤×÷Ô­Àí£¬²Ù×÷ϵͳ£¬°ì¹«Èí¼ş£¬µç×Ó»ù´¡£¬Ó²¼şµÄ×é×°Óëά»¤£¬Ó²ÅÌĞŞ¸´¡¢Èí¼ş°²×°¡¢ÏµÍ³ÓÅ»¯£¬³£¼û¹ÊÕÏÅųı¡¢²¡¶¾·ÀÖΡ¢¡£ 

¡ïÍøÂçϵͳģ¿é£ºÍøÂç»ù´¡¡¢ÍøÂç²Ù×÷ϵͳ¡¢ÖĞĞ¡ĞͰ칫¾ÖÓòÍøµÄ×齨¡¢ÖĞĞ¡ĞÍÍø°ÉµÄ×齨¡¢ÍøÂçµÄ¹ÜÀíÓë²¼Ïßά»¤¼¼Êõ¡£ 

¡ï°²·À¼à¿ØÄ£¿é£ºÄ£ÄâÉãÏñ»ú£¬IPÍøÂç¸ßÇåÉãÏñ»ú£¬Ó²Å̼Ïñ»ú£¬ÊÓƵÇĞ»»Æ÷£¬·ÖÅäÆ÷£¬¸ßËÙÇò»ú£¬ÔÆ̨£¬¸´ºÏÆ÷£¬·ÀÀ×Æ÷£¬Ê°ÒôÆ÷µÈÏêϸ½²½â£»ÊÓƵÏߣ¬Ë«½ÊÏߣ¬µçÀ£¬3GÎŞÏß´«ÊäµÈÑ¡²Ä£¬ÖÆ×÷£¬ÅäÖü°¹©µç£¬½ÓµØ,·À¾²µç£¬·ÀÀ×»÷£¬·À¸ÉÈŵȡ£

¡ï ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÈ«Ãæ½²½â±Ê¼Ç±¾±£»¤¸ôÀëµ¥Ôªµç·¡¢ÏµÍ³¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢cpu¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢³äµçµ¥Ôªµç·¡¢¾Ö²¿¹©µçµ¥Ôªµç·µÈ¹¤×÷Ô­Àí¼°¹ÊÕÏÎ¬ĞŞ¡£Ğ¾Æ¬µÄʶ±ğ¡¢cpu¹¤×÷Ô­Àí¡¢µçÔ´¹ÜÀí¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°å¡¢Éù¡¢ÏÔ¿ØÖÆоƬ¼ì²âÓëÎ¬ĞŞ¡¢bgaоƬº¸½Ó¡¢Òº¾§ÆÁ¼ì²â¡¢´ú»»¡¢ÆÁÏ߸ü»»¡¢¸ßѹÌõ¸ü»»¼°´ú»»¡¢ÃÜÂë¹ÊÕÏ¡¢ibm0175 ±¨´í¹ÊÕÏ¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°åרÓüì²â¿¨µÄʹÓᢲ»Í¨µç¡¢µôµç¡¢»¨ÆÁ¡¢°×ÆÁ¡¢ºÚÆÁ¡¢biosÉèÖ㬴®²¢¡¢usb½Ó¿Ú¡¢¼üÅÌ¡¢¹âÇı¡¢µç³Ø¼°³äµçµç·¹ÊÕÏ¡¢Õû»úµç··ÖÎö¡£

   

½ÌѧÌØÉ«£ºÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬Ä£¿é½Ìѧ£¬ÖğһͻÆÆ¡£ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵÄÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½Ìѧ·½·¨£º²ÉÓÃÎÒĞ£¶ÀÌصġ°Ä£¿é½Ìѧ·¨¡±½Ìѧ¡£Ã¿ÌìÉÏÎç8£º30¡ª11£º30ÀíÂۿΣ¬ÏÂÎç2£º30¡ª5£º30ʵ²Ù¿Î¡£´òÔìµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ½ÌѧĞÂÉñ»°¡£

¿ª¿Îʱ¼ä£ºÃ¿ÔÂ1ºÅ¡¢16ºÅ¿ªÑ§£¬ÌØÊâÇé¿öÒ²¿ÉËæµ½Ëæѧ¡£Ñ§Ğ£²ÉÈ¡Ñ­»·Ê½½Ìѧ£¬Ò»ÆÚδѧ»á£¬¿ÉÃâ·ÑÔÙѧ£¬Ö±µ½Ñ§»áΪֹ¡£¶ÔÓÚÍƳÙÀ´Ñ§Ğ£±¨µ½µÄѧÉú£¬Ñ§Ğ£²ÉÈ¡ÍíÉÏ»òĞÇÆÚÌì²¹¿ÎµÄ·½Ê½Ê¹Ñ§Éúѧ¶®¡¢Ñ§»áΪֹ¡£

¾ÍÒµ·½Ïò£º¸÷´óĞÍÆóÒµ£¬µçÄÔ¹«Ë¾¡¢µçÄÔÎ¬ĞŞµê¡¢ÍøÂ繫˾¡¢ÊÛºóÎ¬ĞŞ·şÎñ²¿´ÓÊÂÎ¬ĞŞ¼¼Êõ¹¤×÷¡£Ñ§Ô±Ñ§³ÉÖ®ºóÒ²¿É×Ô¼º¿ªµê£¬Ñ§Ğ£³¤ÆÚÌṩ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£

°ä·¢Ö¤Ê飺¡¶×¨Òµ¼¼ÊõºÏ¸ñÖ¤¡·¡¢ÖĞ»ªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¡¶Ö춵çÄÔÎ¬ĞŞÔ±Ö°Òµ×ʸñÖ¤¡·

ÕĞÉú¶ÔÏó£º ³õÖĞÉú¡¢¸ßÖĞÉú¡¢´óѧÉú¡¢Éç»áÇàÄêµç×Ó°®ºÃÕ߶¼¿ÉÒÔ±¨ÃûÈëѧ¡£Ã»ÓĞÎÄ»¯³Ì¶ÈÏŞÖÆ£¬Ã»ÓĞÄêÁäÏŞÖÆ£¬Ã»ÓеØÓòÏŞÖÆ¡£

ѧ·Ñ±ê×¼£ºµã»÷²é¿´>>>

  

  

1¡¢×¢ÒâÀíÂÛʵ¼ùÏà½áºÏ£¬ÒòΪÏÖÔÚĞí¶àѧϰ¡°Ğ¾Æ¬¼¶Î¬ĞŞ¡±µÄѧԱ¼¸ºõ¶¼Ã»ÓĞרҵ»ù´¡ÖªÊ¶£¬ÔÚ²»¶ÏÍêÉƵĽÌѧϵͳ£¬Í¬Ê±ÎÒÃÇÉèÉí´¦µØΪѧԱ×ÅÏ룬ÎÒĞ£¿ÉÒÔÌṩʵϰ»ùµØ£¬Ìá¸ß´óÁ¿µÄʵ¼ù»ú»á£¬Ê¹Ñ§Ô±ÔÚʵϰ»ùµØÇ×ÉíÌå»áµ½Ô­¹ÊÕϵķÖÎö¡¢½â¾ö¹ı³Ì¡¢Ê¹Ñ§Ô±¶Ô¸÷ÖÖ¹ÊÕÏÃú¼ÇÓÚĞÄ¡£
2¡¢Ãâ·ÑѧϰµêÃæ¾­Óª¼°¹ÜÀí¼¼ÇÉ¡£
3¡¢Îª·½±ãѧԱ¿ªµê£¬Ñ§Ğ£Óë¸÷´óµçÄÔµçÆ÷ÖÆÔ쳧¼ÒÓг¤¾Ã¡¢Îȹ̡¢ÓѺõÄÅä¼ş¹©Ó¦ºÏ×÷¹Øϵ£¬ÌṩÁãÅä¼şºÍ¹¤¾ßµÈÅú·¢£¬È«²¿ÒÔÔ­¼Û¹©¸ø£¬Ö»ÊÕ¶îÍâÓʼķÑÓá£
4¡¢Õë¶Ô±¾Ğ£Ñ§Ô±£¬Ñ§Ğ£¿ªÓе绰¼¼Êõ×ÉѯÈÈÏß¡¢Ñ§Ô±£Ñ£Ñ¼¼Êõ½»Á÷Ⱥ£¬Ñ§Ô±ÔÚÏßÎʴ𣬶ÔÓÚѧԱÔÚ¿ªµê»òÉϸںóÅöµ½µÄÒ»Ğ©ÎŞ·¨ÅųıµÄ¹ÊÕÏ£¬ÓÉר¿Æ¹¤³Ìʦ»Ø´ğ½â¾ö·½°¸¡£

   
ÕĞÉú³ÇÊĞ£º
 • ±±¾©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ìì½òÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉϺ£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïã¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÄÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÍåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϾ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎŞÎıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞìÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¬ÔƸÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑγÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õò½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˪ǨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ¼ÒׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇػʵºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºªµ¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞĮ̈ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£¶¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҿÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ĞµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²×ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÈ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì«Ô­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óͬÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑôȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤ÖÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ú³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë·ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½úÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ô˳ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÃÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ·ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂÀÁºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôºÍºÆÌØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °üÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³à·åÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨÁÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õ¶û¶à˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôÂ×±´¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÑåÄ׶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚÀ¼²ì²¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞË°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎıÁÖ¹ùÀÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­ÉÆÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉòÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÁ¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¾ÏªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µ¤¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Óª¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ĞÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å̽õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌúÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¯ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºù«µºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨ»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÉÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ±ßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ş¶û±õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆëÆë¹ş¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼¦Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×¸ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˫ѼɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁ´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼Ñľ˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Æß̨ºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĵµ¤½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë绯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óĞË°²ÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Äş²¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÜĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ»ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • áéÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÛɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀöË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÏ·ÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎߺşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ö²ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Âí°°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÁêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³üÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËŞÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Áù°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÙñÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğû³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÃÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÎÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ȪÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÄÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁúÑÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϲıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾°µÂÕòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƼÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾Å½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÓàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ӥ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÓÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ª°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒË´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÏÈÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇൺÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ͳ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔæׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«ÓªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑĮ̀ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ϋ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Íşº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕÕÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À³ÎßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÒÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁijÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÉÔóÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ª·âÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽ¶¥É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×±ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½¹×÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • å§ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğí²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • äğºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃÅÏ¿ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÇğÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÅÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÜ¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • פÂíµêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î人ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆʯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ê®ÑßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˲ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğ¢¸ĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »Æ¸ÔÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËæÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶÷Ê©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÉÌÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • DZ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉñÅ©¼ÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤É³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖêÖŞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïæ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÛÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÀÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£µÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҽçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒæÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³»ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÀÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »³»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¦µ×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏæÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉعØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉîÛÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö麣ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·ğɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õ¿½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ïÃûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »İÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÷ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇβÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ñô½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇåÔ¶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«İ¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³±ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ÒÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔƸ¡ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁøÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ğÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎàÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±±º£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·À³Ç¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ó¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÙÉ«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ³ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À´±öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ç×óÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³É¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ô¹±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÅÊÖ¦»¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ãòÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÃàÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÔªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËìÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÖɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϳäÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • üɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˱öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´ïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÅ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ÊÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢°ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸Ê×ÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¹É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁùÅÌË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ñÒåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÈÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­Î÷ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±Ï½ÚµØÇøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­¶«ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¥Ã÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Çú¾¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñϪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÑͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Àö½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÕ¶ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ²×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³şĞÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºìºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÄɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷Ë«°æÄÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÀíÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂºêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å­½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÏÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À­ÈøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕ¿¦ÔòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÇÇúÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÖÖ¥ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¦¼¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • μÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ººÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÜÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²¿µÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎÓø¹ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ÒøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎäÍşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÅÒ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽÁ¹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾ÆȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇìÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶¨Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¤ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷ÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ûÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÊ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Òø´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ×ìɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎâÖÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ÌÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞÎÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚ³ľÆëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ËÀ­ÂêÒÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͳ·¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹şÃÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¼ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²©¶ûËşÀ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÒô¹ùÀãÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢¿ËËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿Ë×ÎÀÕËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿¦Ê²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÍÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁÀçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ëş³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀÕÌ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯºÓ×ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͼľÊæ¿ËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Îå¼ÒÇşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ

  µØÃû:Á¹É½ÖİÁ¥Êô:ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_
  Õş´úÂë:513400´úÂëÇ°6λ:513400
  ³¤Í¾µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ:0834 ÓÊÕş±àÂë:615000
  ³µÅƺÅÂë:´¨WÕş¼¶±ğ:µØ¼¶ÊĞ
  ÈË¿ÚÊıÁ¿:Ô¼453.28ÍòÈËÈË¿ÚÃܶÈ:75ÈË/km2
  ϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı:60423ƽ·½¹«Àï
  Õş×¤µØ:Î÷²ıÊĞ
  Á¹É½ÖİÏà¹ØÍøÕ¾:
  Õş´úÂë Ãæ»ı¼ò½é
  Î÷²ıÊĞ 513401 2655km2¡¡¡¡¡¡Î÷²ıλÓÚËÄ´¨Î÷Äϲ¿£¬ÊÇÅÊÎ÷µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÕşÖÎ,¾­¼Ã,ÎÄ»¯¼°½»Í¨ÖÄ£¬´¨µá½áºÏ´¦µÄÖØÒª³ÇÊĞ£¬ÊÇËÄ´¨´òÔìµÄÅÊÎ÷³ÇÊĞȺÖеĺËĞÄÁ¦Á¿¡£Î÷²ıλÓÚ´¨Î÷¸ßÔ­£¨º£°Î£±£µ£°£°Ãס­¡­[Ïêϸ]
  ľÀïÏØ 513422 13252km2¡¡¡¡¡¡Ä¾Àï²Ø×å×ÔÖÎÏصش¦ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİÖ®Î÷±±£¬ÊÇÁ¹É½ÖİÏÂϽµÄÒ»¸öÊĞϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£µØÀí×ø±ê¶«¾­100¡ã3¡ä¡ª¡ª101¡ã40¡ä£¬±±Î³27¡ã40¡ä¡ª¡ª29¡ã10¡äÖ®¡­¡­[Ïêϸ]
  ÑÎÔ´ÏØ 513423 8388km2¡¡¡¡¡¡ÑÎÔ´ÏØλÓÚÇà²Ø¸ßÔ­¶«ÄÏÔµ£¬ÑÅíý­ÏÂÓÎÎ÷°¶£¬·ùÔ±Ãæ»ı8398ƽ·½¹«ÀÈË¿Ú33.5Íò¡£¾³ÄÚ·ç¹âì½ì»£¬Îï²ú·á¸»£¬ÆøºòÒËÈË£¬Ãñ·ç´¾ºñ¡£ÀúÊ·ÉÏÔøÒÔ¡°ÄÏ·½Ë¿³ñÖ®¡­¡­[Ïêϸ]
  µÂ²ıÏØ 513424 2284km2¡¡¡¡µÂ²ıÏØÆøºòÊôÑÇÈÈ´ø¼¾·çÆøºò£¬ÓÉÓÚº£°Î¸ß²îĞüÊ⣬¹â,ÈÈ,Ë®ÔÚ´¹Ö±ºÍˮƽ·½Ïò±ä»¯Ã÷ÏÔ£¬Éú̬»·¾³¶ÀÌضàÑù£¬Ê¹µÂ²ıµÃÒÔÔ̲طḻµÄ×ÔÈ»×ÊÔ´¡£È«ÏØÉ­ÁÖ¸²¸ÇÂÊ41.7¡­¡­[Ïêϸ]
  »áÀíÏØ 513425 4527km2¡¡¡¡¡¡»áÀíÏØλÓÚËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿£¬Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİÕıÄ϶ˣ¬´¦ÓÚÅÊÎ÷×ÊÔ´¿ª·¢µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¸¹ĞÄ£¬Î÷Á¬ÅÊÖ¦»¨£¬ÄÏÓëÔÆÄÏÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_À¥Ã÷ÊкͳşĞÛÖİÏàÁÚ£¬¶ó´¨µáÒª³å£¬×Ô¹ÅÒÔÀ´¾ÍÊÇ´¨Î÷ÄÏÓëµáÎ÷¼°¡­¡­[Ïêϸ]
  »á¶«ÏØ 513426 3227km2¡¡¡¡¡¡¡¡»á¶«ÏØλÓÚËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİÄ϶ˣ¬È«ÏØ·ùÔ±Ãæ»ı3227ƽ·½¹«À×ÜÈË¿Ú36.78ÍòÈË¡£¾³ÄÚÓµÓзḻµÄµØÉϵØÏÂ×ÊÔ´£¬Ô̺¬×ž޴óµÄ¿ª·¢ÓÅÊƺͷ¢Õ¹Ç±Á¦£¬¡­¡­[Ïêϸ]
  ÄşÄÏÏØ 513427 1667km2¡¡¡¡ÄşÄÏÏØλÓÚÁ¹É½ÖİÄϲ¿¶«²à£¬¶«ÁÙ½ğɳ½­ÓëÔÆÄÏÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÇɼÒÏظô½­ÏàÍû¡£È«ÏØ·ùÔ±Ãæ»ı1666.6ƽ·½¹«À×ÜÈË¿Ú16.7Íò¶àÈË£¬ÆäÖĞ£¬ÒÍ×å,²¼ÒÀ×åµÈÉÙÊıÃñ×åÈË¿Ú3.¡­¡­[Ïêϸ]
  ÆÕ¸ñÏØ 513428 1905km2¡¡¡¡¡¡ÆÕ¸ñÏØÊÇÒÍ×å»ğ°Ñ½ÚµÄ·¢ÏéµØ£¬ÊÇÒ»¸öÒÔÒÍ×åΪÖ÷ÌåµÄÉÙÊıÃñ×å¾Û¾ÓÏØ,¹úÎñÔºÅú×¼µÄ¶ÔÍ⿪·ÅÏØ¡£Î»ÓÚËÄ´¨Î÷ÄÏ,Á¹É½Öݶ«Äϲ¿¡£È«ÏØ·ùÔ±Ãæ»ı1918ƽ·½¹«ÀϽ3¡­¡­[Ïêϸ]
  Õş´úÂë Ãæ»ı¼ò½é
  ²¼ÍÏÏØ 513429 1685km2¡¡¡¡¡¡¡¡²¼ÍÏÏØλÓÚËÄ´¨Á¹É½×ÔÖÎÖݶ«Äϲ¿£¬·ùÔ±Ãæ»ı1685ƽ·½¹«À×ÜÈË¿Ú13.8Íò£¬ÆäÖĞÒÍ×åÈË¿Ú13Íò£¬Õ¼94%£¬ÊÇÒÔÒÍ×åΪÖ÷ÌåµÄÉÙÊıÃñ×å¾Û¾ÓÏØ¡£¾³ÄÚɽ´¨×³¡­¡­[Ïêϸ]
  ½ğÑôÏØ 513430 1587km2¡¡¡¡¡¡½ğÑôµØ´¦ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖݶ«²¿£¬¾àÖйúº½Ìì³ÇÎ÷²ı215¹«ÀÓëÕѾõÏØ,²¼ÍÏÏØ,Àײ¨ÏØÈıÏØÅşÁÚ£¬¸ô½ğɳ½­ÓëÔÆÄÏÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÓÀÉÆÏØÏàÍû£¬·ùÔ±1588ƽ·½¹«ÀϽ5¡­¡­[Ïêϸ]
  ÕѾõÏØ 513431 2699km2¡¡¡¡¡¡¡°²»µ½ÕѾõ²»Ëãµ½Á¹É½¡£¡±ÕâÊÇĞí¶àÍâµØÈ˵ĸп®¡£´Ë»°Ò»µãÒ²²»Îª¹ı¡£ÒòΪÕѾõÊÇÈ«¹ú×î´óµÄÒÍ×å¾Û¾ÓÏØ£¬ÒÍ×åÈËÃñ¹ÅÆÓÉñÃØ,¶à×˶à²ÊµÄÃñÇé·çË×ÓëÈËÎľ°¹ÛÔÚÕâÀï»ã¡­¡­[Ïêϸ]
  ϲµÂÏØ 513432 2206km2¡¡¡¡¡¡¡¡Ï²µÂÏØλÓÚËÄ´¨Á¹É½×ÔÖÎÖİÖб±²¿£¬·ùÔ±Ãæ»ı2207ƽ·½¹«ÀÈË¿Ú13.3Íò¡£¾³ÄÚ½»Í¨±ã½İ£¬Í¨Ñ¶·¢´ï£¬ÂÃÓÎ×ÊÔ´¶À¾ßÌØÉ«¡£¡°¹«ÌÁ×Ó¡±ÎÂȪÁ÷Á¿´ó,º¬Áò¸ß,Ë®¡­¡­[Ïêϸ]
  ÃáÄşÏØ 513433 4423km2¡¡¡¡¡¡ÃáÄşÏØλÓÚËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿£¬Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖݱ±²¿¡£¶«ÁÚÔ½Î÷,ϲµÂ£¬ÄϽÓÎ÷²ı,ÑÎÔ´£¬Î÷Á¬¾ÅÁú,ľÀ±±ÓëÊ¯ÃŞÏؽÓÈÀ£¬±±¾àÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_»á³É¶¼470¹«ÀϽ2¸öÅ©´å¹¤Î¯6¸ö¡­¡­[Ïêϸ]
  Ô½Î÷ÏØ 513434 2257km2¡¡¡¡¡¡Ô½Î÷ÏØλÓÚËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿£¬Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖݱ±²¿£¬¶«ÁÚÃÀ¹ÃÏØ£¬ÄϽÓÕѾõÏØ,ϲµÂÏØ£¬Î÷½çÃáÄş£¬±±Á¬¸ÊÂåÏØ,Ê¯ÃŞ¡£·ùÔ±Ãæ»ı2256.47ƽ·½¹«ÀϽ9¸öµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¹¤Î¯¡­¡­[Ïêϸ]
  ¸ÊÂåÏØ 513435 2156km2¡¡¡¡¡¡¸ÊÂåÏØÁ¥ÊôÓÚÁ¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİ£¬ËØÓĞÁ¹É½±±´óÃÅÖ®³Æ£¬Î»ÓÚËÄ´¨Î÷Äϲ¿£¬ÅÊÎ÷µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÍÁ¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖݶ«±±²¿£¬¶«Óë¶ë±ßÏØ,½ğ¿ÚºÓµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_½ÓÈÀ£»ÄÏÓëÃÀ¹Ã,Ô½Î÷Á½ÏØÏàÁ¬£»Î÷Óë¡­¡­[Ïêϸ]
  ÃÀ¹ÃÏØ 513436 2573km2¡¡¡¡¡¡ÃÀ¹ÃÏØλÓÚËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿£¬Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖݶ«±±²¿£¬´óÁ¹É½»Æ鹡Î÷´¡£ÏØÓò½éÓÚ¶«¾­102¡ã53¡ä¡«103¡ã21¡ä£¬±±Î³28¡ã02¡ä¡«28¡ã54¡äÖ®¼ä¡£¶«ÁÚÀס­¡­[Ïêϸ]
  Àײ¨ÏØ 513437 2932km2¡¡¡¡Àײ¨Ïصش¦ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷ÄϱßÔµµÄºá¶ÏɽÂö¶«¶ÎĞ¡Á¹É½£¬½ğɳ½­±±°¶£¬ÊÇÁ¹É½ÖݵĶ«´óÃÅ¡£µØÀí×ø±ê£º½éÓÚ±±Î³27¡ã49¡¯-28¡ã36¡¯,¶«¾­103¡ã10¡¯-52¡¯Ö®¼ä¡­¡­[Ïêϸ]
  ¡¡¡¡¡¡Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİλÓÚËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Î÷Äϲ¿¡£
  ¡¡¡¡Ê׸®Î÷²ıÊĞ
  ¡¡¡¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ£º0834

