ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù

н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ°à
  µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½ÅàѵѧУ|µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½¼¼ÊõѧУ
ÄúµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ÍõÅÆרҵ > ÈÕÆÚ£º2012-11-08 09:57:48

µçÄÔоƬ¼¶Î¬ĞŞÊµÕ½°à

¡ñµçÄÔÎ¬ĞŞ¿Î³ÌÄÚÈİ¡ñ

ѧϰʱ¼ä£º6¸öÔÂ

½ÌѧĿ±ê£ºÅàÑøÖ춵çÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõÈËÔ±¡£°ëÌìÀíÂÛ£¬°ëÌìʵ¼ù£¬ÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵġ¢È«ÄܵĵçÄÔÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½ÌѧÄÚÈİ£ºµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é + µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é + ÍøÂçϵͳģ¿é + ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é

¡ïµç×Ó¼¼Êõ»ù´¡Ä£¿é£ºÄ£Äâµç×ÓÏß·¡¢Êı×Öµç×Ó¼¼Êõ¡¢ÎŞÏßµçĞźŷ¢Éä¡¢½ÓÊÕÔ­Àí¡£

¡ïµçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÖ÷°åÎ¬ĞŞ¡¢CRTÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢Òº¾§ÏÔʾÆ÷Î¬ĞŞ¡¢BGAº¸½Ó¼¼Êõ¡¢¼ÆËã»ú»ù´¡¡¢½á¹¹Ó빤×÷Ô­Àí£¬²Ù×÷ϵͳ£¬°ì¹«Èí¼ş£¬µç×Ó»ù´¡£¬Ó²¼şµÄ×é×°Óëά»¤£¬Ó²ÅÌĞŞ¸´¡¢Èí¼ş°²×°¡¢ÏµÍ³ÓÅ»¯£¬³£¼û¹ÊÕÏÅųı¡¢²¡¶¾·ÀÖΡ¢¡£ 

¡ïÍøÂçϵͳģ¿é£ºÍøÂç»ù´¡¡¢ÍøÂç²Ù×÷ϵͳ¡¢ÖĞĞ¡ĞͰ칫¾ÖÓòÍøµÄ×齨¡¢ÖĞĞ¡ĞÍÍø°ÉµÄ×齨¡¢ÍøÂçµÄ¹ÜÀíÓë²¼Ïßά»¤¼¼Êõ¡£ 

¡ï°²·À¼à¿ØÄ£¿é£ºÄ£ÄâÉãÏñ»ú£¬IPÍøÂç¸ßÇåÉãÏñ»ú£¬Ó²Å̼Ïñ»ú£¬ÊÓƵÇĞ»»Æ÷£¬·ÖÅäÆ÷£¬¸ßËÙÇò»ú£¬ÔÆ̨£¬¸´ºÏÆ÷£¬·ÀÀ×Æ÷£¬Ê°ÒôÆ÷µÈÏêϸ½²½â£»ÊÓƵÏߣ¬Ë«½ÊÏߣ¬µçÀ£¬3GÎŞÏß´«ÊäµÈÑ¡²Ä£¬ÖÆ×÷£¬ÅäÖü°¹©µç£¬½ÓµØ,·À¾²µç£¬·ÀÀ×»÷£¬·À¸ÉÈŵȡ£

¡ï ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÎ¬ĞŞÄ£¿é£ºÈ«Ãæ½²½â±Ê¼Ç±¾±£»¤¸ôÀëµ¥Ôªµç·¡¢ÏµÍ³¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢cpu¹©µçµ¥Ôªµç·¡¢³äµçµ¥Ôªµç·¡¢¾Ö²¿¹©µçµ¥Ôªµç·µÈ¹¤×÷Ô­Àí¼°¹ÊÕÏÎ¬ĞŞ¡£Ğ¾Æ¬µÄʶ±ğ¡¢cpu¹¤×÷Ô­Àí¡¢µçÔ´¹ÜÀí¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°å¡¢Éù¡¢ÏÔ¿ØÖÆоƬ¼ì²âÓëÎ¬ĞŞ¡¢bgaоƬº¸½Ó¡¢Òº¾§ÆÁ¼ì²â¡¢´ú»»¡¢ÆÁÏ߸ü»»¡¢¸ßѹÌõ¸ü»»¼°´ú»»¡¢ÃÜÂë¹ÊÕÏ¡¢ibm0175 ±¨´í¹ÊÕÏ¡¢±Ê¼Ç±¾Ö÷°åרÓüì²â¿¨µÄʹÓᢲ»Í¨µç¡¢µôµç¡¢»¨ÆÁ¡¢°×ÆÁ¡¢ºÚÆÁ¡¢biosÉèÖ㬴®²¢¡¢usb½Ó¿Ú¡¢¼üÅÌ¡¢¹âÇı¡¢µç³Ø¼°³äµçµç·¹ÊÕÏ¡¢Õû»úµç··ÖÎö¡£

   

½ÌѧÌØÉ«£ºÉîÈëdz³ö£¬Í¨Ë×Ò׶®£¬´ÓÁ㿪ʼ£¬Ä£¿é½Ìѧ£¬ÖğһͻÆÆ¡£ÊÖ°ÑỆֽ¬°ü½Ì°ü»á£¬Ê¹Ñ§Éú³ÉΪÕæÕıÒâÒåÉϵÄÎ¬ĞŞ¸ßÊÖ¡£

½Ìѧ·½·¨£º²ÉÓÃÎÒĞ£¶ÀÌصġ°Ä£¿é½Ìѧ·¨¡±½Ìѧ¡£Ã¿ÌìÉÏÎç8£º30¡ª11£º30ÀíÂۿΣ¬ÏÂÎç2£º30¡ª5£º30ʵ²Ù¿Î¡£´òÔìµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ½ÌѧĞÂÉñ»°¡£

¿ª¿Îʱ¼ä£ºÃ¿ÔÂ1ºÅ¡¢16ºÅ¿ªÑ§£¬ÌØÊâÇé¿öÒ²¿ÉËæµ½Ëæѧ¡£Ñ§Ğ£²ÉÈ¡Ñ­»·Ê½½Ìѧ£¬Ò»ÆÚδѧ»á£¬¿ÉÃâ·ÑÔÙѧ£¬Ö±µ½Ñ§»áΪֹ¡£¶ÔÓÚÍƳÙÀ´Ñ§Ğ£±¨µ½µÄѧÉú£¬Ñ§Ğ£²ÉÈ¡ÍíÉÏ»òĞÇÆÚÌì²¹¿ÎµÄ·½Ê½Ê¹Ñ§Éúѧ¶®¡¢Ñ§»áΪֹ¡£

¾ÍÒµ·½Ïò£º¸÷´óĞÍÆóÒµ£¬µçÄÔ¹«Ë¾¡¢µçÄÔÎ¬ĞŞµê¡¢ÍøÂ繫˾¡¢ÊÛºóÎ¬ĞŞ·şÎñ²¿´ÓÊÂÎ¬ĞŞ¼¼Êõ¹¤×÷¡£Ñ§Ô±Ñ§³ÉÖ®ºóÒ²¿É×Ô¼º¿ªµê£¬Ñ§Ğ£³¤ÆÚÌṩ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£

°ä·¢Ö¤Ê飺¡¶×¨Òµ¼¼ÊõºÏ¸ñÖ¤¡·¡¢ÖĞ»ªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¡¶Ö춵çÄÔÎ¬ĞŞÔ±Ö°Òµ×ʸñÖ¤¡·

ÕĞÉú¶ÔÏó£º ³õÖĞÉú¡¢¸ßÖĞÉú¡¢´óѧÉú¡¢Éç»áÇàÄêµç×Ó°®ºÃÕ߶¼¿ÉÒÔ±¨ÃûÈëѧ¡£Ã»ÓĞÎÄ»¯³Ì¶ÈÏŞÖÆ£¬Ã»ÓĞÄêÁäÏŞÖÆ£¬Ã»ÓеØÓòÏŞÖÆ¡£

ѧ·Ñ±ê×¼£ºµã»÷²é¿´>>>

  

  

1¡¢×¢ÒâÀíÂÛʵ¼ùÏà½áºÏ£¬ÒòΪÏÖÔÚĞí¶àѧϰ¡°Ğ¾Æ¬¼¶Î¬ĞŞ¡±µÄѧԱ¼¸ºõ¶¼Ã»ÓĞרҵ»ù´¡ÖªÊ¶£¬ÔÚ²»¶ÏÍêÉƵĽÌѧϵͳ£¬Í¬Ê±ÎÒÃÇÉèÉí´¦µØΪѧԱ×ÅÏ룬ÎÒĞ£¿ÉÒÔÌṩʵϰ»ùµØ£¬Ìá¸ß´óÁ¿µÄʵ¼ù»ú»á£¬Ê¹Ñ§Ô±ÔÚʵϰ»ùµØÇ×ÉíÌå»áµ½Ô­¹ÊÕϵķÖÎö¡¢½â¾ö¹ı³Ì¡¢Ê¹Ñ§Ô±¶Ô¸÷ÖÖ¹ÊÕÏÃú¼ÇÓÚĞÄ¡£
2¡¢Ãâ·ÑѧϰµêÃæ¾­Óª¼°¹ÜÀí¼¼ÇÉ¡£
3¡¢Îª·½±ãѧԱ¿ªµê£¬Ñ§Ğ£Óë¸÷´óµçÄÔµçÆ÷ÖÆÔ쳧¼ÒÓг¤¾Ã¡¢Îȹ̡¢ÓѺõÄÅä¼ş¹©Ó¦ºÏ×÷¹Øϵ£¬ÌṩÁãÅä¼şºÍ¹¤¾ßµÈÅú·¢£¬È«²¿ÒÔÔ­¼Û¹©¸ø£¬Ö»ÊÕ¶îÍâÓʼķÑÓá£
4¡¢Õë¶Ô±¾Ğ£Ñ§Ô±£¬Ñ§Ğ£¿ªÓе绰¼¼Êõ×ÉѯÈÈÏß¡¢Ñ§Ô±£Ñ£Ñ¼¼Êõ½»Á÷Ⱥ£¬Ñ§Ô±ÔÚÏßÎʴ𣬶ÔÓÚѧԱÔÚ¿ªµê»òÉϸںóÅöµ½µÄÒ»Ğ©ÎŞ·¨ÅųıµÄ¹ÊÕÏ£¬ÓÉר¿Æ¹¤³Ìʦ»Ø´ğ½â¾ö·½°¸¡£

   
ÕĞÉú³ÇÊĞ£º
 • ±±¾©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ìì½òÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉϺ£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïã¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÄÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÍåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϾ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎŞÎıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞìÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¬ÔƸÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑγÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õò½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˪ǨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ¼ÒׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇػʵºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºªµ¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞĮ̈ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£¶¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҿÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ĞµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²×ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÈ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì«Ô­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óͬÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑôȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤ÖÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ú³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë·ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½úÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ô˳ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÃÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ·ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂÀÁºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚÃɹÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôºÍºÆÌØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °üÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³à·åÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨÁÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õ¶û¶à˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºôÂ×±´¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÑåÄ׶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚÀ¼²ì²¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞË°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎıÁÖ¹ùÀÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­ÉÆÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉòÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÁ¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¾ÏªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µ¤¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Óª¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ĞÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å̽õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌúÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¯ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºù«µºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ªÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÉÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͨ»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÉÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ±ßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚÁú½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ş¶û±õÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆëÆë¹ş¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼¦Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×¸ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ˫ѼɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁ´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼Ñľ˹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Æß̨ºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĵµ¤½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÚºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ë绯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óĞË°²ÁëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õã½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Äş²¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÜĞËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ»ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • áéÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÛɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ̨ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀöË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²»ÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÏ·ÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎߺşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ö²ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Âí°°É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »´±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÁêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³üÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸·ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËŞÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Áù°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÙñÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğû³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£½¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÃÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÎÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ȪÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÄÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏƽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁúÑÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşµÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϲıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾°µÂÕòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƼÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾Å½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÓàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ӥ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÓÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ª°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒË´ºÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸§ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÏÈÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽ¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇൺÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ͳ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔæׯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«ÓªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑĮ̀ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ϋ·»ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ì©°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Íşº£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕÕÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À³ÎßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÒÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁijÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÉÔóÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ª·âÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÂåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽ¶¥É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º×±ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÂÏçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½¹×÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • å§ÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğí²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • äğºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈıÃÅÏ¿ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÇğÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ĞÅÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖÜ¿ÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • פÂíµêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÃÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºş±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î人ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆʯÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ê®ÑßÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˲ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏåÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶õÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ğ¢¸ĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾£ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »Æ¸ÔÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËæÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶÷Ê©ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÉÌÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • DZ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉñÅ©¼ÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºşÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³¤É³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖêÖŞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ïæ̶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºâÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÛÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÀÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³£µÂÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕżҽçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒæÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³»ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÀÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »³»¯ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¦µ×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏæÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉعØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉîÛÚÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ö麣ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇÍ·ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·ğɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½­ÃÅÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Õ¿½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ïÃûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕØÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »İÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÷ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÇβÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓÔ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ñô½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇåÔ¶ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶«İ¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³±ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ÒÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔƸ¡ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÏÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁøÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ğÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎàÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±±º£ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ·À³Ç¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇÕÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ó¸ÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÙÉ«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºØÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÓ³ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À´±öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³ç×óÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËÄ´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³É¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×Ô¹±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÅÊÖ¦»¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ãòÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÃàÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ãÔªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ËìÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÚ½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÀÖɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄϳäÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • üɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ò˱öÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ã°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´ïÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÅ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ÊÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢°ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸Ê×ÎÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Á¹É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹óÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁùÅÌË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ×ñÒåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²Ë³ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­ÈÊÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­Î÷ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±Ï½ÚµØÇøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­¶«ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ç­ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÔÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¥Ã÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Çú¾¸ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñϪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±£É½ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÑͨÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Àö½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÆÕ¶ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙ²×ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ³şĞÛÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºìºÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÄɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷Ë«°æÄÉÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ´óÀíÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÂºêÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Å­½­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • µÏÇìÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷²ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À­ÈøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¶¼ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ɽÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÈÕ¿¦ÔòÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄÇÇúÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÖÖ¥ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÂÎ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Í­´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ±¦¼¦ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÏÌÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • μÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÑÓ°²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ººÖĞÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓÜÁÖÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °²¿µÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÉÌÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊËàÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • À¼ÖİÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¼ÎÓø¹ØÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ½ğ²ıÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °×ÒøÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÌìË®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎäÍşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÕÅÒ´ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ƽÁ¹ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¾ÆȪÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇìÑôÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¶¨Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¤ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÁÙÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¸ÊÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÇຣÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Î÷ÄşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£¶«ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£±±ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • »ÆÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£ÄÏÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ûÂåÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÓñÊ÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • º£Î÷ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÄşÏÄÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Òø´¨ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯ×ìɽÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎâÖÒÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹ÌÔ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÖĞÎÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÎÚ³ľÆëÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿ËÀ­ÂêÒÀÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͳ·¬ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¹şÃÜÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²ı¼ªÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ²©¶ûËşÀ­ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °ÍÒô¹ùÀãÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢¿ËËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿Ë×ÎÀÕËÕÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ¿¦Ê²ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ºÍÌïÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ÒÁÀçÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Ëş³ÇÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢ÀÕÌ©ÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ʯºÓ×ÓÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • °¢À­¶ûÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • ͼľÊæ¿ËÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • Îå¼ÒÇşÅàѵµçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ
 • н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ

  µØÃû:ʯºÓ×ÓÊĞÁ¥Êô:н®
  Õş´úÂë:659001´úÂëÇ°6λ:659001
  ³¤Í¾µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ:0993 ÓÊÕş±àÂë:832000
  ³µÅƺÅÂë:ĞÂCÕş¼¶±ğ:µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ֱϽÏؼ¶ÊĞ
  ÈË¿ÚÊıÁ¿:Ô¼64ÍòÈËÈË¿ÚÃܶÈ:85ÈË/km2
  ϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı:7529ƽ·½¹«Àï
  ʯºÓ×ÓÊĞÏà¹ØÍøÕ¾:
  Õş´úÂë Ãæ»ı¼ò½é
  гǽֵÀ 659001001 ¡¡¡¡¡¡Ğ³ǽֵÀ¡¡´úÂ룺659001001¡¡Ï½9¸ö£º7ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,8ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÚÒ»,8ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÚ¶ş,14ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,15ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,16ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,17¡­¡­[Ïêϸ]
  ÏòÑô½ÖµÀ 659001002 8.1km2¡¡¡¡ ÏòÑô½ÖµÀ°ìÊ´¦Î»ÓÚн®Ê¯ºÓ×ÓÊб±ËÄ·217ºÅ£¬Ê¯ºÓ×ÓÊĞÏòÑô½ÖµÀ°ìÊ´¦×齨ÓÚÒ»¾Å°ËÒ»Ä꣬ϽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Óò£º¶«Æğ¶«Îå·,Î÷ÖÁ×ÓÎç·,ÄÏÆğ±±Èı·,±±ÖÁ312¹úµÀ¡£¡­¡­[Ïêϸ]
  ºìɽ½ÖµÀ 659001003 7.1km2¡¡¡¡ºìɽ½ÖµÀ°ìÊ´¦Î»ÓÚ33Ğ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬Ï½µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_×ÜÃæ»ı7.1ƽ·½¹«À×ÜÈË¿Ú5.2ÍòÈË£¬ÓĞ15600»§¾ÓÃñ£¬ÏÂÉè¾Å¸ö¾Óί»á£¬Ï½µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÕşÊÂÒµµ¥Î»½ü°Ù¼Ò£¬ÆäÖĞ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,±øÍÅ¡­¡­[Ïêϸ]
  ÀϽֵֽÀ 659001004 ¡¡¡¡ÀϽֵֽÀ´úÂ룺659001004¡¡Ï½10¸ö£º5ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÚÒ»,5ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÚ¶ş,5ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÚÈı,6ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÚÒ»,6ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÚ¶ş,6ºÅĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÚÈıÉç¡­¡­[Ïêϸ]
  ¶«³Ç½ÖµÀ 659001005 ¡¡¡¡Ğ½®Ê¯ºÓ×ÓÊж«³Ç½ÖµÀ¡­¡­[Ïêϸ]
  ±±ÈªÕò 659001100 195.2km2¡¡¡¡±±ÈªÕòλÓÚʯºÓ×ÓÊб±½¼£¬312¹úµÀ´ÓʯºÓ×ÓÊкͱ±ÈªÕòÖ®¼äͨ¹ı£¬Ê¯Äª¹«Â·,ºô¿Ë¹«Â·´ÓÕòÖĽ»²æ´©Ô½¡£ÕòÕş¸®ËùÔڵؾàʯºÓ×Ó»ğ³µÕ¾,ʯºÓ×Ó»ú³¡ºÍ¸ßËÙ¹«Â·9¹«Àï¡­¡­[Ïêϸ]
  ʯºÓ×ÓÕò 659001200 274km2¡¡¡¡ ʯºÓ×ÓÏçλÓÚʯºÓ×ÓÊн¼£¬´Ó¶«Î÷ÄÏÈıÃæ»·±§ÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬¶«¸ôÂêÄÉ˹ºÓÓëÂêÄÉ˹ÏØÏàÍû£¬Î÷ÁÚɳÍåÏØÎÚÀ¼ÎÚËÕÕò£¬ÄÏÒÔÌìɽ±±Ñôɽ¼¹ÓëɳÍåÏØΪ½ç£¬±±ÓëʯºÓ×Ó×ܳ¡,ũѧ¡­¡­[Ïêϸ]
  ±øÍÅÒ»Îå¶şÍÅ 659001500 ¡¡¡¡ н®Ê¯ºÓ×ÓÊбøÍÅÒ»Îå¶şÍÅ¡­¡­[Ïêϸ]
  ¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ÓÊĞÊÇÒÔÅ©³¡ÎªÒÀÍĞ,ÒÔ¹¤ÒµÎªÖ÷µ¼,¹¤Å©½áºÏ,³ÇÏç½áºÏ,Å©¹¤ÉÌÒ»Ì廯µÄ¾ü¿Ñгǣ¬ÒÔ¡°¸ê±ÚÃ÷Ö顱µÄÃÀÓşÖø³ÆÓÚÊÀ¡£Ê¯ºÓ×ÓפÓĞÅ©°Ëʦ¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÅ£º0993
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Óʱࣺ832000