  ¡¡¡¡Óʱࣺ615000
  ¡¡¡¡³µÅƱàºÅ£º´¨W
  ¡¡¡¡×ÜÃæ»ı6.01Íòƽ·½¹«Àï¡£
  ¡¡¡¡Ï½Î÷²ı,µÂ²ı,»áÀí,»á¶«,ÄşÄÏ,ÆÕ¸ñ,²¼ÍÏ,ÕѾõ,½ğÑô,Àײ¨,ÃÀ¹Ã,¸ÊÂå,Ô½Î÷,ϲµÂ,ÃáÄş,ÑÎÔ´¼°Ä¾Àï²Ø×å×ÔÖÎÏصÈ17¸öÏØÊĞ,616¸öÏçÕò£¬ÊÇÈ«¹ú×î´óµÄÒÍ×å¾Û¾ÓµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÍËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Ãñ×åÀà±ğ×î¶à,ÉÙÊıÃñ×åÈË¿Ú×î¶àµÄµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£È«Öİ×ÜÈË¿Ú415.48Íò£¬ÆäÖĞÒÍ×å181.55Íò£¬Õ¼×ÜÈË¿Ú43.79%¡£ º£°Î1500Ã×£¬¶¬ÎŞÑϺ®,ÏÄÎŞ¿áÊÓо­Äê³£ÇàÖ®Ê÷£¬ËÄʱ²»°ÜÖ®»¨£¬Òòº£°Î½Ï¸ß£¬Ìì¿Õ½à¾»ÇåÀÊ£¬ÔÂÁÁ¾§Ó¨ğ¨½à£¬ËØÓĞ¡°Ô³ǡ±Ö®Ñųƣ¬Ò²ÊǾÙÊÀÎÅÃûµÄÖйúº½Ìì³Ç¡£
  ¡¡¡¡Á¹É½×Ô¹ÅÒÔÀ´¾ÍÊÇͨÍù×æ¹úÎ÷ÄϱßÚïµÄÖØҪͨµÀ£¬ÊǹŴú¡°ÄÏ·½Ë¿³ñ֮·¡±µÄ±Ø¾­Ö®µØ¡£Ô¶ÔÚÁ½Ç§¶àÄêÇ°µÄÇغºÊ±ÆÚ£¬ÖĞÑëÍõ³¯¾ÍÔÚÕâÀïÉèÖÿ¤Ïؽø¹ÜÀí¡£ÀúÊ·ÉÏĞí¶àÖøÃûÈËÎïÈçÎ÷ººË¾ÂíǨ,ÊñººÖî¸ğÁÁ,ÔªÊÀ×æºö±ØÁÒ,ÖøÃûÂüÒĞìϼ¿Í,Âí¿É.²¨Â޵ȶ¼ÔøÓĞÁ¹É½ÓÎÀú,»î¶¯µÄ¼ÇÔØ¡£1935Ä꣬Öйú¹¤Å©ºì¾ü³¤Õ÷±±ÉÏʱ£¬ÔÚ»áÀí¾ÙÁËÓÀ´¹ÇàÊ·µÄ»áÀí»áÒ飬²¢ÔÚÃáÄşÓëµ±µØÒÍ×åÊ×Áìì¦ÑªÎªÃË¡£ÏÖÔÚµÄÁ¹É½ÖİÊÇ1978Äê¾­¹úÎñÔºÅú×¼£¬ÓÉÔ­Î÷²ıµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÍÔ­Á¹É½Öݺϲ¢¶ø³É¡£
  ¡¡¡¡Á¹É½ÊÇÒ»¸ö×ÊÔ´Ê®·Ö¸»¼¯£¬¿ª·¢Ç±Á¦¾Ş´óµÄµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÊÇËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ί,ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Õş¸®È·Á¢µÄ¡°ÅÊÎ÷×ÊÔ´×ۺϿª·¢µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡±µÄÖØÒª×é³É²¿·Ö¡£µ³ºÍ¹ú¼ÒÁìµ¼ÈËÀúÀ´¶ÔÕâÒ»µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄ×ÊÔ´¿ª·¢ºÍ¾­¼ÃÉç»á·¢Õ¹Ê®·ÖÖØÊÓ£¬Ğ¡Æ½Í¬Ö¾ÔøÊ¢ÔŞ¡°ÕâÀïµÃÌì¶Àºñ¡±¡£1991ÄêÒÔÀ´£¬½­ÔóÃñ,ºú½õÌÎ,ÀîÅô,-,-,-,-µÈµ³ºÍ¹ú¼ÒÁìµ¼ÈËÏȺóµ½Á¹É½ÊӲ죬ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ί,ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Õş¸®Ò²ÏȺóËÄ´ÎÔÚÎ÷²ıרÃÅÕÙ¿ª×ÊÔ´×ۺϿª·¢»áÒ飬¶ÔÁ¹É½ÓÅÊÆ×ÊÔ´µÄ¿ª·¢ºÍ¼Ó¿ìÁ¹É½¾­¼ÃÉç»á·¢Õ¹¸øÓèÁ˳ä·ÖµÄÖØÊÓ£¬¼ÄÓèÁ˼«´óµÄÆÚÍû¡£
  ¡¡¡¡Á¹É½¸»¼¯µÄ×ÊÔ´Ö÷Òª¼¯ÖĞÌåÏÖÔÚÒÔÏÂÎå¸ö·½Ã棺
  ¡¡¡¡¸»¼×ÌìϵÄË®ÄÜ×ÊÔ´¡£ Á¹É½¾³ÄÚ½­ºÓ×ݺᣬˮÄÜ×ÊÔ´¼«Æä·á¸»£¬ÀíÂÛÔ̲ØÁ¿´ï7100¶àÍòǧÍߣ¬¿É¿ª·¢Á¿4952ÍòǧÍߣ¬Õ¼È«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÄÈı·ÖÖ®Ò»¡£Á÷¾­Á¹É½µÄÑÅíý­,½ğɳ½­,´ó¶ÉºÓ¡°Èı½­¡±Á÷Óò£¬Á÷Á¿´ó,Âä²î´ó£¬¾ßÓйãÀ«µÄË®µç¿ª·¢Ç°¾°£¬Êǹú¼Ò¡°Î÷µç¶«ËÍ¡±µÄÖØÒª»ùµØºÍ¹Ç¸ÉµçÔ´µã¡£
  ¡¡¡¡µÃÌì¶ÀºñµÄ¿ó²ú×ÊÔ´ ¡£Á¹É½µØ´¦ÖøÃûµÄÅÊÎ÷Áѹȳɿó´ø£¬ÊÇÎÒ¹úÄËÖÁÊÀ½çº±¼ûµÄ¡°¾Û±¦Å衱£¬±»ÓşÎª¡°ÖйúÎÚÀ­¶û¡±¡£¾³ÄÚ¿ó²ú×ÊÔ´Ê®·Ö¸»¼¯£¬¾ßÓĞƷλ¸ß£¬Âñ²Ødz£¬²ÉÈ¡Ìõ¼şºÃ£¬×ÛºÏÀûÓüÛÖµ¸ßµÄÌص㡣ÏÖÒÑ̽Ã÷¿óÖÖ84ÖÖ£¬ÓĞÏ൱´¢Á¿µÄ´ï60ÖÖ£¬ÆäÖĞ´óĞÍ,ÌØ´óĞÍ¿ó´²30´¦£¬ÖÍ¿ó´²63´¦¡£Ö÷Òª¿óÖÖÖĞ£¬·°îÑ´ÅÌú¿ó±£ÓĞ´¢Á¿13.73ÒÚ¶Ö£»¸»Ìú¿ó4985.8Íò¶Ö£¬¾ÓÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÚ¶şÎ»£»ÇáÏ¡ÍÁÑõ»¯Îï×ÜÁ¿103.06Íò¶Ö£¬¾ÓÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÚһλ£¬È«¹úµÚ¶şÎ»£»Í­,Ǧ,Ğ¿,Îı(½ğÊôÁ¿)485.07Íò¶Ö£¬¾ÓËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÚһ룬ÔÚ´óÎ÷ÄÏÄËÖÁÈ«¹ú¶¼Õ¼ÓĞÖØÒªµÄµØλ¡£ÁíÍ⣬¹ó½ğÊô,ÑÎ,Á×,°×ÔÆʯ,¹èʯµÈ½ğÊô,·Ç½ğÊô¿óÖÖÒ²ÓĞÏ൱´¢Á¿¡£
  ¡¡¡¡¼«Îª·á¸»µÄÅ©Òµ×ÊÔ´¡£ Á¹É½¹âÈȷḻ£¬ÓêÁ¿³äÅ棬Á¢ÌåÆøºòÌØÕ÷Ã÷ÏÔ£¬Å©ÒµºÍÉúÎï×ÊÔ´¼«¾ßÌØÉ«£¬±»ÓşÎª¸÷ÀදֲÎïµÄ»ùÒò¿â¡£°²ÄşºÓ¹ÈÊÇËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÚ¶ş´óƽԭ£¬ËØÓĞ¡°´¨ÄÏÁ¸²Ö¡±ÃÀÓş£¬Êǹú¼ÒºÍÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Å©Òµ×ۺϿª·¢µÄÖصãµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£ÍÁµØ,Æøºò,ÎïÖÖËùĞγɵġ°»Æ½ğ×éºÏ¡±£¬Ê¹ÕâÀïµÄÁ¸Ê³×÷ÎïºÍ¾­¼Ã×÷Îïµ¥²ú¸ß,ÖÊÁ¿ÓÅ¡£Ëù²úÑÌÒ¶¿ÉÓëÊÀ½ç×îºÃµÄÃÀ¹úÑÌÒ¶æÇÃÀ£¬Êǹú¼ÒÓÅÖÊÑÌÒ¶,´¢±¸ÑÌÒ¶,³ö¿ÚÑÌÒ¶µÄÖØÒª»ùµØ£»¸ÊÕáƽ¾ùĶ²ú5¶ÖÒÔÉÏ£¬×î¸ßĶ²ú´ï15¶Ö£¬Æ½¾ùº¬ÌÇÁ¿13.5%£»²Ï¼ëÒ»Äê¿ÉÑøËļ¾£¬¸ö´óÖÊÓÅ£¬µ¥Á£Ë¿³¤´ï1200Ã×£»¸÷ÀàÊ߲˾ßÓĞ¡°Ôç,ÓÅ,¸ß,Ï¡,ÌØ¡±µÄÓÅÊÆ£»Æ»¹û,ʯÁñ,Æê³ÈµÈË®¹ûÏíÓşÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÄÚÍâ¡£Á¹É½ÊÇÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Èı´óÁÖµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,Èı´óÄÁµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ö®Ò»£¬ÓĞÁÖµØ173Íò¹«Ç꣬ɭÁÖ¸²¸ÇÂÊ30.6%£¬»îÁ¢Ä¾Ğî»ıÁ¿´ï2.3ÒÚÁ¢·½Ã×£»²İµØ241Íò¹«Ç꣬ռ×ÜÃæ»ıµÄ40%ÒÔÉÏ£¬ÄÁ²İ²úÁ¿¸ß,²İÖʺ㬽ö²İ±¾ÀàÓÅÁ¼ËDzݾʹïÉÏ°ÙÖÖ£»Ò°ÉúÖ²Îï×ÊÔ´ÃûÄ¿·±¶à£¬½öÖвİÒ©¾ÍÓĞ2400ÓàÖÖ£¬±»³ÆΪ¡°´¨ÄÏÖвİÒ©±¦¿â¡±¡£
  ¡¡¡¡Ñ¤Àö¶à²ÊµÄÂÃÓÎ×ÊÔ´¡£ Á¹É½×ÔÈ»·ç¹âĞãÃÀ£¬×ÔÈ»,ÈËÎľ°¹Û±é²¼¸÷µØ£¬Ãñ×åÃñË×·çÇé±ğ¾ßÌØÉ«£¬ÊÇËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÂÃÓÎ×ÊÔ´×î·á¸»µÄµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ö®Ò»¡£ÓĞ´ú±íĞԵľ°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,¾°µã160¶à¸ö£¬¼«¾ß¹Û¹âÂÃÓκͿª·¢¼ÛÖµ¡£ÏÖÓĞãò¹Áºş,Úöº£---Âİ÷Ùɽ2¸ö¹ú¼Ò¼¶·ç¾°ÃûʤµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£»Âíºş,Òͺ£,ÁúÖâɽ---ÏÉÈ˺ş3¸öÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶·ç¾°ÃûʤµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬Òͺ£¼´ºì¾ü³¤Õ÷ʱÁõ²®³ĞԪ˧ºÍÒÍ×åÊ×ÁìĞ¡Ò¶µ¤½áÃËÒÅÖ·£»ÓĞÃÀ¹Ã´ó·ç¶¥¹ú¼Ò¼¶×ÔÈ»±£»¤µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¼°ÃáÄşÒ±ÀÕµÈÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶×ÔÈ»±£»¤µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£»ÓĞÏÖ´ú¸ß¿Æ¼¼¾°¹ÛÎ÷²ıÎÀĞÇ·¢ÉäÖÄ£¬ÓĞÇàÓĵÄãòɽ,ÉñÆæµÄÍÁÁÖ,´ó×ÔÈ»µÄÆæ¹Û¹«Ä¸É½,°ÙÍòĶ·É²¥É­ÁÖ£¬ÓĞÈ«¹úΨһչʾÒÍ×åÀúÊ·ÎÄ»¯µÄÁ¹É½ÒÍ×åÅ«Á¥Éç»á²©Îï¹İ£¬ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶ÀúÊ·ÎÄ»¯Ãû³ÇÎ÷²ı,»áÀí,×Ú½ÌÊ¥µØÁéɽËÂ,ľÀï´óËÂ,ÒÔ¼°ãò¹ÁºşÄ¦ËóÈË·çÇ飬ÒÍ×å¶À¾ßÌØÉ«µÄ¼ÀÊÂÊ¢µä,»éÉ¥¼ŞÈ¢µÈÃñË×Ãñ·ç£¬È«¹úËÄ´ó±®ÁÖÖ®Ò»Î÷²ıµØÕğ±®ÁÖ£¬´ºÇïÕ½¹ú´óʯĹ£¬²©Ê²ÍߺÚÑÒ»­£¬´óóäʯ¿Ì£¬ÌÆËÎËşÂ¥£¬Ã÷ÇåÃíÓîµÈµÈ¡£
  ¡¡¡¡¼«¾ß÷ÈÁ¦µÄÃñ×åÎÄ»¯×ÊÔ´¡£ Á¹É½ÊÇÒ»¸ö¶àÃñ×åµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬¸÷Ãñ×åÀúÊ·Óƾ㬷çÇé¹ÅÆÓ¶¯ÈË¡£ÒÍ×å,²Ø×å,»Ø×å,²¼ÒÀ×å,ÀüËÛ×åµÈ10¶à¸öÊÀ¾ÓÃñ×åµÄÉú»îÏ°Ë׷ḻ¶à²ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£Òͼҵġ°íÈíÈÈ⡱,¡°¸Ë¸Ë¾Æ¡±£¬²Ø×åµÄËÖû²è£¬Ä¦ËóÈ˵ġ°ËÕÀïÂê¾Æ¡±±ğÓĞ·çζ£»ÒÍ×å¡°»ğ°Ñ½Ú¡±,»Ø×å¡°¹Å¶û°î½Ú¡±,ÀüËÛ×å¡°Å£Íõ»á¡±,²¼ÒÀ×å¡°ÁùÔÂÁù¡±ÈÈÄÖ·Ç·²£»´óÁ¹É½µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄ¡°±ÏĦÎÄ»¯¡±³äÂúħ»ÃÉ«²Ê£¬ÒÍ×å·şÊÎ,¸èÎèÃÀÂÖÃÀÛ¼£»Òͼҡ°±³ĞÂÄ,ĦËóÈË¡°°¢×¢¡±»éÒö±ğÓĞÇéȤ......
  ¡¡¡¡×ÔÈ»µØÀí
  ¡¡¡¡³ÉÀ¥Ìú·ºÍ´¨ÔƹúµÀ×ݹáÈ«¾³,Ϊ¡°ÄÏ·½Ë¿³ñ֮·¡±ÉÏÖØҪͨµÀ¡£¾³ÄÚµØò¸´ÔÓ¶àÑù,µØÊÆÎ÷±±¸ß,¶«Äϵ͡£¸ßɽ,Éî¹È,ƽԭ,ÅèµØ,ÇğÁêÏ໥½»´í,Óк£°Î×î¸ßΪ5958Ã׵ľÀïÏØÇ¡Àʶ༪·å,×îµÍµÄÀײ¨ÏØ´óÑÒ¶´½ğɳ½­¹Èµ×305Ã×,Ïà¶Ô¸ß²îΪ5653Ãס£ ɽ·å¸ßËÊ£¬ºÓ¹ÈÉîÇĞ£¬¸ß²îĞüÊ⣬²»½ö¹¹³ÉÁËÌØÊâµÄµØò¾°¹Û£¬Ò²ĞγÉÁËÎÒ¹úº±¼ûµÄÑÇÈÈ´ø¸ÉÈȺӹÈÏ¡Ê÷²İÔ­¾°¹Û¡£ÖİÄÚ¹¹ÔìµØò·¢Óı³ä·Ö£¬¶ÏÁÑ´ø×ݺύ´í£¬¶Ï¿éɽ,¶ÏÏİÅèµØ,¶ÏÁѹÈÖڶࡣ¶ÏÏİÅèµØÄÚ·Ö²¼×źÓÁ÷³å»ıƽԭ,ºé»ıÉÈ,ÇğÁê,̨µØµÈ£¬ÅèÖÜΪ¶Ï¿éɽ£¬Åèµ×Óëɽ¶¥Ïà¶Ô¸ß²î¿É´ï1000Ãס£ÅèÖÜ°×ɽ±ù´¨µØò±£´æÍêºÃ£¬·¢ÓıµäĞÍ£¬ÅèµØÄÚ²¿±ù´¨¹ÈºÍ¸Ú¢±È±È½ÔÊÇ£¬¾ùÊôÄѵõĿƿ¼ÂÃÓξ°¹Û¡£µØòĞÎ̬ÔÚ´¹Ö±·½Ïò³Ê²ã×´·Ö²¼£¬¼ÈÓж༶°şÒÄÃæ,¶à¼¶½×µØ£¨Èç½ğɳ½­,ÑÅíý­,°²ÄşºÓµÈ¿í¹ÈºÓ¶Î¿É¼ûµ½4¡«6¼¶½×µØ£©£¬Ò²´æÔÚ²ã×´¿¦Ë¹ÌØÈܶ´£¨ÈçÀײ¨ÂíºşÈܶ´,Î÷²ıÏÉÈ˶´µÈ£©£¬ÒÔ¼°Âżû²»Ïʵĵͺ£°ÎÍÁÈÀ±»Ì§Éıµ½¸ßº£°ÎµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÆæ¹Û£¨ÈçÔÚľÀﺣ°Î3000¡«3800Ã׵شøµÄµäĞ͵ÄÔÆɼ,ÀäɼÊ÷ÁÖÀïËæ´¦¿É¼û¹ÅºìÈÀ£©¡£ÕâÖÖ¶àÔªĞÔµØòµÄÓÅÊÆ£¬¾ö¶¨ÁË×ÔÈ»Éú̬»·¾³µÄ¶àÑùĞÔ£¬Îª¿ªÕ¹¶àÖÖÀàĞ͵ÄÂÃÓλµì¶¨ÁËÎïÖÊ»ù´¡£¬×½¹©ÁËÓÅÔ½Ìõ¼ş¡£
  ¡¡¡¡¾³ÄÚÓĞÊô´óѩɽÂöÄÏÖ§µÄ½õÆÁɽ,êóţɽ,³ÄÏɽ,Ğ¡ÏàÁë,»Æ鹡µÈɽ£¬¶àÊıɽ·åº£°Î³¬¹ı4000Ãס£Ä¾ÀïÎ÷²¿Óë¸Ê×ÎÖݵ¾³Ç½»½çµÄÇ¡Àʶ༪·åº£°ÎΪ5958Ã×£¬ÎªÈ«Öİ×î¸ßµã¡£Àײ¨ÏØ´óÑÒ¶´½ğɳ½­ºÓ¹Èº£°Î½öΪ325Ë®£¬ÊÇÈ«Öİ×îµÍµã¡£¸ßɽÉî¹ÈµÄÏà¶Ô¸ß²î´ï5633Ãס£
  ¡¡¡¡ÓÉÓÚµØĞεĶàÑùĞÔ£¬Á¹É½ÖİÄÚ¸÷µØ¶¼Ã÷ÏÔ³ÊÏÖ³öÁ¢ÌåÆøºò¡£×ܵÄ˵À´£¬Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÓòµÄÆøºòÊôÓÚÑÇÈÈ´ø¼¾·çÆøºòµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬¸Éʪ·ÖÃ÷£¬¶¬°ëÄêÈÕÕÕ³ä×㣬ÉÙÓê¸Éů£»ÏÄ°ëÄêÔÆÓê½Ï¶à£¬ÆøºòÁ¹Ë¬¡£ÈÕβî´ó£¬ÄêβîĞ¡£¬Äê¾ùÆøÎÂ16¡æ¡«17¡æ¡£È翪չÂÃÓλ£¬Î޵­Íú¼¾Ö®·Ö¡£
  ¡¡¡¡ÒòµØÀí»·¾³¸´ÔÓ¶à±ä£¬ÆøºòµÄ´¹Ö±,ˮƽ²îÒìºÜÃ÷ÏÔ£¬ÍùÍùɽͷ°×Ñ©°¨°¨£¬É½ÏÂÂ̲İÒğÒ𣬿Éν¡°Ò»É½·ÖËļ¾£¬Ê®ÀﲻͬÌ족¡£ÒÔ´óĞ¡ÏàÁëºÍ»Æ鹡Ϊ½ç£¬¾ßÓĞ×ÅÄϸɱ±Êª,¶«ÈóÎ÷Ôï,µÍÈȸßÁ¹µÄÌص㡣ÈÕÕÕÁ¿×Ô±±ÏòÄϵİÔö£¬±±²¿É½µØÄêÈÕÕÕʱÊıÔ¼ÔÚ1600¡«1800Сʱ£¬¶øÖĞÄϲ¿´ïµ½2400¡«2600Сʱ¡£ÓëÎÒ¹úͬγ¶È¼°ÆäÁÚ½üµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ïà±È£¬ÕâÊÇÏæ,¸Ó,ÕãÄÏ,Ãö±±µÈµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_È«ÄêÈÕÕÕʱÊıµÄ1£®2¡«1£®5±¶£»ÊÇÇ­Î÷µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄ1£®6¡«2£®1±¶£»ÊÇËÄ´¨ÅèµØµÄ1£®6¡«2£®8±¶¡£ÔÚÎÒ¹ú±±Î³30oÒÔÄϵصçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬³ıÎ÷²ØºÍÔÆÄÏԪı֮Í⣬ÕâÀïµÄÈÕÕÕʱÊıÊÇ×î¶àµÄ£¬ËùÒÔ¿ªÕ¹¶¬¼¾Ñô¹âãåÔ¡¶È¼ÙÂÃÓξßÓĞÓÅÔ½Ìõ¼ş£¬ÊǹúÄÚ¿ªÕ¹Ñô¹â¶È¼ÙµÄ×î¼ÑµØÖ®Ò»¡£
  ¡¡¡¡Á¹É½µØ´¦ÅÊÎ÷Áѹȳɿó´ø£¬¿ó²úÏÍÔ´·á¸»ÇÒ¾ßÓĞƷλ¸ß,Âñ²Ødz,Ò׿ª²É,×ÛºÏÀûÓüÛÖµ¸ßµÈÓŵ㣬Êǽ¨Éè×ÛºÏĞÔ,¼¯ÍÅĞÔ´óĞ͸ÖÌú,ÓĞÉ«½ğÊô,Ï¡ÍÁ,¹óÖؽğÊôµÈÔ­²ÄÁÏ»ùµØµÄ×î¼ÑµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£ÏÖÒÑ̽Ã÷¿óÖÖ82ÖÖ£¬ÓĞÏ൱´¢Á¿µÄ´ï59ÖÖ£¬´óĞÍ,ÌØ´óĞÍÉ°´²30´¦£¬ÖÍ63´¦¡£ÆäÖĞ·°îÑ´ÅÌú¿ó̽Ã÷´¢Á¿13.73ÒÚ¶Ö£¬¸»Ìú¿ó±£ÓĞ´¢Á¿4985.8Íò¶Ö£¬Í­¿ó±£ÓнğÊôÁ¿135.17Íò¶Ö£¬Ç¦¿ó±£ÓнğÊôÁ¿78.85Íò¶Ö£¬Ğ¿¿ó±£ÓнğÊôÁ¿267.04Íò¶Ö£¬Îı¿ó½ğÊô´¢Á¿4Íò¶Ö£¬ÇáÏ¡ÍÁ±£ÓĞÏ¡ÍÁÑõ»¯Îï×ÜÁ¿103.06Íò¶Ö£¬·Ö±ğ¾ÓÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_´¢Á¿Ò»,¶şÎ»¡£´ËÍ⣬ÑÒÑÎ,Á×,ú£¬Ê¯»ÒÑÒ,°×ÔÆÑÒ,ÂÁÍÁ,¹èʯ,½ğÊôþµÈ¿ó²úÒ²¾ßÓĞÏ൱´¢Á¿¡£
  ¡¡¡¡ÉúÎï×ÊÔ´ÃûÄ¿¶à,·Ö²¼¹ã¡£È«Öݸ÷ÃÅÀàÉúÎï×ÊÔ´6000ÓàÖÖ£¬ÆäÖĞ£¬Ö²ÎïÀà4000ÓàÖÖ£¬¶¯ÎïÀà1200ÓàÖÖ£¬Î¢ÉúÎïÀà½üǧÖÖ¡£ÓÈÒÔľ±¾ºÍ²İ±¾Ö²Îï×ÊÔ´Õ¼ÓÅÊÆ¡£É­ÁÖÃæ»ı3000ÓàÍòĶ£¬Õ¼È«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÄ30%£»²İµØÃæ»ı3000¶àÍòĶ£¬¶øÇÒÄÁ²İ²úÁ¿¸ß,²İÖÊÓÅ£¬½ö²İ±¾ÀàÓÅÁ¼ËÇÁϾÍÓĞÉÏ°ÙÖÖ¡£Ò°ÉúÖ²Îï×ÊÔ´ÃûÄ¿·±¶à£¬½öÖвİÒ©Àà¾Í´ï2500ÓàÖÖ£¬Õ¼È«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÄÒ»°ëÒÔÉÏ¡£ÓиÊÕáÊÊÖÖµØ30¶àÍòĶ£¬Æ½¾ùĶ²ú´ï5¶ÖÒÔÉÏ£¬×î¸ß¿É´ï10¶ÖÒÔÉÏ£¬±È¹úÄÚµ¥²úµÄ¸£½¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¸ß2%£¬º¬ÌÇÁ¿±ÈËÄ´¨ÄÚ½­ÀϲúµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¸ß3%¡£ÖİÎ÷Äϲ¿¾ßÓĞÖÖÖ²¿¾Ñ̵ÄÁ¼ºÃÆøºòÉú̬»·¾³£¬ÖÊÁ¿ÃûÁĞÈ«¹úǰ飬¹ú¼ÒÑ̲İר¼Ò³Æ¡°Á¹É½ÓÅÖÊÑÌÒ¶£¬¿ÉÓëÊÀ½ç×îºÃµÄÃÀ¹úÑÌÒ¶æÇÃÀ¡±¡£²Ï¼ëÒ»Äê¿ÉÑøËļ¾£¬²Ï¼ë¸ö´óÖÊÓÅ£¬¼ëË¿½à°×£¬µ¯ĞԺ㬵¥Á£Ë¿³¤1200Ãס£¸÷ÀàÊ߲˾ßÓĞ¡°Ôç,ÓÅ,¸ß,Ï¡,ÌØ¡±µÄÓÅÊÆ¡£Ê¯Áñ,Æ»¹û,Æê³È,èÁèË,¹ğÔ²,ºËÌÒ,ÆÏÌÑ,»¨»Ü,»¨½·µÈ¶¼¾ßÓĞÖÊÁ¿ºÃ,²úÁ¿¸ß,·¢Õ¹Ç±Á¦´óµÈÓÅÊÆ¡£È«¹úÖøÃûũѧ¼Ò¬Á¼Ë¡ÔŞÓşÕâÀï¡°²»ÊǺ£ÄÏ,ʤËƺ£ÄÏ¡±¡£
  ¡¡¡¡Ë®ÄÜ×ÊÔ´¸»¼×ÌìÏ¡£È«ÖݺÓÁ÷Ë®ÄÜ×ÜÔ̲ØÁ¿¸ß´ï3000¶àÍòǧÍߣ¬Õ¼È«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_20%ÒÔÉÏ£¬½ğɳ½­,ÑÅíý­,´ó¶ÉºÓÔÚÁ¹É½Öݾ³Äڿɽ¨100--1000ÍòǧÍß´óĞ͵çÕ¾8×ù£¬¹æ×°»úÈİÁ¿¸ß´ï2500ÍòǧÍßÒÔÉÏ¡£
  ¡¡¡¡ÀúÊ·Ñظï
  ¡¡¡¡ÇغºÊ±ÆÚ£¬ÖĞÑëÍõ³¯¾ÍÔÚÁ¹É½ÉèÖÿ¤ÏØ£¬Î¯ÅɹÙÀô½ø¹ÜÀí¡£
  ¡¡¡¡ÌÆ,ËÎ,Ôª,Ã÷,ÇåÔÚÁ¹É½ÏȺóÉèÖÃÁË¿¤,Öİ,˾,¸®ÒÔ¼°Â·,ÎÀ,Ìü,Ïصȡ£
  ¡¡¡¡ÕâÒ»µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÇغºÒÔÇ°³Æ¹ÅÚö¶¼¹ú»òÚö¶¼²¿Â䣬ºº³ÆÔ½áÔ¿¤£¬ËåÌÆΪáÔÖİ£¬ÄÏÚ¯³Æ½¨²ı¸®£¬Ôª³ÆÂŞÂŞË¹Ğûο˾£¬Ã÷ΪËÄ´¨¶¼Ë¾£¬Çå³ÆÄşÔ¶¸®£¬Ãñ¹ú³ÆÄşÊô¡£