  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ÓʯºÓ×ӿѵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¨±øÍÅ°Ëʦ,ʯºÓ×ÓÊĞ£©µØ´¦Ììɽ±±Â´ÖжΣ¬¹Å¶û°àͨ¹ÅÌØ´óɳĮÄÏÔµ£¬Ãæ»ı7529ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú72ÍòÈË£¬³£×¡ÈË¿Ú60ÍòÈË£¬ÆäÖĞÉÙÊıÃñ×å3.2ÍòÈË£¬Õ¼5.4£¥¡£×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ïؼ¶Ö±Ï½ÊĞ¡ª¡ªÊ¯ºÓ×ÓÊĞλÓڿѵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Öв¿£¬µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУÓòÃæ»ı460ƽ·½Ç§Ã×£¬¹æÃæ»ı150ƽ·½Ç§Ã×£¬½¨³ÉµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı30ƽ·½Ç§Ã×£¬ÈË¿Ú29ÍòÈË¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡°ËʦºÍʯºÓ×ÓÊĞʵһ¸öµ³Î¯Áìµ¼£¬Áìµ¼°à×Ó·ÖÉ裬²¿ÃÅÒ»Ì×»ú¹¹Á½¿éÅÆ×ÓµÄÌåÖÆ¡£°Ëʦ¹ÜϽ18¸öÍų¡,2¸öºÓϵ¹ÜÀí´¦ºÍ160¶à¼Ò¹¤½»½¨ÉÌÆóÒµ£¬ÆäÖĞÔ¤ËãÄÚÆóÒµ35¼Ò¡£Ê¯ºÓ×ÓÊĞϽ5¸ö½ÖµÀ°ìÊ´¦ºÍÒ»Õò,Ò»Ïç¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Æ½¾ùº£°Î¸ß¶È450.8Ãס£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ÇïÉ«¡¡Ê¯ºÓ×ÓÊĞÊÇÁªºÏ¹ú¡°È˾ӻ·¾³¸ÄÉÆÁ¼ºÃ³ÇÊĞ¡±£¬ËıλÓÚÌìɽ±±Â´ÖжΣ¬×¼¸Á¶ûÅèµØµÄÄÏÔµ£¬¶À¾ßÎ÷²¿·çÇéµÄ¡°Ë¿³ñ֮·¡±ÉÏ£»ËıÓɾüÈËÑ¡Ö·,¾üÈËÉè¼Æ,¾üÈ˽¨Ô죻Ëı´´ÔìÁË¡°È˽øɳÍË¡±µÄÊÀ½çÆæ¼££»ËıÊÇÖйú¡°ÍÍ¿ÑÊù±ß¡±µÄ³É¹¦µä·¶£»ËıÒÔÓÅÃÀµÄ»·¾³,¶ÀÌصÄÎÄ»¯,è­è²µÄÎÄÃ÷±»ÊÀÈËÓşÎª¡°¸ê±ÚÃ÷Ö顱¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ËıÓĞ×Å´«ÆæµÄÀúÊ·¡£1950Äê2Ô£¬-½«¾üÂÊÖйúÈËÃñ½â·Å¾üͦ½øʯºÓ×Ó£¬À­¶¯ÁË¡°¾ü¿ÑµÚÒ»À硱£¬´´½¨Á˱ȹ²ºÍ¹ú½öĞ¡Ò»ËêµÄʯºÓ×Óгǡ£ËıÓĞ×ŶÀÌصÄÎÄ»¯¡£ÓÉתҵ¹Ù±ø,Ö§±ßÇàÄêµÈ¹¹³ÉµÄ60ÍòʯºÓ×Ó¸÷×åÈËÃñ£¬À´×ÔÎåºşËĺ£¡£ÔÚ°ë¸öÊÀ¼ÍµÄÀúÊ·½ø³ÌÖĞ£¬ĞγÉÁËŨÓôµÄ¼¯¡°¿ªÍØĞÔ,ȺÖÚĞÔ,¿ª·ÅĞÔ,¶àÔªĞÔ¡±ÓÚÒ»ÌåµÄ¾ü¿ÑÎÄ»¯ÌØÉ«¡£ËıÓĞ×Å·¢´ïµÄ¾­¼Ã¡£¾­¹ı°ë¸öÊÀ¼ÍµÄ¿ª·¢½¨É裬ʯºÓ×ÓÒÑĞγɡ°ÒÔ´óĞÍÅ©ÄÁÍų¡ÎªÒÀÍĞ,ÒÔʯºÓ×ÓÊĞΪÖÄ£¬Å©ÁÖÄÁ¸±ÓæÈ«Ãæ·¢Õ¹£¬¹¤½»½¨ÉÌ·ş×ۺϾ­Óª£¬¹¤Å©½áºÏ,³ÇÏç½áºÏ,ó¹¤Å©Ò»Ì廯¡±µÄĞÂĞ;­¼ÃÁªºÏÌå¡£ÔÚ¹ú¼Òʵʩ¡°Î÷²¿´ó¿ª·¢¡±Õ½ÂԵĽñÌ죬ʯºÓ×ÓÒѳÉΪн®Î÷²¿´ó¿ª·¢µÄÇÅÍ·±¤,ÏòÎ÷¿ª·ÅµÄÇ°ÑØÕóµØºÍ·±ÈÙн®,չʾ±øÍÅ·çòµÄÖØÒª¡°´°¿Ú¡±¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ËıÓĞ×ÅÓÅÃÀµÄ»·¾³¡£ËıÒÔ¡°¾ü³Ç¡±µÄÌØÉ«ÈÙâß¡°È«¹ú˫ӵģ·¶³Ç¡±£»ÒÔ¡°Â̳ǡ±µÄÌØÉ«Ó®µÃÈ«¹ú¡°ÎÀÉú³ÇÊĞ¡±,¡°Ô°ÁÖÂÌ»¯ÏȽø³ÇÊĞ¡±ºÍ×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡°ÎÄÃ÷³ÇÊĞ¡±,¡°Ô°ÁÖ³ÇÊĞ¡±£»ÓÖÒÔ¡°Ê«³Ç¡±µÄÌØÉ«ÎÅÃûº£ÄÚÍâ¡£
  ¡¡¡¡Ê¯ºÓ×Ó-×ÜÀí¼ÍÄî±®
  ¡¡¡¡¡¡¡¡-ʯºÓ×Ó-×ÜÀí¼ÍÄî±®×øÂäÔÚʯºÓ×ÓÊб±½¼£¬¾àÊĞÖÄ3¹«À½øÃÅÊÇׯÑÏËàĵÄ-×ÜÀí¼ÍÄî±®£¬ÄϲàÊÇ-×ÜÀí¼ÍÄîÌü£¬±±²àÊÇ-×ÜÀí¼ÍÄî¹İ¡£¼ÍÄî±®ÕıÃæ¿ÌÓĞ¡°¾´°®µÄ-×ÜÀíÓÀ´¹²»Ğࡱʮ¶ş¸ö½ğ×Ö£¬Äϲ౮ÎÄÊÇ1965ÄêÖÜ×ÜÀíÊÓ²ì±øÍÅÌâ´Ê,±±²à±®ÎÄÊÇÖÜ×ÜÀíÔÚµÚÈı½ìÈ«¹úÈËÃñ´ú±í´ó»á×÷µÄÕş¸®¹¤×÷±¨¸æÖеÄժ¼£¬±³ÃæÊǽ¨±®Ö¾ÎÄ¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Í³¹Û¼ÍÄî±®£¬Í¦°Î¸ßËÊ£¬ÔìĞÍÄıÖØ£¬·ç¸ñ´¾ÆÓĞۻ룬±®Ç°»¨»ÜºÍ³¤ËÉ°Ø£¬¸øÈËÒÔκÍÑÏËàÖ®¸Ğ¡£1965Äê7ÔÂ5ÈÕ£¬-×ÜÀíºÍ³ÂÒ㸱×ÜÀíÀ´Ê¯ºÓ×ÓÊӲ칤×÷£¬½Ó¼ûÁËÉϺ£Ö§±ßÇàÄê´ú±í¡£1976Äê1ÔÂ8ÈÕ£¬ÖÜ×ÜÀíÓëÊÀ³¤´Ç£¬ÎªÃ廳ÖÜ×ÜÀíµÄ·á¹¦Î°¼¨£¬×ܳ¡µ³Î¯¾ö¶¨£¬½¨Öş¼ÍÄî±®¡£±®Ö·ÔìÔÚµ±ÄêÖÜ×ÜÀí½Ó¼ûÉϺ£Ö§±ßÇàÄê´ú±íʱËùÔڵĵط½¡£ÖÜ×ÜÀíÏíÄê78Ë꣬ËùÒÔ±®ÉíÖş7.8Ã×£¬ÖÜ×ÜÀíÀ´´ËÊÓ²ìʱ67Ë꣬ËùÒÔ±®ÎÄλ¸ß6.7Ãס£ÓÖÔö½¨ÁË-×ÜÀí¼ÍÄîÌü¡£½«Ô­Õ¹ÌüÀ©½¨Îª-×ÜÀí¼ÍÄî¹İ¡£
  ¡¡¡¡Ê¯ºÓ×Ó--2008»ğ¾æ´«µİ³ÇÊĞ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡°ÂÔË»ğ¾æ´ÓʯºÓ×ÓÊĞÊÀ¼Í¹«Ô°³ö·¢£¬ÑØ;¾­¹ıŨËõн®Éú²ú½¨Éè±øÍÅÀúÊ·µÄ¡°¾ü¿Ñ²©Îï¹İ¡±,¼ÍÄîÖøÃûÊ«ÈË°¬ÇàµÄ¡°°¬Ç಩Îï¹İ¡±£¬×îºóµÖ´ïÖÕµãʯºÓ×ÓÊİí¬¹ã³¡£¬È«³ÌÔ¼8¹«Àï¡£×îºóÒ»°ô»ğ¾æÊÖÊÇ¡°Èı°ËºìÆìÊÖ¡±,ʯºÓ×ÓÂÌÖŞÒ½ÔºÁÙ´²¿Æ»¤Ê¿³¤¸ßÁáÁá¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ÓÕ¾´«µİµÄÆğµãÉèÔÚʯºÓ×ÓÊÀ¼Í¹«Ô°¹ã³¡(µ³Õş·şÎñÖÄÄÏÃÅÇ°)¡£ÊÀ¼Í¹«Ô°Ãæ»ıΪ80Íòƽ·½Ã×,¹«Ô°ÄÚ½¨ÓĞÈ˹¤ºş,ΪÊĞÃñÌṩÁËÒ»¸ö»·¾³ÓÅÃÀ,ÂÌ»¯µµ´Î¸ß,¾ü¿Ñ·ÕΧŨÓô,¼«¸»ÏÖ´úÆøÏ¢µÄĞİÏĞÓéÀÖÎÄ»¯»î¶¯³¡Ëù,ÉîÊÜȺÖÚϲ°®¡£2004Äê8ÔÂ,ÔÚ±øÍųÉÁ¢50ÖÜÄêÖ®¼Ê,ÖĞÑë"ĞÄÁ¬ĞÄ"ÒÕÊõÍŵÄοÎÊÑݳö,¾ÍÔÚÕâÀï¾Ù¡£
  ¡¡¡¡Ê¯ºÓ×Ó--ÂÃÓÎ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¾ü¿Ñ²©Îï¹İ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×Ó¾ü¿Ñ²©Îï¹İ¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ· ʯºÓ×Ó½ÖĞÄ»¨Ô°ÕıÄÏ£¬±£´æ×ÅÒ»´±ÍêÕûµÄס·¿£¬Ëü¾ÍÊÇÔ­¶şÊ®¶ş±øÍÅÁìµ¼´´ÒµÊ±¾ÓסµÄ¾ÉÖ·£¬ÈËÃÇÏ°¹ß³ÆËüΪ¡°ÌÕÖÅÔÀ¹«¹İ¡±¡£1994Äêµ×£¬Ê¯ºÓ×ÓÎÄ»¯¾Ö½«ÆäÊջأ¬²¢Ğ޸´ÍêÕû£¬½«Æä×÷ΪʯºÓ×Ó¾ü¿Ñ²©Îï¹İµÄ¹İÖ·£¬ÓÚ1995Äê10ÔÂÕıʽ¿ª·Å¡£ ²©Îï¹İÕ¼µØÔ¼460ƽ·½Ã×£¬·ÖÈı¸öÕ¹Ìü£¬½øÃŵÄ×ó²àΪµÚÒ»Õ¹Ìü£¬Îª¡°¹Å´úʯºÓ×Ó¡±¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ÓµÚÒ»¿Ú¾®
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ÓµÚÒ»¿Ú¾®¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ· ΪʵÏÖ¿ª·¢Ê¯ºÓ×ÓгǵÄÔ¸Íû£¬1950Äê8Ô£¬±øÍųÉÁ¢ÁËÒ»¸ö30ÓàÈ˵ĶşÊ®¶ş±øÍÅ¿±²ì¶Ó¡£¿±²ì¶ÓÓɹ¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±ºÍսʿ×é³É£¬²¢ÓÚ8ÔÂÏÂѮǰÍùʯºÓ×Ó£¬¿ªÊ¼²ÉÑṳ̀¿±¡£¿±²ì¶ÓµÄͬ־·ÖΪÈı×飬Á½×é´ò¾®¶Ó£¬Í¬Ê±ÔÚ²»Í¬µÄµØµã´ò¾®£»Ò»×éºóÇÚ¶Ó£¬¸ºÔğÈ«Ì忱²ì¶ÓÔ±µÄÉú»î¡£Ã£Ã£»Ä̲£¬±éµØÂÑʯ£¬¿±²ì¶ÓµÄͬ־ÃÇÊÖÖнöÓмòµ¥µÄÌúǹ¤¾ß£¬¾ÍÕâÑù£¬ËûÃÇ¿ªÊ¼Á˼è¿àµÄ´ò¾®¹¤×÷¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡-×ÜÀí¼ÍÄî±®
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×Ó-×ÜÀí¼ÍÄî±®¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ· ʯºÓ×Ó-×ÜÀí¼ÍÄî±®×ùÂäÔÚʯºÓ×ÓÊб±½¼£¬¾àÊĞÖÄ3¹«À½øÃÅÊÇׯÑÏËàĵÄ-×ÜÀí¼ÍÄî±®£¬ÄϲàÊÇ-×ÜÀí¼ÍÄîÌü£¬±±²àÊÇ-×ÜÀí¼ÍÄî¹İ¡£¼ÍÄî±®ÕıÃæ¿ÌÓĞ¡°¾´°®µÄ-×ÜÀíÓÀ´¹²»Ğࡱʮ¶ş¸ö½ğ×Ö£¬Äϲ౮ÎÄÊÇ1965ÄêÖÜ×ÜÀíÊÓ²ì±øÍÅÌâ´Ê,±±²à±®ÎÄÊÇÖÜ×ÜÀíÔÚµÚÈı½ìÈ«¹úÈËÃñ´ú±í´ó»á×÷µÄÕş¸®¹¤×÷±¨¸æÖеÄժ¼£¬±³ÃæÊǽ¨±®Ö¾ÎÄ¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÏɽ·ç¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ÓÄÏɽ·ç¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ· ÄÏɽ·ç¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_λÓÚʯºÓ×ÓÄÏÔ¼80¹«Àï´¦£¬ÎªÌìɽÓàÂö¡£ÕâÀïµÀ·Çú»Ø£¬É½ÊÆÏÕ¾ş£¬ÓĹÈ×ݺᣬǧ·å¾¹Ğ㣬Ê÷ľ²ÎÌ죬ÊÇʯºÓ×ÓµÄÂÃÓÎʤµØ¡£ÔÚÄÏɽʯ³¡¸¹µØ£¬ÓĞÒ»ÌõÖÕÄêȪˮӿ¹ö£¬ÅçÖéÍÂÓñµÄºÓÁ÷£¬ËÆÒøÁå°ã´Ó¶îÁÖ¹ş±Øæضûº±Éϵĺó¹µãéãéÁ÷³ö£¬ÔÚÎŞÊıȪ,Ϫ,ÆٵĻãÈëÏ£¬×ª¶«ÈÆÎ÷ÔÚ³çɽñŞÖåÖĞ£¬ÓÉĞ¡±ä´ó£¬ÓÉÀ˵½ÌΣ¬±¼ÌÚ¶øÏ£¬Õâ¾ÍÊÇÄş¼ÒºÓ¡£Äş¼ÒºÓ¹È³¤ÂúÁËԭʼËÉɼ£¬¾ÛÂä³ÉÁÖ£¬É¢²¼ÔÚºÓÅϸ÷´¦µÄÄ¢¹½°ã