  ¡¡¡¡1955ÄêÁ¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİÓÉÎ÷¿µÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¹éËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£¬×ÔÖÎÖİÈËÃñίԱ»áפÕѾõÏØ¡£Ô­ÊôÀÖɽרµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÀײ¨,Âí±ß£¨×¤Ãñ½¨Õò£©,¶ë±ß3Ïؼ°Ô­ÊôÎ÷²ıרµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÔ½QÏØÈëÁ¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİ¡£Ï½ÕѾõ,²¼ÍÏ,½ğÑô,ÆÕ¸ñ,ϲµÂ,ÆÕĞÛ,ÃÀ¹Ã,Àײ¨,Âí±ß,¶ë±ß,Ô½QµÈ11ÏØ¡£ 1956ÄêÓÉßÈÂåµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÉèÖÃßÈÂåÏØ£¨×¤Æѳ«Â飩£»ÓÉÒæ¸÷½ÅµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÉèÖúéϪÏØ£¨×¤Òæ¸÷½Å£©£»ÓÉßä¹Ã,Í߸ڵصçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÍÀײ¨,ÃÀ¹Ã,ÕѾõµÈ3Ïظ÷Ò»²¿·ÖµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÏ²¢ÉèÖÃÍ߸ÚÏØ£¨×¤ßä¹Ã£©¡£Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİϽ14ÏØ¡£ 1958ÄêßÈÂåÏØÓÉÆѳ«ÂéǨפÎ÷Î÷½Å°Ó£»Í߸ÚÏØǨפÀ׳ØÏç¡£ 1959ÄêÔ½QÏظÄÃûΪԽÎ÷ÏØ£»ßÈÂåÏظÄÃûΪ¸ÊÂåÏØ¡£³·ÏúÍ߸Ú,ºéϪ,²¼ÍÏ,ÆÕĞÛ4ÏØ£¬½«Í߸ÚÏز¢ÈëÕѾõ,Àײ¨2ÏØ£»ºéϪÏز¢ÈëÃÀ¹ÃÏØ£»²¼ÍÏÏز¢ÈëÆÕ¸ñÏØ£»ÆÕĞÛÏز¢ÈëÔ½Î÷ÏØ¡£Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİϽ10ÏØ¡£ 1962Äê»Ö¸´²¼ÍÏÏØ£¨×¤²¼ÍÏ£©¡£Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİϽ11ÏØ¡£ 1978ÄêÁ¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİǨפÎ÷²ıÏØ£¬Ô­Î÷²ıµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ËùÊôÎ÷²ı,µÂ²ı,ÃáÄş,»áÀí,ÄşÄÏ£¨×¤¶«·ç¹«É磩,»á¶«£¨×¤Ç°½ø¹«É磩6Ïؼ°ÑÎÔ´ÒÍ×å×ÔÖÎÏØ£¨×¤Ñξ®¹«É磩,ľÀï²Ø×å×ÔÖÎÏØ£¨×¤²©Íß¹«É磩ÈëÁ¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİ¡£ÑÎÔ´ÒÍ×å×ÔÖÎÏظÄΪÑÎÔ´ÏØ¡£Ï½18ÏØ,1×ÔÖÎÏØ¡£ 1979ÄêÓÉÎ÷²ıÏØÎöÖÃÎ÷²ıÊĞ£¬ÊôÁ¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİÁìµ¼¡£Ï½1ÊĞ,16ÏØ(º¬Ò»¸ö×ÔÖÎÏØ£©¡£
  ¡¡¡¡µ½2000Äê,È«ÖİÏÂÊô1ÊĞ,16¸öÆÕͨÏغÍÒ»¸ö×ÔÖÎÏØ.¹²17¸öÏØÊĞ.
  ¡¡¡¡·çÍÁÈËÇé
  ¡¡¡¡Á¹É½ÒÍ×åµÄ·şÊΣ¬¶à×˶à²Ê£¬·ç¸ñ¶À¾ß¡£ÀúÊ·ÉÏ£¬ÓÉÓÚÒÍ×å֧ϵÖڶࣻ¾Óס·ÖÉ¢£¬Òò´Ë£¬¸÷µØ·şÊεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_±ğÃ÷ÏÔ£¬Ñùʽ¸÷Ò죬´øÓĞŨºñµÄµØÓòÉ«²ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£Á¹É½²»ÉٵصçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ëļ¾ÀäÁ¹£¬Æøºò±ä»¯²»´ó£¬ËùÒÔÒÍ×å·şÊμ¾½ÚĞÔ²»Ç¿£¬²ì¶ûÍߣ¨ÅûÉÀ£©³£Äê½Ô×Å¡£
  ¡¡¡¡ÄĞ×Ó¶àĞî·¢ÓÚÍ·¶¥£¬ÒÍ×å³Æ¡°×Ö¶û¡±»ò¡°×Öľ¡±¡£ÕâÊÇÒ»ÖÖ¹ÅÀϵĴ«Í³×°Êø¡£Äк¢ÔÚËÄÎåËêʱ£¬Í·Ç°¶¥ÁôÒ»¿é·½ĞεÄÍ··¢£¬³ÉÄêºó½«ÆäÍì³ÉÒ»¸ö·¢÷Ù¡£ÈËÃÇÊÓÆäΪÌìÉñµÄ´ú±í£¬ÈÏΪËüÄÜÖ÷Ô×¼ªĞ×»ö¸££®ËùÒÔÉñÊ¥²»¿ÉÇÖ·¸£¬ÈκÎÈ˲»ÄÜ´¥Ãş,ϷŪ¡£Òò´ËººÓï³ÆÆäΪ¡°ÌìÆĞÈø¡±¡£Í·Éϲø×ÅÇàÀ¶É«Ã޲¼»ò˿֯ͷÅÁ£¬Í·ÅÁµÄÍ·¶Ë¶à³ÉÒ»¼â׶״£¬Æ«¼øÓÚ¶îÇ°×ó·½£¬ÒÍÓï³ÆΪ¡°×ÈÌᡱººÓïÃû¡°Ó¢Ğ۽ᡱ¡£ÇàÄêÈ˶ཫӢĞÛ½áÔúµÃϸ³¤¶øͦ°Î£¬ÒÔʾÓÂÎ䣬¶øÀÏÄêÈËÍùÍùÊÇ´ÖËÆÂİ÷Ù£¬ÒÔ±íÀϳɡ£ÒÍ×åÄĞ×ÓÒÔÎŞĞëΪÃÀ£¬´ÓÄêÇáʱÆğ¾Í³£½«ºúĞë°ÎÈ¥¡£ÄĞÓ¤×ó¶ú´©¿×£¬ÉÔ³¤¼´´÷¶ú»·¡£
  ¡¡¡¡ÒÍ×åŮͯĞî·¢ÒÔºóÊáµ¥±è´¹Ö±ÓÚÄԺ󡣰˾ÅËêʱ£¬½«µ¥±èÅÌÓÚÍ·¶¥ËÄÖÜ£¬±èβ׺ÒÔºìÉ«ÃŞÏߣ¬±èÉÏÓĞʱ¿ÛÒÔ¹­ĞÎСľÊáΪÊΡ£³ö¼ŞÊ±Ôò·ÖÁ÷Ë«±è,½»²æÅÌѹÔÚÍ·ÅÁÉÏ¡£ÈçÉĞδ³ö¼Ş¶øÒÑ´ï³ÉÄêÆÚÕߣ¬Òà¿ÉÔñÈÕ·ÖÊáË«±è¡£ÖÁÕ§µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÇàÄê´÷ºìÀïÇàÃæË«²ãĞ廨ͷÅÁ£¬ÒÀŵµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÊÇÒ»¶şÃ×À¶²¼ÕÛ³ÉÊı²ã¶¥ÓÚÍ·ÉÏ¡£ËùµØµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÊÇÒ»³¤ÌõÇ಼£¬»¨ÏßÔú±ß£¬ÕÛ´÷Í·ÉÏ¡£Èı¸öµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¶¼ÊÇÉúĞ¡º¢ºó½«ÅÁ»»Ã±¡£Ê¥Õ§,ÒÀŵµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_»»ÎªºÉÒ¶ĞμĞñ£¬ËùµØµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¼¼ÎªÖñ¼ÜÇ಼Բ¶¥Ã±¡£Ò²ÓĞÓúÚÉ«³¤²¼²øÍ·µÄ£¬²¼Ô¼3ÀåÃ×¿í£¬ÅÌÈÆÍ·ËÄÖÜ£¬Å̳ö10ÀåÃ××óÓÒ¡£Í»³öÓú´óÕßÓú¹ó£¬Èç¹ıÈ¥ºÚÒ͹ó×åÅ®×Ó£¬²»·Ö³ÉÄêÓë·ñ,ÉúÓıÓë·ñ£¬¾ùͨÓá£Å®×Óδ³ÉÄêÇ°£¬¶úÉϳ£¹ÒºìÂÌÖ飬´óÈçÍ㶹£¬ÒÔÌúË¿´®ËĿųÉÒ»´®£¬³¤ÈıËÄÀåÃ×£¬ÏµºìÉ«ÃŞÏß´©ÓÚ¶ú¼ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£»ò´÷ºìɫʯÖÊСȦ£¬ÓÃÏß´©ÈëȦÖĞ£¬·Ö¹Ò¶ú¼ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_£³ÉÄê»òÊáË«±èʱʼ´÷¶ú»·¡£¶ú»·ÎªÉºº÷,ÒøÅİ,ʯÁ϶úÖ飬Óñ,±´,Òø¶úÅÆ£¬´ó¶¼ÎªÔ²ĞÇĞΡ£ÒøÖÊ»òÍ­ÖʵÄʽÑù½Ï¶à¡£×îÆÕͨµÄÊÇÈıºÏʽ»òËĺÏʽÁªºÏ»¨°ú£¬ÖĞǶÁÏÖʺ춹¡£¾ÉʱºÚÒ͹ó×åÅ®×Ó³£´øµ¹Ğ먵Ùʽ£®Ï´¹ÓÃÒøË¿±à³ÉµÄϸ´øÎåÌõ£¬Ã¿Ìõβ¶ËÓĞÔ²×¹£¬Ò¡Ò·±ğÖ¡£ÒÂÁìÊǵ¥¶ÀµÄÒ»Ìõ£¬²»ºÍÉÏÒÂÏàÁ¬£¬ÉÏ׺ÓĞÒø°úÅİ»¨£¬Ç°ÃæÕıÖĞ¿ÛÁ¬´¦ÓĞÒ»³¤·½»ò÷»¨ĞÎÁìÅÆ¡£
  ¡¡¡¡¸¾Å®ÉÏÒÂë,ÃŞ,Ë¿ÖÆ,ÅŽó,Ç°½ó,ºóÏîȦºÍĞä¿ÚÓòÊÏßÌôÓĞͼ°¸»¨ÎÆ¡£Áì¿ÚÖÜΧ׺ÒÔ½ğÆ÷,ÒøÆ÷,Ö鱦ºÍÓñÆ÷¡£ÓеÄÊÎÒÔÅÌ¿Û£¬ÓòÊÉ«Ë¿Ïß²øÈÆ£¬ĞÎ×´¸÷ÒìÆľ߽³ĞÄ¡£¸ÊÂåÒÍ×åÅ®·şÖнóΪ¶à£¬¶À¾ß·ç²É¡£Ê¥Õ§µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÍÃë±³ĞÄÓÖ±ğ¾ßÒ»¸ñ£¬¼´ÔÚÇàµ×²Ê»¨µÄ¿²¼çĞäÁıµ×±ßÏâÉÏһȦѩ°×µÄÍÃ룬»ªÃÀ¸»Àö¡£¸¾Å®¶à×Å°Ùñ޳¤È¹£¬ÓÃ¿í²¼ÓëÕ­²¼ÏâǶºáÁª¶ø³É¡£Í¯È¹ÒÔºì,°×ɫΪÖ÷£¬»ò¼¸É«Ïà¼ä£¬ÇàÄêÒÔºì,À¶,°×É«»òºìÀ¶°×É«Ïà¼äΪÖ÷£¬ÀÏÄêÒÔÇà,À¶É«»òÇàÀ¶É«Ïà¼äΪÖ÷¡£Í¯È¹È¹¶Ì£¬Ò»°ãΪÁ½½Ú£¬ÑüĞ¡°Ú´ó¡£³ÉÈËΪÈı½Ú£¬ÉϽÚΪÑü£¬ÖнÚֱͰ״£¬Ï½ڳÉϸÃܸñÎÆ¡£³¤È¹µÄÌصãÔÚÓÚϽڵIJã²ãÖåÕÛ£¬ËùÒÔË׳ơ°°ÙñŞÈ¹¡±£¬ÒÔ¶àñŞÎª¹ó¡£¾Éʱȹʽ³¤¶ÌÓëÉí·İÓйأ¬ºÚÒÍÅ®×Ó³¤È¹Íϵأ¬×ßʱ³¾ÍÁ·ÉÑÒÔʾ×ğ¹ó¡£ËùµØµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÑòëȹÖʵØÈáºñ¸ßÑÅ£¬Öв¿Í°×´Õ­³¤£¬ºìÉ«£¬Ï½ÚÀ¶É«Ï¸ñ޾ùÔÈÆëÕû£¬ÆäϺá¼äÒÔºì,°×,ºÚϸÌõÎÆ£¬É«µ÷ºÍг£¬ÔÙÏÂÊÇÇàÉ«£¬Ï¥¸Ç´¦°ÙñŞËÄÉ¢£¬³ÉÀ®°È×´¡£ÔòñŞÖåÉÁ¶¯£¬ÇáӯƮÒİ¡£ÒÍ×帾ŮÒÔÕëͲ,¿ÚÏҺͱÜĞ°ÓõÄâ¯ÑÀ,÷êÏãΪĞØÊΡ£Ñü¼ÊÅå¹ÒÈı½ÇĞκɰü£¬°üÃ澫Êθ÷ÖÖÎÆÑù£¬³ÄÒÔ²»Í¬°ü²¼·ì³É£¬É϶˿ª¿Ú£¬ÏÂ׺ÎåÉ«Æ®´ø£¬¹ÒÓÚ×ó·½Ñü¼Ê£¬ÊµÓÃÓÖÃÀ¹Û¡£ÍóÊÎÒÔ½ğ,Òø,Í­,Óñ,ʯÖÊÊÖïí£¬´÷½ğÒø»òʯÁÏÏâ½ğÒøÂí°°ĞÎ,èÑÛĞνäÖ¸¡£¹ó¸¾ÈË»¹Åå´÷½ğ,Òø,Í­ÖÊÁ´,Ëø,×¹µÈÍ·,ĞØ,±³ÊΡ£
  ¡¡¡¡ÒÍ×åÄĞÅ®¶¼Íâ×Å¡°²ì¶ûÍß¡±ºÍ±ËÕ±¡£¡°²ì¶ûÍß¡±ÒÍÃû¡°ÍßÀ­¡±ĞÎËÆÅû·ç£¬ÓÃÄìÖƵĴÖÑòëÏßÖ¯²¼·ìÖƶø³É£¬Ò»°ã13·ù£¬Ã¿·ù¿íÆß°ËÀåÃ×£¬¶àȾΪÉîÀ¶É«¡£ÒÔÊ¥Õ§µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄ×îΪ»ªÀö£¬±ßÔµÏâÓкì,»ÆÑÀ±ßºÍÇàÉ«³Ä²¼£¬Ï±ߵõÓĞ30ÀåÃ׳¤µÄÉşËë¡£±»Õ±ÓÃÁ½¹«½ï×óÓÒÑòë·ìÖƶø³É£¬±¡ÈçÍ­Ç®£¬ÕÛÒÔ6ÀåÃ׿íµÄÖåÕÛ£®Ò»°ãΪ30ÖÁ90ÕÛ£¬ÉÏ·½ÓÃÃ«ÉşÊÕΪÁì¡£¶àΪԭɫ»òÀ¶É«¡£²ì¶ûÍߺÍÅûÕ±ÊÇÒÍ×åÄĞÅ®ÀÏÓױر¸Ö®·ş£¬°×ÌìΪÒ£¬Ò¹ÀïΪ±»£¬µ²Ó굲ѩ£¬º®Êî²»Òס£