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ÓÎí¬¹ã³¡
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ÓÎí¬¹ã³¡¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ· ʯºÓ×Ó¾ü¿ÑµÚһ¥ÕıÄÏÒ»¼ıÖ®µØ£¬ÓиöÔÓ»¨ÉúÊ÷£¬µÎ´äÆòʵÄĞãÀö¹ã³¡£¬Ëı¾ÍÊÇʯºÓ×ÓÊĞÖĵÄÓÎí¬¹ã³¡¡£¹ã³¡±±Èë¿Ú´¦£¬ÓĞÈı¸öºÉÀ¼¾ÕÀé»·ÈƵIJİƺ£¬Ã¿¸ö²İƺÖĞ£¬ÓоſñÌÂ̲ԴäµÄºìƤÔÆɼ£¬×é³ÉÒ»¶äÂÌÉ«µÄ÷»¨¡£²İƺÅÔ¸ßÇæÀ¶ÌìµÄÒøÉ«¸ß¸ËµÆ£¬¸ø¹ã³¡Ö®Ò¹Æ½Ìí¼¸·Ö»Ô»Í¡£²½Èë¹ã³¡£¬Ê×ÏÈÓ³ÈëÑÛÁ±µÄ¾ÍÊÇÅçÒøÍÂÓñ£¬»¶ÌÚȸԾµÄÅçȪ¡£ËıλÓÚ¶«Î÷Äϱ±ÖáÏߵĽ»µãÉÏ£¬Êǹ㳡×îÓÕÈ˵ľ°¹Û¡£ÅçȪȪÃæ³ÊÁù°ê»¨ĞÍ£¬
  ¡¡¡¡¡¡¡¡°ÍÒôɽׯ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡°ÍÒôɽׯ¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ· ʯºÓ×Ó°ÍÒôɽׯλÓڰ͹ܴ¦ÇşÊ×£¬µØ´¦Ììɽ±±Æ°ÍÒô¹µºÓ³öɽ¿Ú¡£µØÀí×ù±êΪ±±Î³44¡ã12¡ä£¬¶«¾­85¡ã17¡ä¡£"ɽׯ"±±¾à312¹úµÀºÍ"ÎÚ¿ü¸ß·"½ö18¹«À¶«60¹«ÀïÓĞʯºÓ×Ó£¬20¹«ÀïÓĞɳÍ壬Î÷45¹«ÀïÓжÀɽ×Ó,ÎÚËÕ,¿üÍÍ£¬±±20¹«ÀïÓĞ°²¼¯º£¹àµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬70¹«ÀïÓĞÏÂÒ°µØ´ó²¿·ÖÍų¡¡£ÔÚÎÚ¿ü¸ßËÙ¹«Â·
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ÓÈËÃñ¹«Ô°
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ÓÈËÃñ¹«Ô°¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ· ʯºÓ×ÓÊĞÈËÃñ¹«Ô°£¬×ùÂäÔÚ±±Èı·ÓëÎ÷һ·½»²æµÄÎ÷ÄϽǣ¬Õ¼µØÃæ»ı1500ÓàĶ£¬50Äê´úÖĞÆڱ㿪ʼÁ˽¨É裬ÄÚ±ÙÁÖÒµµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ºÍÓÎÀÀµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£¹«Ô°µÄÄÏÃæΪÁÖÒµµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬Ò»Æ¬´ĞÓô£¬Ãû¹óµÄÕÁ×ÓËÉ,ºìƤÔÆɼ,¶ÅËɵȼ¸Ê®ÖÖÊ÷£¬ÔÚÕâÀï°²¼ÒÂ仧¼¸°ÙÖÖÊ÷ľ¾¹ĞãÉú³¤¡£Õ¼¹«Ô°Ãæ»ıÈı·ÖÖ®¶şµÄÊÇÓÎÀÀµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£±±ÃŵĶ«²àÊÇ»¨ÆÔ,»¨·¿£¬»¨»ÜÆ·ÖÖ´ï600ÓàÖÖ£¬ÊÇÈ«½®»¨»ÜÆ·ÖÖ×îµÄ¡£¶¯ÎïÔ°ÔÚ¹«Ô°µÄÎ÷±±½Ç£¬½¨Óкï¹İ,ĞÜɽ,·É
  ¡¡¡¡¡¡¡¡²ı¼ª±±ºş¹«Ô°
  ¡¡¡¡¡¡¡¡²ı¼ª±±ºş¹«Ô°¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ· н®Ê¯ºÓ×Ó²ı¼ª±±ºşÎ»ÓÚʯºÓ×ÓÊб±Ô¼16ǧÃ×£¬ÑØ204ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_µÀ¿Éµ½´ï£¬½»Í¨±ãÀû¡£µØÀí×ø±ê±±Î³44¡ã25¡ä-44¡ã27¡ä,¶«¾­85¡ã4¡ä-86¡ã1¡ä,º£°Î400Ãס£1985Ä꣬ʯºÓ×ÓÈËÃñÕş¸®ÔÚ¿âµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_½¨Á¢ÂÃÓεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_£¬ÃüÃûΪ±±ºş¹«Ô°¡£ÏȺóͶÈë1000ÓàÍòÔª£¬½¨ÆğÁ˳¤ÀÈ,̨ͤ,Ë®ÉÏÂëÍ·£¬ÅäÖÃÁË¿ìͧ,ÓÎ
  ¡¡¡¡Ê¯ºÓ×Ó--½ÚÈÕ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡±±ºş½Ú