  ¡¡¡¡Ò»°ãÇàÄêÄĞÅ®·ş×°É«²ÊÏÊÑŞ£¬Ï²Óúì,»Æ,ÂÌ,³È,·ÛµÈ¶Ô±ÈÇ¿ÁÒµÄÑÕÉ«£¬ÎÆÑù·±¶à¡£ÖĞÄêÈË·ş×°µÄÎÆÑù½ÏÇàÄêÈËΪÉÙ£¬Ê¹ÓÃÑÕɫΪÌìÀ¶,ÂÌ,×Ï,Çà,°×µÈÉ«£¬ËØòׯÖØ¡£ÀÏÄêÈ˶àÓÃÇà,À¶²¼£¬Ò»°ã²»×ö»¨£¬½öÒÔÇàÒÂÀ¶±ß»òÀ¶ÒÂÇà±ßΪÊΡ£·ş×°µÄ»¨ÎÆ,»¨±ß£¬ËüÓĞŨºñµÄÃñ×åµØ·½É«²ÊºÍÉú»îÆøÏ¢¡£ÓĞÈÕ,ÔÂ,ĞÇ,ÔÆ,ÌìºÓ,²ÊºçµÈÌìÏó£¬ÓĞɽ,ºÓµÈ´ó×ÔȻͼ£¬Óм¦¹Ú,Å£ÑÛ,Ñò½Ç,â¯ÑÀµÈ¶¯Îï·½ÃæµÄͼ£¬ÓĞÒ¶,»¨,»ğÁ­,·¢±è,¼¸ºÎĞεÈÖ²ÎïºÍʲÎïͼ¡£×°ÊÎÆ·ÃÀÀöׯÖØ,É«²ÊÏÊÃ÷¡£»¨Ñù·±¶à,¶àÒÔÈ«,Òø,Í­,Óñ,ʯ,¹ÇµÈΪԭÁÏ£¬ÖıÔì,´òÖÆ,ѹÖÆ,ÏâǶ,µñ¿Ì²¿·ÖΪ±¾µØÊÖ¹¤¹¤½³ÖÆ×÷¡£¹ıÈ¥Á¹É½ÒÍ×åÄĞÅ®¶à³à×㶬Ìì»ò³öÔ¶ÃÅʱ£¬½Å´©ÓÃÂéÉş»ò²İÉş±àÖ¯µÄ²İЬ£¬ÄÚ´©Ñòë֯³ÉµÄĞÎËÆÑ¥×ÓµÄÕ±Í࣬»ò¹üÃŞ,ë°óÍÈÒÔ»¤½ÅºÍÓùº®¡£
  ¡¡¡¡ÒÔÆäʯÆæ,ÑÛ¶à,ÎƸ»,ÒÕ¾«¶øÒûÓşÖĞÍâ¡£½ğɳÑâÓëÅÊÖ¦»¨ÜÚÈ´ÑâϵͬһÑâÖÖ£¬Ê¯ÁÏͬÂö¹²Éú£¬ ·Ö±ğ²úÓÚÅÊÎ÷´óÁѹȽğɳ½­Á½°¶µÄÉî¹ÈÖ®ÖĞ¡£½üÄêÀ´£¬ÕâÒ»ÑâÖÖ¾­ÃûÈË,ר¼Ò¼ø¶¨£¬Ãû¶¯ËÄ·½¡£·½Òã,äß½Ü,Æô¹¦,¶­ÊÙƽ,Îâ¹ÚÖеȷ׷×Ìâ´Ê£¬³ÆÆäΪ¡° ÑâÖĞÕäÆ· ¡±,¡° ÎÄ·¿ÆæÆ· ¡±,¡°ÃÀʯÆæÆ·¡±,¡°ÑâÖй屦¡±¡£½ğɳÑâʯÖÊϸÄåÈóÔ󣬸§Ö®ÈôÓ¤¶ù¼¡·ô£¬ßµÖ®»òÉî³ÁËÆľ¡¡£¬»òï£ï£ÈôÍ­¡£ ³ÉÑâÖüË®²»ºÔ£¬ Ä¥Ä«ÎŞÉù£¬ Äå¶ø²»»¬£¬´æÄ«²»¸¯²»¶³¡£¹ÅÈËÆÀÑ⣬ÓĞ¡±ÆßÕä°Ë±¦¡±Ö®Ëµ£¬¼´ÆßÑÛΪÕ䣬°ËÑÛΪ±¦¡£¶ø½ğɳÑâµÄʯÑÛÉÙÕßÊı¸ö£¬¶àÔòÊıÊ®¸ö£¬ÄËÖÁÉÏ°Ù¸ö¡£½ğɳÑ⳧Éú²úµÄ ¡°¾ÅÁúÑ⡱ ÓĞ´óĞ¡²»µÈʯÑÛ 100Óà¿Å£¬±»ÊÕÈ롶ÉñÖİ̽Ææ¡·Ò»Ê飻ÆäÉÏһöʯÑÛ´ï8.8ÀåÃ×£¬ÎªÖйúÑâʯʯÑÛÖ®×î¡£ ½ğɳÑâÊÇÎÒ¹úÃûÑâÖĞÎÆÀí×îΪ·á¸»,ÃÀÀöµÄÑâÖÖÖ®Ò»£¬×î³£¼ûµÄÓĞ¡°Â̱ꡱ,¡°»Æ±ê¡±,¡°Ç໨¡±,¡°±ùÎÆ¡±,¡°Ë®ÎÆ¡±,¡°²ÊÏß¡±¡°»ğÀÓ¡±,¡°ôä´ä°ß¡±,¡°ëÙÖ¬¶³¡±µÈ¡£
  ¡¡¡¡ÑÎÔ´ãò¹ÁºşÄ¦ËóÈËÎÄ»¯ÊÇÈ«ÊÀ½çĸϵÊÏ×åÎÄ»¯±£ÁôÖÁ½ñ,¼«ÎªÕäÏ¡µÄÒŴ棬²»½öÓкܸߵÄѧÊõ¼ÛÖµ£¬¶øÇÒ¼«¾ßÂÃÓμÛÖµ¡£
  ¡¡¡¡ãò¹ÁºşÏÖÓÉËÄ´¨ÑÎÔ´ÏغÍÔÆÄÏÄşİõÏع²Ï½¡£ÔÆÄÏËùϽãò¹ÁºşµÄÄÏ°¶ºÍÎ÷°¶£¬Ò²ÓĞĦËóÈË´åÂä(ÊôÄşİõÏØÓÀÄşÕò)£¬µ«ÈËÊı½ÏÉÙ¡£¶øÑÎÔ´ãò¹ÁºşÄ¦ËóÈËÔòÓĞ12¸ö×ÔÈ»´å£¬ÈËÊıÔ¶¶àÓÚÔÆÄÏ¡£¸üΪÖØÒªµÄÊÇ£ºÑÎÔ´ãò¹ÁºşÄ¦ËóÈËÎÄ»¯±ÈÔÆÄϱ£´æµÃ¸üµäĞÍ,¸üԭʼ,¸üÍêÕû,¸ü¹ÅÆÓ¡£
  ¡¡¡¡´ÓÂÃÓÎ×ÊÔ´½Ç¶ÈÀ´¿´£¬ÑÎÔ´ãò¹ÁºşÄ¦ËóÈËÎÄ»¯Æ·Î¶¼«¸ß£¬²»½öÊÇÖйú¾«¾§£¬¶øÇÒÊÇÊÀ½ç¾«Æ·£¬½ñºóÌõ¼ş³ÉÊì¿ÉÉ걨ÊÀ½çÎÄ»¯ÒŲú¡£ÎªÊµÏÖËÄ´¨ÔÚÎ÷²¿´ó¿ª·¢ÖĞ¿çԽʽµÄ·¢Õ¹£¬ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Ìá³öÒªÔÚ2005ÄêʹÂÃÓÎÊÕÈëÏ൱ÓÚÈ«ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_GDPµÄ8£¥£¬²¢ĞγÉÖ§Öù²úÒµ¡£ÕâһĿ±ê±È¡¶ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÂÃÓη¢Õ¹×ÜÌå¹æ¡·ÌáÇ°ÁË5ÄꡣΪȷ±£ÕâһĿ±êµÄʵÏÖ£¬ÎÒÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Ìá³ö2¸öÍ»ÆÆ¿Ú£ºÒ»ÊÇ´òºÃÊÀ½çÒŲúÅÆ£»¶şÊǸãºÃ4¸öÓÅÏÈ¿ª·¢µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄ½¨Éè¡£¡°´òºÃÊÀ½çÒŲúÅÆ¡±µÄ×ö·¨Ö®Ò»£¬¾ÍÊǼӽô¶Ô¾ßÓĞÉ걨DZÁ¦µÄ¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_(ÈçÈıĞǶÑ,º£Âݹµ,ãò¹ÁºşµÈ)µÄÉ걨¹¤×÷¡£
  ¡¡¡¡¾­¼Ã¸Å¿ö
  ¡¡¡¡2003Ä꣬ȫÖݹúÄÚÉú²ú×ÜÖµ´ïµ½202.4ÒÚÔª,Ôö³¤12.6%£»È˾ù¹úÄÚÉú²ú×ÜÖµ4901Ôª£¬Ôö³¤541Ôª;²ÆÕş×ÜÊÕÈë19.22ÒÚÔª£¬ÆäÖеط½Ò»°ãÔ¤ËãÊÕÈëÍê³É9.69ÒÚÔª£¬Ôö³¤13.4%£¬¶àÄêÀ´Ê×´ÎʵÏÖ²ÆÕşÊÕÈëÓë¹úÄÚÉú²ú×Üֵͬ²½Ôö³¤£»²úÒµ½á¹¹µ÷ÕûÈ¡µÃÖØ´ó³ÉЧ£¬µÚÒ»,¶ş,Èı²úÒµÕ¼¹úÄÚÉú²ú×ÜÖµµÄ±ÈÀıΪ32.9¡Ã33.8¡Ã33.3£¬µÚ¶ş²úÒµÔö¼ÓÖµÊ״γ¬¹ıÒ»,Èı²úÒµ£»È«ÄêÃñÓª¾­¼ÃʵÏÖÔö¼ÓÖµ75.6ÒÚÔª£¬Ôö³¤22.1%£¬Õ¼GDP±ÈÖØ´ïµ½37.4%¡£
  ¡¡¡¡2003Ä꣬ȫÖİÅ©Òµ×ܲúÖµ´ïµ½103.49ÒÚÔª£¬Ôö³¤3.84%£¬Å©ÒµÔö¼ÓÖµ´ïµ½66.6ÒÚÔª£¬Ôö³¤5.6%¡£Á¸Ê³×ܲúÁ¿176.76Íò¶Ö£¬Ôö³¤2.6%£»ĞóÄÁÒµÔöÊÆÇ¿¾¢£¬²İĞó¡°3150¡±¹¤³Ì,Öí,Ñò,³öÀ¸ÊıºÍÈâ,µ°,Ä̲úÁ¿ÌáÇ°Á½ÄêÍê³É¡°Ê®Îå"¼Æ¡£Ò»´óÅú¾ßÓеط½ÌØÉ«µÄÅ©²úÆ·»ùµØºÍ²úÒµ´øÕıÔÚĞγɣ¬Å©²úÆ·ÖÊÁ¿Ã÷ÏÔÌá¸ß£¬Å©Òµ²úÒµ»¯¾­ÓªÎȲ½Íƽø£¬Å©Ãñ×éÖ¯»¯³Ì¶È½øÒ»²½Ìá¸ß£¬Å©Òµ»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÁ¦¶È¼Ó´ó£¬Ğ¡³ÇÕò½¨Éè,Å©´åÀÍÎñÊä³öÈ¡µÃ»ı¼«½øÕ¹£»È«ÄêÏçÕòÆóÒµÍê³É×ܲúÖµ134.22ÒÚÔª£¬Ôö³¤11.7%¡£
  ¡¡¡¡2003ÄêÈ«Öݹ¤Òµ×ܲúÖµ´ïµ½128.08ÒÚÔª£¬Ôö³¤6.8%£¬ÊµÏÖ¹¤ÒµÔö¼ÓÖµ51.11ÒÚÔª£¬Ôö³¤21.86%¡£ÆäÖйæÄ£ÒÔÉϹ¤ÒµÍê³É×ܲúÖµ65.54ÒÚÔª£¬Ôö³¤20.40%£¬ÊµÏÖ¹¤ÒµÔö¼ÓÖµ29.68ÒÚÔª£¬Ôö³¤21.9%£¬ÊµÏÖÀûÈó×ܶî2.62ÒÚÔª£¬Ôö³¤69.04%£¬ÀûË°×ܶî11.01ÒÚÔª£¬Ôö³¤29.23%¡£¹¤Òµ¾­¼Ã½á¹¹µ÷ÕûÏò×İÉî·¢Õ¹£¬ÓÅÊÆÖ¡ÆóÒµ³É³¤Ñ¸ËÙ£¬Î÷²ıиÖÒµ,Á¹É½¿óÒµ,Î÷²ıµçÁ¦¹«Ë¾µÈÓÅÊÆÖصãÆóÒµ²»¶ÏÀ©ÕÅ£¬ÆóÒµ¼¼¸ÄÀ©Äܽø¶È¼Ó¿ì£¬Ò»ÅúÖصãÆóÒµ¼¼¸ÄÏîÄ¿½¨³ÉͶ²ú£¬ÆóÒµ¼¼Êõ´´ĞºÍĞÂÆ·¿ª·¢²½·¥¼Ó¿ì£»´¨Íş¼¯ÍÅÄê²ú150¶Ö¡«200¶Ö¸ÖÌúÏîÄ¿ÕıʽÆô¶¯£»Õş¸®ºê¹Ûµ÷¿ØºÍͳ³ïĞ­µ÷ÄÜÁ¦½øÒ»²½Ìá¸ß£¬×ʽğ,ÄÜÔ´,ÔËÁ¦µÄ¡°Æ¿¾±ÖÆÔ¼¡±ÓĞËùÍ»ÆÆ¡£
  ¡¡¡¡2003ÄêÈ«ÖݵÚÈı²úÒµÔö¼ÓÖµ´ïµ½67.45ÒÚÔª£¬Ôö³¤12.10%£¬ÊµÏÖÉç»áÏû·ÑÆ·ÁãÊÛ×ܶî61.42ÒÚÔª£¬Ôö³¤17.0%£»ãò¹Áºş,Âİ÷Ùɽ,Òͺ£µÈÖصãÂÃÓξ°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¿ª·¢ºÍÎ÷²ı´´½¨ÓÅĞãÂÃÓγÇÊн¨Éè²½·¥¼Ó¿ì£¬È«Äê½Ó´ıÖĞÍâÓοÍ103ÍòÈ˴Σ¬ÂÃÓÎÊÕÈë5.29ÒÚÔª£¬±ÈÉÏÄê½µµÍ58.83%
  ¡¡¡¡Í¶×Ê»·¾³½øÒ»²½¸ÄÉÆ£¬¶ÔÍ⿪·Å³É¼¨ÏÔÖø£¬ÕĞÉÌÒı×ÊÁìÓò²»¶ÏÀ©´ó¡£È«ÖİĞÂÇ©ÕĞÉÌÏîÄ¿116¸ö£¬Ğ­ÒéÒı×Ê78.1ÒÚÔª£¬Êµ¼ÊÀûÓÃÖİÍâ×ʽğ12.6ÒÚÔª£¬Ôö³¤97.34%£»È«ÄêÍâó×ÔÓª³ö¿Ú´ï1277ÍòÃÀÔª£¬Ôö³¤52%¡£
  ¡¡¡¡2003Ä꣬ȫÖİÅ©ÃñÈ˾ù´¿ÊÕÈëΪ1780Ôª£¬±ÈÉÏÄêÔö¼Ó151Ôª£¬Ôö³¤9.3%¡£ÔÚ¸ÚÖ°¹¤ÄêÈ˾ù¹¤×Ê´ï13297Ôª£¬Ôö³¤10.5%¡£³ÇÕò¾ÓÃñÈ˾ù¿ÉÖ§ÅäÊÕÈë6086Ôª£¬Ôö³¤6.6%£¬È˾ùÏû·ÑÖ§³ö4842Ôª¡£ÄêÄ©£¬³ÇÏç¾ÓÃñ´æ¿îÓà¶î109.72ÒÚÔªÔö³¤16.0%£¬ÆäÖгÇÕò¾ÓÃñ´æ¿îÓà¶î89.62ÒÚÔª£¬Å©´å¾ÓÃñ´æ¿îÓà¶î20.10ÒÚÔª¡£¾ÓÃñÏû·Ñ¼Û¸ñÖ¸ÊıΪ101.2%£¬±ÈÉÏÄêÌá¸ß1.2¸ö°Ù·Öµã£¬ÂÃÓÎ,Æû³µ,½ÌÓı,Ò½ÁƱ£½¡,סլµÈ³ÉΪеÄÏû·ÑÈȵ㡣Éç»á±£ÕÏÊÂÒµ½øÒ»²½Íƹ㣬¸²¸ÇÃæ¼ÌĞøÀ©´ó£¬È«Öݲμӻù±¾ÑøÀϱ£ÏÕÈËÊı´ï8.40ÍòÈË£¬¡°Á½½ğ¡±·¢·Åµ±Æڰθ¶Âʱ£³Ö100%£»16¸öÏØÊĞʵʩ³ÇÕòÖ°¹¤»ù±¾Ò½ÁƱ£ÏÕ£¬²Î±£ÈËÊı´ï21.43ÍòÈË£»È«Äê°²ÖÃʧҵÈËÔ±1.18ÍòÈË£¬0.36ÍòϸÚÖ°¹¤ÊµÏÖÔÙ¾ÍÒµ£¬Ê§ÒµÂÊ4.3%£»64233Ãû¡°µÍ±£¡±¶ÔÏó×öµ½Ó¦±£¾¡±££»È«ÖİÓи÷ÀรÀûÔº,¾´ÀÏÔº47¸ö£¬´²Î»1590ÕÅ£»11.98ÍòÈ˵õ½Éç»á±£ÕϾȼá£
  ¡¡¡¡ÀúÊ·ÈËÎÄ
  ¡¡¡¡ÔÚÕâƬ¹ÅÀϵÄÍÁµØÉÏ£¬¹Å¡°ÊñÉí¶¾µÀ¡±,¡°Áé¹ØµÀ¡±,òêÑÑÓÚ³çɽ¾şÁëÖ®¼ä£¬±±´ï°ÍÊñ,ÖĞÔ­£¬ÄÏͨ±ßÚï,Íâ°î¡£ÔÚÕâÌõÖøÃûµÄ¡°ÄÏ·½Ë¿³ñ֮·¡±ÉÏ£¬¹ÅÇÅԦˮÈç¹Ê£¬Õ»µÀ¼İɽÒÀÈ»¡£»¹Óкº°Ø,ººãÚ,´óʯĹ,Í­¹Ä,ÄÏÚ¯°×Ëş,ÀúÊ·ÁôÏÂÁ˲»ĞàµÄ×ã¼£¡£ÌرğÊÇÕѾõÏØÍ䳤ÏçµÄ²©Ê¯ÍߺڹÅÑÒ»­Èº£¬ÊDZ£´æÍêºÃµÄÁ¹É½ÒÍ×åÀúÊ·ÎÄ»¯ÒÅÖ·¡£
  ¡¡¡¡¡øÒÍ×åǨáã
  ¡¡¡¡Á¹É½ÒÍ×å×Գơ°ÅµËÕ¡±£¬ÈË¿Ú½ü200Íò¡£Ãñ¼äÆձ鴫˵£¬Á¹É½ÒÍ×åµÄֱϵ×æÏÈ£¬Îª¾à½ñÁ½Ç§¶àÄêÇ°µÄ¹Åºî,ÇúÄùÁ½¸öÒÍ×åÏÈÃñµÄ¸¸Ïµ²¿Â䣬¾ÓסÔÚ¡°×È×ÈÆÕÎᡱµØ·½£¨½ñÔÆÄÏÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÕÑͨһ´ø£©¡£¶ø¾İÊ·Ê«¡¶ÀÕ¶í¡·¼ÇÔØ£¬ÒÍ×åÏÈÃñÒ²¾­ÀúÁË¡°Ö»ÖªÓĞĸ£¬²»ÖªÓи¸¡±µÄĸϵÉç»á£¬¡¶Ê¯¶û¶íÌØÕÒ¸¸Çס·ÔÚÁ¹É½ÊǸ¾Èæ½ÔÖªµÄ´«Ëµ¡£ÔÚÒÍ×åÆ×ëºÖĞÒ²ÓĞ´ú´úÏà´«µÄĸŮÁ¬ÃûÆ×ϵ£¬¶øºó²Å³öÏÖÁ˸¸×ÓÁ¬Ãû£»ÒÔ´«³ĞÖÁ½ñµÄÁ¹É½ÒÍ×åÆ×ëºÀ´¿´£¬×µÄ¼ÒÆ×ÓĞ300¶à´ú£¬Ò»°ãÔòÔÚ70´úÒÔÉÏ¡£ÒÍ×åÏÈÃñ´ÓÔÆÄÏǨáã½øÈëÁ¹É½£¬¾à½ñÖÁÉÙÁ½Ç§Äê×óÓÒ¡£
  ¡¡¡¡¡ø×åȺÎÄ»¯ÓëÃñË×´«³Ğ
  ¡¡¡¡Á¹É½ÒÍ×åǧ°ÙÄêÀ´ÔÚÕâƬ¸»ÓйÅÀÏÎÄ»¯,ÉñÆ洫˵,ÃÔÈ˵Ä×ÔÈ»¾°¹ÛµÄÍÁµØÉÏ£¬·±ÑÜÉúÏ¢£¬´«³ĞºÍ±£Áô×ÅÖйúÒÍ×å×î¹ÅÆÓ,×îŨÓô,×î¶ÀÌصÄÎÄ»¯´«Í³£¬´´ÔìÁ˾ßÓĞÁ¹É½×ÔÈ»·â±ÕĞÎ̬µÄ°üÀ¨ÌìÎÄ,ĞÇÏà,Àú·¨ÔÚÄڵĶÀÌضøÓÅĞãµÄÃñ×åÎÄ»¯¡£¹Ê¶øÁ¹É½ÒÍ×å×÷ΪÖйúÒÍ×åÖĞÓĞÏÊÃ÷µØÓòÎÄ»¯ÌØÕ÷µÄÒÍ×åÖØҪ֧ϵ¶ø±¶ÊܹúÄÚÍâµÄÖõÄ¿¡£
  ¡¡¡¡½ğɳ½­ÌÏÌϲ»¾øµÄԴȪ֮ˮ£¬×ÌÈóÁËÎ÷ÄϸߵØÕâƬÉñÆæ¶øğ¥ÓôµÄÍÁµØ£¬Ò²ÔĞÓıÁËÒ»¸ö¸ö¸»ÓĞÎÄ»¯´«Í³µÄ¹ÅÀÏÃñ×å¡£Á¹É½×Ô¹ÅÒÔÀ´»¹ÊÇÒ»¸ö¶àÃñ×åµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬Á¹É½µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÄÀúÊ·£¬ÊÇÒÔÒÍ×åΪÖ÷Ì壬°üÀ¨²Ø,ºº,»Ø,ÀüËÛ,´ö,ÃɹŵÈÃñ×åÔÚÄÚ¹²Í¬·¢Õ¹µÄÀúÊ·¡£ÔÚ´óĞ¡Á¹É½£¬ÒÍ×åÈËÃñÓëÆäËûÉÙÊıÃñ×åÈËÃñ³¤ÆÚ½»´í¶ø¾Ó£¬ÓĞ×ÅÊ®·Ö¾ÃÔ¶µÄÓѺÃÀúÊ·¡£¶ø¸÷Ãñ×å×åȺÎÄ»¯Ö®¼ä£¬Ò²ÔÚ²»¶ÏÅöײ,½»Á÷,»¥Éø,ÈÚºÏ,±äÒìµÄÀúÊ·¹ı³ÌÖĞ£¬ĞγÉÁ˼ÈÏ໥ӰÏì,ÓÖ¸÷¾ßÌØÉ«µÄÎÄ»¯ÏÖÏ󣬸øÁ¹É½Ãñ×åÃñË×ÎÄ»¯´øÀ´ÁËÒ»µÀ¶ÀÌصķ羰¡£
  ¡¡¡¡ÂÃÓξ°µã
  ¡¡¡¡¡°·ç¾°Õâ±ß¶ÀºÃ¡±¡£Á¹É½Öݾ³ÄÚµÄÂÃÓÎ×ÊÔ´Ê®·Ö·á¸»¡£ÏÖÔÚÒÑ»ù±¾ĞγÉÈȵãµÄ¡°ÂÃÓη羰Ïß¡±£¬ÔÚ¹úÄÚÍâÏíÓĞÊ¢Ãû¡£ÓйÅÈËÓşÎª¡°´¨ÄÏʤ¾³¡±µÄãòɽ©¤Úöº££¬ÓĞÎÅÃûÖĞÍâµÄ¶«·½¡°Å®¶ù¹ú¡±©¤©¤ÉñÃصÄãò¹Áºş£¬Óм¯¡°Ò°,Ææ,¾ş,ÓÄ,ÏÕ,Ğ㡱ΪһÌåµÄÎŞÏŞ·ç¹â¡°Âİ÷Ùɽ¡±£»ÓоÙÊÀÎÅÃûµÄ¶«·½¡°Ğİ˹¶Ù¡±©¤©¤Î÷²ıº½Ìì³Ç£»ÓĞÈıÍòÄê´ó×ÔȻдÒâÔ컯µÄ¡°ÍÁÁÖÆæ¹Û¡±¡­¡­Î÷²ı×÷ΪÖݸ®£¬ÔÚÆäÊĞÕş¿ª·¢ĞµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÄÚ½¨Á¢ÆğÀ´µÄ¡°Á¹É½Ãñ×å·çÇéÔ°¡±£¬ÔòÒÔÈËÎľ°¹Û©¤©¤Ãñ×åÃñË×ÂÃÓεÄÏÊ»îĞÎʽ£¬°´ÕÕÃñ¼ä¶À¾ß·ç²ÉµÄÃñ×åÎÄ»¯Í¼Ê½£¬ÒÔĞ´ÒâÊÖ·¨ÔÙÏÖÁ¹É½·çÍÁÎÄ»¯µÄÓÎʵÌ壬չʾÒÍ×åÈËÎľ«ÉñµÄ×ÔȻԭɫ£¬-ÒÍ×åµÄÀúÊ·ÎÄ»¯,µØÓò֧ϵ,·çË×ÀñÒǼ°Éú²úÉú»î¸÷·½ÃæµÄÄÚº­£¬°üÈİÒÍ,²Ø,ĦËóÈ˵ÈÃñ×åÃñ¼äÉóÃÀ,Ãñ¼ä¸èÎè,Ãñ¼ä¹¤ÒÕ,ÓÎÒÕ¾º¼¼,½ÚÇìÀñÒǵÈÃñË×ÊÂÏó£¬Á¦Í¼ÔÚÉú¶¯´«´ïÃñ×åÃñË×ÎÄ»¯ÌØÖʵÄͬʱ£¬·´Ó³Á¹É½µØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Éç»á·¢Õ¹ÓëÏÖ´ú»¯½ø³ÌÖеÄÎÄ»¯±äǨ¡£Õâ¶Ô²»Ê§Ê±»úµØ¿ª·¢Á¹É½Ãñ×åÃñË×ÂÃÓÎ×ÊÔ´£¬Íƶ¯Ãñ×åµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¾­¼Ã·¢Õ¹£¬ºëÑï¸÷Ãñ×åÓÅĞãÎÄ»¯£¬¾ßÓĞÖØÒªÒâÒå¡£
  ¡¡¡¡¡øÚö¶¼¹Å³Ç©¤©¤Î÷²ı
  ¡¡¡¡¹ÅÈËÔøÓá°ËÉ·çˮԡ±À´Ãè»æ¹Å³ÇÎ÷²ıµÄ·ç¹â£¬¼´ãòɽµÄËÉ,°²ÄşºÓµÄ·ç,Úöº£µÄË®,Î÷²ıµÄÔ¡£ÓĞÊ«ÔÆ£º¡°ËÉÌÎÉù£¬º£ÌÎÉùÉùÉùÏàÓ¦£¬ÌìÉÏÔ£¬Ë®ÖĞÔÂÔÂÔÂÆëÃ÷¡£¡±ÓÉÓÚº£°Î,ÆøÎÂ,ÈÕÕÕ,¾­Î³¶ÈµÈÌõ¼şºÃ£¬¼ÓÖ®´óÆøÖü¸¡ÎïÖÊÉÙ£¬¿ÕÆø͸Ã÷¶È¸ß£¬Ã¿·êÇçÀÊÒ¹Íí£¬ğ©Ôµ±¿Õ£¬ñ·ÓîÈçÏ´£¬ÈçÓöÍûÈÕ£¬ÔÂÈçÒøÅÌ£¬·ÖÍâ毽ࡣÔÚÄÏ·½¹ÅË¿³ñ֮·ÉÏ£¬¡°Ç壨Ϫ£©·ç£¬ÑÅ£¨°²£©Ó꣬½¨²ıÔ¡±Èı´óÆøºò¾°¹Û£¬Ò²ÀúÀ´±»ÈËÃÇËù³ÆËÌ£¬¹ÊÎ÷²ıÓÖÓĞ¡°Ô³ǡ±Ö®³Æ¡£
  ¡¡¡¡´ó¼ÒÒ»¶¨¶¼ÖªµÀÎ÷²ıÊеÄÊĞ»¨ÊÇ¡°Ô¼¾¡±°É£¬ÕıËùν¡°Íò×Ïǧºì»¨²»Ğ»¡±£¬¡°¶¬Å¯ÏÄÁ¹Ëļ¾´º¡±¸³ÓèÁËÔ³ÇÎ÷²ı¡°²»ÊÇÀ¥Ã÷£¬Ê¤ËÆÀ¥Ã÷¡±µÄÃÀÓş¡£Äú¿´µ½µÄ¡°»¨ºÃÔÂÔ²¡±¾°¹Û£¬ÕıŨËõÁËÔ³ÇÎ÷²ıµÄ×ÔÈ»¾°¹ÛÓë³ÇÊĞÌØÉ«©¤©¤ÔÂÊǽ¨²ıÔ£¬»¨ÊÇÔ¼¾»¨¡£
  ¡¡¡¡¡øÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶·ç¾°Ãûʤ¡ª¡ªãòɽ
  ¡¡¡¡ãòɽÓÖÃûÍÜɽ£¬ÔÚÎ÷²ı³ÇÄÏ5¹«ÀïµÄÚöº£ÄÏ°¶£¬ÊÇËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶·ç¾°ÃûʤµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ö®Ò»ãòɽº£²¦2317Ãס£Ëü¶«Áٱ̲¨Èç¾µµÄÚöº££¬Î÷±ôòêÑÑĞãÀöµÄ°²ÄşºÓ£¬±±ÓĞÀúÊ·¹Å³ÇÎ÷²ı£¬ÄÏÒÀΡΡËÊÁ¢µÄÂİ÷Ùɽ¡£É½ÉϹÅÊ÷²ÎÌ죬ËÉÊ÷ŞÌÆäïʢ£¬¹ÅÈËÔøÓá°ËÉ·çˮԡ±À´Ãè»æãòɽÚöº£µÄ·ç¹â£¬¼´ãòɽµÄËÉ,°²ÄşºÓµÄ·ç,Úöº£µÄË®,Î÷²ıµÄÔ¡£
  ¡¡¡¡ãòɽÁÖÖ¡µÀåÔåÆòêÑÑ£¬ÅÅÁ¢Â·ÅԵIJÔËÉ´ä°Ø°ÑÓÎÈËÒıÏòɽÖĞ£¬Ö±´ïɽ¶¥¡£Å¨Òñ´ÔÖĞÒşÓкº,ÌÆ,Ã÷,ÇåÄê´úĞŞ½¨µÄ¹â¸£ËÂ,ÃɶÎìô,Èı½ÌâÖ,×æʦµî,¹ÛÒô¸ó,Íõĸµî,Óñ»Êµî,ÇàÑò¹¬,Îå×æâÖµÈ10¶à×ù¹Åɲ¡£ÕâĞ©¹Åɲ·Ö±ğΪÈå½Ì,µÀ½Ì,·ğ½ÌËùÓĞ¡£¾¡¹ÜËûÃǵĽ̹æ,ÕÜѧ˼ÏëµÈ²»¾¡Ïàͬ£¬µ«ËûÃÇÈ´ÄÜÔÚÒ»×ùɽÖкÍÄÀÏà´¦ÉÏǧÄ꣬²¢¸÷´«¸÷µÄ½Ì£¬ÕâÔÚÈ«¹úҲʵÊôº±¼û£¬¾øÎŞ½öÓĞ¡£ÆäÖĞãòɽµÚÒ»µî¹â¸£ËÂÊÇ×î´óµÄ½¨ÖşÈº£¬ËüÓÉǧ·ğµî,ÎÄÎ乬,¿ıĞǸó,Íûº£Â¥,·ÉÁºËÂ,´óĞÛµî×é³É£¬Éè¼Æ¾«ÇÉ£¬¹æÄ£ºêΰ¡£ËÂÄÚ±£Áôמ«Õ¿µÄµñ¿ÌÒÕÊõ£¬ÓĞÈ«¹úº±¼ûµÄÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¼¶±£»¤ÎÄÎïµØÕğ±®³ÂÁĞÊÒ£¬ÓĞÀú´úÃûÁ÷ÌâÓ½µÄÊ«´Ê¸è¸³£¬ÓĞÃ÷´úÍ­ÌúÖı·ğÏñ,Êıǧ½ïÖصĴóÍ­Ïñ,ËşÊ½Ï㯵ÈÎÄÎï¡£ËÂÃíÇ°Óкº,ÌÆ´úʱÆڹŰأ¬Òø¿ÂÈçÌú,²ÔÁúز½¿,ÉÏÌÚÇàÏö£¬¿É³ÆÆæ¹Å¡£µÇÉÏÍûº£Â¥£¬Úöº£¾°¹Û¾¡ÊÕÑÛµ×£¬Ã÷´úÊ«ÈËÑîÉıâÖµÇãòɽÁôÏÂÄÇ¡°ÀÏ·ò½ñÒ¹ËŞãòɽ£¬¾ªÆÆÌìÃÅҹδ¹Ø£¬Ë­°ÑÌ«¿ÕÇ÷ÛË飬ÂúÌìĞÇÍ·ÂäÈ˼䡱µÄÖøÃûʫƪ£¬¸øÓÎÈËÒԷḻµÄåÚÏ롣ȫ¹ú¶ÀÒ»ÎŞ¶şÇÒ¾ßÃñ×åÌØÉ«µÄ¡°Á¹É½ÒÍ×åÅ«Á¥Éç»á²©Îï¹İ¡±×øÂäÔÚĞ¡ËÂÆÀÇ°£¬ËüÄDZğ¾ßÒ»¸ñµÄ½¨ÖşÈº£¬¸øãòɽÔöÁËÉ«²Ê£¬¸øÓÎÈËÌíÁËä¯ÀÀµÄÄÚÈİ¡£
  ¡¡¡¡¹ÛÒô¸óΪ¹ÛÒô¾«ÉᣬËÜÏñÔìĞÍÓÅÃÀ£¬èòèòÈçÉú¡£Ñş³Ø¹¬¸ß³¨ÏòÑô£¬Óñ»ÊµîÊÆÏÕĞÛ࣬ÒÔ¹ÂÔƸóÈ¡Ğã¡£Îå×æâÖƧ¾²ÓÄÉ¸÷¸öÃíÓîÒòµØ¾ÍÊÆ£¬²¼Öø÷Ò죬¸÷ÓĞǧÇï¡£ÖÃÉí·å¶¥Îå×æâÖ¼«Ä¿ËÄÍû£¬ÈºÉ½µüµÔ£¬Úöº£Èç¾µ£¬ÓæÖÛµãµã£¬É½¹âˮɫ»ëȻһÌ壬±»ÓşÎª¡°ãò·å´ºÏş¡±£¬ÊÇÎ÷²ı°Ë¾°Ö®Ò»¡£ÎŞÂÛ´ºÏÄÇﶬ£¬ÓÎÈËÂçÒï²»¾ø£¬³ä·Ö·´Ó³³öãòɽµÄÓÕÈËÖ®´¦.
  ¡¡¡¡µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУ
  ¡¡¡¡Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖİϽ1¸öÏؼ¶ÊĞ,15¸öÏØ,1¸ö×ÔÖÎÏØ¡£
  ¡¡¡¡Á¹É½Öİ Ãæ»ı60423ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú426ÍòÈË£¨2004Ä꣩¡£
  ¡¡¡¡Î÷²ıÊĞ¡¡Ãæ»ı2655ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú58Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615000¡£
  ¡¡¡¡ÑÎÔ´ÏØ¡¡Ãæ»ı8388ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú33Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615700¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤Ñξ®Õò¡£
  ¡¡¡¡µÂ²ıÏØ¡¡Ãæ»ı2284ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú19Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615500¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤µÂÖİÕò¡£
  ¡¡¡¡»áÀíÏØ¡¡Ãæ»ı4527ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú44Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615100¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤³Ç¹ØÕò¡£
  ¡¡¡¡»á¶«ÏØ¡¡Ãæ»ı3227ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú37Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615200¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤»á¶«Õò¡£
  ¡¡¡¡ÄşÄÏÏØ¡¡Ãæ»ı1667ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú18Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615400¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤ÅûÉ°Õò¡£
  ¡¡¡¡ÆÕ¸ñÏØ¡¡Ãæ»ı1905ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú14Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615300¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤ÆÕ»ùÕò¡£
  ¡¡¡¡²¼ÍÏÏØ¡¡Ãæ»ı1685ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú14Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615350¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤ÌØľÀïÕò¡£
  ¡¡¡¡½ğÑôÏØ¡¡Ãæ»ı1587ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú15Íò¡£ÓÊÕş±àÂë616250¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤ÌìµØ°ÓÕò¡£
  ¡¡¡¡ÕѾõÏØ¡¡Ãæ»ı2699ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú23Íò¡£ÓÊÕş±àÂë616150¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤Ğ³ÇÕò¡£
  ¡¡¡¡Ï²µÂÏØ¡¡Ãæ»ı2206ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú15Íò¡£ÓÊÕş±àÂë616750¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤¹âÃ÷Õò¡£
  ¡¡¡¡ÃáÄşÏØ¡¡Ãæ»ı4423ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú34Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615600¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤³ÇÏáÕò¡£
  ¡¡¡¡Ô½Î÷ÏØ¡¡Ãæ»ı2257ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú27Íò¡£ÓÊÕş±àÂë616650¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤Ô½³ÇÕò¡£
  ¡¡¡¡¸ÊÂåÏØ¡¡Ãæ»ı2156ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú19Íò¡£ÓÊÕş±àÂë616850¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤ĞÂÊĞ°ÓÕò¡£
  ¡¡¡¡ÃÀ¹ÃÏØ¡¡Ãæ»ı2573ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú19Íò¡£ÓÊÕş±àÂë616450¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤°ÍÆÕÕò¡£
  ¡¡¡¡Àײ¨ÏØ¡¡Ãæ»ı2932ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú24Íò¡£ÓÊÕş±àÂë616550¡£ÏØÈËÃñÕş¸®×¤½õ³ÇÕò¡£
  ¡¡¡¡Ä¾Àï²Ø×å×ÔÖÎÏØ¡¡Ãæ»ı13252ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú13Íò¡£ÓÊÕş±àÂë615800¡£×ÔÖÎÏØÈËÃñÕş¸®×¤ÇÇÍßÕò¡£
  ¡¡¡¡µØÕğÔÖº¦
  ¡¡¡¡2008Äê8ÔÂ30ÈÕ16ʱ30·Ö£¬ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_ÅÊÖ¦»¨ÊĞÈʺ͵çÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,Á¹É½Öİ»áÀíÏؽ»½ç´¦£¨±±Î³26.2£¬¶«¾­101.9£©·¢Éú6.1¼¶µØÕ𣬲¨¼°ÔÆÄÏÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_´ó²¿·ÖµØµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£ÅÊÖ¦»¨ÊĞ,Î÷²ıÊĞ,À¥Ã÷ÊеȵØÕğ¸ĞÇ¿ÁÒ£¬³É¶¼ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_²¿·ÖÊĞÃñÓиС£½ØÖÁ8ÔÂ30ÈÕ21ʱ³õ²½Í³¼Æ£¬µØÕğÒÑÔì³É´¨µáÁ½ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_21ÈËËÀÍö£¬113ÈËÊÜÉË£¬Ò»Ğ©·¿Îݵ¹Ëú£¬µ±µØͨѶ»ù±¾Öжϡ£ÃñÕş²¿ÓÚ×òÈÕ17ʱ½ô¼±Æô¶¯Ëļ¶Ó¦¼±ÏìÓ¦£¬¹ú¼ÒµØÕğ¾ÖÅɳöÏÖ³¡Ó¦¼±¹¤×÷×é¼°µØÕğÔ¤±¨×¨¼Ò¸°ÔÖµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¿ªÕ¹ÏÖ³¡Ó¦¼±¹¤×÷¡£
  ¡¡¡¡´Ë´ÎµØÕğÕğÖĞλÓÚÅÊÖ¦»¨ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¶«ÄÏÔ¼50¹«Àï´¦£¬¾à»áÀíÏسÇÔ¼64¹«Àï,¾àÔÆÄÏÓÀÈÊÏسÇÔ¼30¹«Àï,¾àԪıÏسÇÔ¼55¹«Àï,¾àÀ¥Ã÷ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ô¼150¹«Àï¡£ÕğµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÈË¿Úƽ¾ùÃܶÈÔ¼118ÈË/ƽ·½¹«Àï¡£µØÕğ·¢Éúʱ£¬ÅÊÖ¦»¨ÊĞÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,Á¹É½ÖݻᶫÏØ,»áÀíÏØ,µÂ²ıÏØ,ÄşÄÏÏØ,Î÷²ıÊеȵصçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Õğ¸ĞÇ¿ÁÒ¡£
  ¡¡¡¡½ØÖÁ8ÔÂ30ÈÕ21ʱ£¬µØÕğÒÑÔì³ÉÅÊÖ¦»¨ÊĞÃ×Ò×ÏغÍÁ¹É½Öİ»áÀíÏع²16ÈËËÀÍö£¬90ÈËÊÜÉË¡£»áÀíÏØÂÌË®Ïç60%·¿Îݵ¹Ëú£»ÀèϪÕòÔ¼60ÈËÊÜÉË£¬60%·¿Îݵ¹Ëú£¬ÂñѹÈËÔ±²»ÏꣻÖг§Ïç´ó²¿·Ö·¿ÎİÊÜË𣻺ӿÚÏçÖØÉË3ÈË£¬ºÜ¶à·¿ÎݳÉΪΣ·¿£¬¾ŞÁúɽˮ¿â³öÏÖ18Ã׳¤,10ÀåÃ׿íµÄÁѷ죻ÅÊÖ¦»¨ÊĞÈʺ͵çÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_´óÁú̶ÏçÓм¸Ê®ÈËÊÜÉË£¬½üǧ¼ä·¿ÎİËğ»Ù,Ã×Ò×Ïزݳ¡Ïç400¶à»§·¿ÎݳöÏÖÁÑ·ì¡£
  ¡¡¡¡[¸»ÍøÓÑ"ÔµÀ´ÊÇÄã"·ÖÏí´ËÄÚÈİ¡£]

  ÒÔÏÂÁ¹É½ÖİÃæ»ıÏ൱£º  ºşÄÏÑô¹âµç×Ó¼¼ÊõѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ³£ÄêÃæÏòÈ«¹úÕĞÉú£¡ÔÂÔ¿ª°à£¬ÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬°ü½Ì°ü»á£¬°²ÅŹ¤×÷£¬¼¼ÊõÖ§³Ö£¬Ö¸µ¼´´Òµ£¡
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °Ù¶È£º Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_ËÄ´¨ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_Á¹É½ÖݵçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù
  ¹Ø¼ü´Ê£ºµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à,µçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ¿Î³Ì´ó¸Ù
  ѧУµØÖ·£ººşÄÏÊ¡³¤É³ÊĞÓ껨Çø³µÕ¾ÄÏ·ºì»¨Æ·¿Ú¡£±¨Ãûµç»°£º0731-85579057£¬0731-85569651¡£
  µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£