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¼ò½é: ½ÚÈÕµ±Ì죬ÈËÃÇ´ÓËÄÃæ°Ë·½¸ÏÀ´£¬´¬,ÓÎÓ¾,³ª¸è,ÌøÎè,´¹µö,Ò°²Í¡£¶¬²»À­,ÈÈÍ߸¦µÄÀÖÇú´ÓÔçµ½ÍíÔÚºşÅÏÆ®Ñ¿¾ÑòÈâ,À­Ìõ×Ó,ÊÖ×¥·¹,Á¹Æ¤×ӵȷçζС³Ô̯¶à´ïÉÏǧ¸ö£¬ÔÙ¼ÓÉÏÆ®ÏãÒç²ÊµÄ¹Ï¹û£¬ÈÈÇéÃÀÀöµÄ¹ÃÄÈÈÄÖ·Ç·²¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±¼ä: ÿÄê7ÔÂ16ÈÕ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡µØµã: ±±ºş¹«Ô°
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ºÉ»¨ÒÕÊõ½Ú
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¼ò½é: Ììɽ½ÅϵÄ143ÍÅÓĞÒ»¸ö±»³ÆΪ¡°Ô§Ñìºş¡±µÄ¿¨×ÓÍåË®¿â£¬80¶àĶˮÃæÃæ»ıÉÏÊ¢¿ª×Ŷä¶ä°×É«µÄºÉ»¨£¬½ÚÈÕÆÚ¼äÇ°Íù¿É´ó±¥ÑÛ¸£¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±¼ä: ÿÄê7ÔÂ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡µØµã: ʯºÓ×Óʽ®Éú²ú½¨Éè±øÍÅÅ©°Ëʦ143ÍÅ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×Óó´ÌÒ½Ú
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¼ò½é: н®Éú²ú½¨Éè±øÍÅÅ©°Ëʦ143ÍÅ´Ó1955Ä꿪ʼ´óÃæ»ıÖÖÖ²ó´ÌÒ£¬ÖÁ½ñÒÑÓĞ50ÄêÀúÊ·¡£ÏÖÓĞó´ÌÒÔ°Ãæ»ı8000¶àĶ£¬ÓĞ20¶à¸ö¹ÛÉÍ´óÌÒÔ°¡£2000Äê10Ô£¬±»ÖйúÅ©ÒµÌزúרҵίԱ»áÕıʽÃüÃûΪ¡°Öйúó´ÌÒÖ®Ï硱¡£µ³ºÍ¹ú¼ÒÁìµ¼È˼°40¶à¸ö¹ú¼ÒµÄ¹ú¼ÊÓÑÈËÔøÔÚÕâÀï²Î¹Û¹ıó´ÌÒÔ°,Æ·³¢ó´ÌÒ¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¯ºÓ×ӵĽÚÈÕÎÄ»¯Ï൱·á¸»¶à²Ê£¬³ıÁËÒÔÉϼ¸¸öÖ÷Òª½ÚÈÕÍ⣬ÿÄ껹½«¾Ù°ìÎ÷¹ÏÎÄ»¯½Ú,¹ú¼Ê¾ÆÎÄ»¯½Ú,Ììɽ¶ÁÊé½ÚµÈ¡£´ËÍ⣬н®¸÷ÉÙÊıÃñ×åµÄÌØÉ«½ÚÈÕ£¬ÔÚʯºÓ×ÓÒ²¶¼¿ªÕ¹µÄºìºì»ğ»ğ¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±¼ä: ÿÄê8ÔÂÖĞÏÂÑ®
  ¡¡¡¡¡¡¡¡µØµã: ʯºÓ×Óʽ®Éú²ú½¨Éè±øÍÅÅ©°Ëʦ143ÍÅ
  ¡¡¡¡Ê¯ºÓ×Ó--½ñÈÕ·¢Õ¹
  ¡¡¡¡¡¡¡¡2005ÄêʵÏÖÉú²ú×ÜÖµ53.64ÒÚÔª£¬±ÈÉÏÄêÔö³¤13.9%¡£ÆäÖĞ£ºÒ»²úÔö¼ÓÖµ4.75ÒÚÔª£¬Ôö³¤15.8%£»¶ş²úÔö¼ÓÖµ24.33ÒÚÔª£¬Ôö³¤20.6%£»Èı²úÔö¼ÓÖµ24.56ÒÚÔª£¬Ôö³¤7.9%¡£È«Éç»á¹Ì¶¨×ʲúͶ×Ê28.35ÒÚÔª£¬Ôö³¤10.5%¡£È«¿Ú¾¶Ë°ÊÕÍê³É6.72ÒÚÔª£¬Ôö³¤29.7%¡£µØ·½²ÆÕşÒ»°ãÔ¤ËãÊÕÈëÍê³É4.21ÒÚÔª£¬Ôö³¤21.7%¡£³ÇÕò¾ÓÃñ¿ÉÖ§ÅäÊÕÈë7947Ôª£¬Ôö³¤13%£»Å©ÃñÈ˾ù´¿ÊÕÈë5380Ôª£¬Ôö³¤5.2%£»³Ç½¼Íų¡È˾ù´¿ÊÕÈë5517Ôª£¬Ôö³¤8.9%¡£ÄêÄ©½ğÈÚ»ú¹¹´æ¿îÓà¶î±ÈÉÏÄêÔö³¤10.7%£¬³ÇÏç¾ÓÃñ´¢ĞîÓà¶îÔö³¤15.6%¡£ÎÒÊĞ¿çÈë¡°È«¹úÖ¡³ÇÊĞ×ÛºÏʵÁ¦100Ç¿¡±ÁĞ£¬³ÇÊĞ×ۺϾºÕùÁ¦ºÍ¿É³ÖĞø·¢Õ¹Á¦½øÒ»²½ÔöÇ¿¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ò»,½á¹¹µ÷ÕûÔúʵÍƽø£¬Èı´Î²úÒµ¿ìËÙ·¢Õ¹
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Å©Òµ¾­¼Ã×ÛºÏÉú²úÄÜÁ¦Ã÷ÏÔÌá¸ß¡£ÃŞ»¨Ö÷Òµ»ñµÃÌØ´ó·áÊÕ£¬ĞóÄÁÒµÉú²ú³õ¾ß¹æÄ££¬ÁÖ¹ûÒµÉú²ú»ùµØÃæ»ı´ó·ù¶ÈÔö³¤£¬ÒÔÊ߲˴óÅïΪÖ÷µÄ³Ç½¼ÌØÉ«¾­¼Ã·¢Õ¹Ì¬ÊÆÁ¼ºÃ£¬ÖÖÖ²Òµ,ĞóÄÁÒµ,ÁÖ¹ûÒµ¡°Èı×㶦Á¢¡±¸ñ¾Ö³õ²½¹¹½¨¡£ÒÀÍĞÁúÍ·Æóҵʵ¶©µ¥Éú²ú£¬Å©Òµ²úÒµ»¯ÎȲ½·¢Õ¹¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡½ñÈÕʯºÓ×Ó¹¤Òµ»¯½ø³Ì½øÒ»²½¼Ó¿ì¡£¼¯ÖĞÁ¦Á¿×¥ºÃ»¯¹¤,·ÄÖ¯,ʳƷ,ÏÖ´úÅ©Òµ×°±¸,µçÁ¦ÄÜÔ´,½¨²ÄÁù´óÖ§Öù²úÒµ£¬¹¤ÒµÊµÏÖÔö¼ÓÖµ19.52ÒÚÔª£¬Ôö³¤26.3%¡£°²ÅÅ2000ÍòÔª¹¤Òµ·¢Õ¹×ʽ𣬼ӴóÁ˶ÔÖصãÆóÒµ,ÖØ´óÏîÄ¿µÄÖ§³ÖÁ¦¶È¡£ÌìÒµ¼¯ÍÅ20Íò¶Ö¾ÛÂÈÒÒÏ©,35Íò¶ÖË®Ä࣬ÌìºêĞ°ËÃŞ10Íò¶§Ã޷ĺͻã²ı¶¹Òµ25Íò¶Ö´ó¶¹×ۺϼӹ¤µÈÒ»ÅúÖصãÏîÄ¿½¨³ÉͶ²ú¡£Ì츻¼¯ÍÅËÄ,Î弶ˮµçÕ¾À©½¨ÏîĿͶ²ú·¢µç£¬ÂêºÓÒ»¼¶µçÕ¾,ÄÏÈȵ糧ÕıÔÚ¼Ó½ô½¨É裬ȫÊеçÁ¦×°»úÈİÁ¿´ïµ½48ÍòǧÍß¡£±±¹¤ÒµÔ°»¯¹¤²úҵѸËÙáÈÆ𣬾­¼Ã·¢Õ¹Ç±Á¦ÏÔÖøÔöÇ¿¡£Î÷¹¤ÒµÔ°Í¨¹ıÕûºÏÖØ×飬×ÊÔ´ºÏÀíÅäÖã¬ÕñĞËÀϹ¤ÒµÆóÒµ²½·¥¼Ó¿ì¡£½¨ÖşÒµÊµÏÖÔö¼ÓÖµ4.81ÒÚÔª£¬½¨Öş¹¤³ÌÖÊÁ¿µÃµ½¹®¹ÌºÍÌá¸ß£¬ÌìÖş¼¯ÍÅÒøÁ¦´óÏù¤³Ì2005ÄêÈÙ»ñÖйú½¨Öş¹¤³Ì³°à½±¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡µÚÈı²úÒµÅ·¢Õ¹¡£ÉÌóÁ÷ͨ,ÓʵçͨѶµÈ´«Í³·şÎñÒµ»îÁ¦¼ÌĞøÔöÇ¿£¬½ğÈÚ±£ÏÕ,ĞÅÏ¢×ÉѯµÈÏÖ´ú·şÎñÒµ³ÉΪеľ­¼ÃÔö³¤µã¡£¾ÓÃñÏû·Ñ»·¾³²»¶ÏÓÅ»¯£¬Ïû·Ñ²ã´Î½øÒ»²½ÌáÉı¡£È«ÄêʵÏÖÉç»áÏû·ÑÆ·ÁãÊÛ×ܶî18.28ÒÚÔª£¬Ôö³¤10.2£¥¡£»ı¼«´òÔì¡°¾ü¿ÑÎÄ»¯,ºìÉ«Ö®Âá±ÂÃÓÎÆ·ÅÆ£¬ÎÒÊĞÈÙ»ñ¡°ÖйúÓÅĞãÂÃÓγÇÊĞ¡±³ÆºÅ£¬Ğ½®±øÍžü¿Ñ²©Îï¹İ±»¹ú¼ÒÆÀΪ¡°È«¹ú°ÙÃûºìÉ«ÂÃÓξ­µä¾°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡±£¬²¢±»È·¶¨Îª¡°È«¹ú°®¹úÖ÷Òå½ÌÓıʾ·¶»ùµØ¡±¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¶ş,¸Ä¸ïÈ¡µÃнøÕ¹£¬¶ÔÍ⿪·Å³ÊÏÖоÖÃæ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÏÕæ¹á³¹ÖĞÑë»İÅ©Õş²ß£¬È«ÃæÈ¡Ïûũҵ˰¡£½«Å©ÒµÈıÏî»ù½ğÓÃÓÚ·ö³ÖÅ©¹¤·¢Õ¹Í¥Ôº¾­¼Ã¡£³Ç½¼Íų¡ÍÁµØ³Ğ°ü,Éú²ú×ÊÁÏÈ«·Ñ×ÔÀíÈ«ÃæÍÆ¡£²úҵЭ»áµÄ×÷ÓÃÈÕÒæÏÔÏÖ¡£»ı¼«Íƶ©µ¥Å©Òµ£¬ÒÀ·¨¹ÜÀíÅ©¸±²úÆ·È¡µÃʵЧ¡£ÒÔ²úȨÖƶȸĸïΪͻÆÆ¿Ú£¬²»¶ÏÍêÉÆ·¨ÈËÖÎÀí½á¹¹£¬¹úÓĞÆóÒµÖ÷¸¨·ÖÀ빤×÷½øչ˳Àû¡£ÊĞÕş¸®»ú¹¹¸Ä¸ïÓò½ø¡£²¿ÃÅÔ¤Ëã,¹ú¿â¼¯ÖĞÖ§¸¶µÈ²ÆÕş¸Ä¸ï¼ÌĞøÉîÈë¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ÒÔÒ»µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Á½Ô°ÎªÆ½Ì¨£¬½øÒ»²½¼Ó´óÕĞÉÌÒı×ÊÁ¦¶È£¬´´ĞÂÕĞÉÌÒı×Ê·½Ê½£¬ÍØ¿íÕĞÉÌÒı×ÊÁìÓò£¬ÕĞÉÌÒı×ʹ¤×÷È¡µÃгɼ¨¡£Ê¯ºÓ×Ó´óѧÉñÄÚ¹ûÊßÏîÄ¿½¨³ÉͶ²ú£¬¿µÊ¦¸µ·½±ãʳƷ,ÍúÍúĞİÏĞʳƷµÈÂ仧֪ÃûÆóÒµ¡°¶ş´ÎͶ×ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_±³ÉΪ¿ª·¢µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_·¢Õ¹µÄĞÂÁÁµã¡£2005Ä꣬ʵÏÖÍâó½ø³ö¿Ú×ܶî1.2ÒÚÃÀÔª£¬Æä0¿ÚÔö³¤21.6%¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡½øÒ»²½Âäʵ¸÷ÏîÓÅ»İÕş²ß£¬´´Óŷǹ«ÓĞÖƾ­¼Ã·¢Õ¹»·¾³¡£³ǫ̈ÁË¡¶¹ØÓÚ¹ÄÀøÖ§³ÖºÍÒıµ¼¸öÌå˽ӪµÈ·Ç¹«ÓĞÖƾ­¼Ã·¢Õ¹µÄʵʩÒâ¼û¡·¡£Öصã·ö³Ö10»§¶ÔÍƽøÅ©Òµ²úÒµ»¯ºÍĞÂĞ͹¤Òµ»¯½¨ÉèÆğÖØÒª×÷ÓõÄÃñÓªÆóÒµ¡£Ïò»İµÃµ£±£¹«Ë¾ÓÖ×¢Èë¹úÓĞ×ʱ¾½ğ1400ÍòÔª£¬ÔöÇ¿ÁËÃñÓªÆóÒµµÄÈÚ×ÊÄÜÁ¦¡£·Ç¹«ÓĞÖƾ­¼Ã²½ÈëÁ¼ĞÔ·¢Õ¹µÄ¹ìµÀ¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Èı,³ÇÊй¦ÄÜÈÕÕéÍêÉÆ£¬È˾ӻ·¾³²»¶ÏÓÅ»¯
  ¡¡¡¡¡¡¡¡³ÇÊйæÖ¸µ¼µ÷¿Ø×÷ÓÃÃ÷ÏÔÔöÇ¿¡£ĞÂÒ»ÂÖ³ÇÊĞ×ÜÌå¹æĞŞ±à½øÈë×îºóÆÀÉó½×¶Î£¬³ÇÊĞ»·ÎÀ,¹©Ë®,¹©Èȼ°±±¹¤ÒµÔ°µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µÈרÏî¹æÏà¼ÌÍê³É£¬Ê¹سÇÊг¤Ô¶·¢Õ¹µÄÒıË®¼Ãʯ,»ğ³µÕ¾¸ÄÀ©½¨,·É»ú³¡Ç¨½¨,Äϱ±´óͨµÀµÈÖش󹤳̵Ĺ湤×÷ÓòÍƽø¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡³ÇÊĞ»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÁ¦¶È½øÒ»²½¼Ó´ó¡£ÁÁ»¯¹¤³ÌÈ¡µÃÍ»ÆÆĞÔ½øÕ¹£¬ĞÂÔö¾°¹Û·µÆ1000ÓàÕµ£¬ÎªÊ¯³ÇÔöÌíÁËÁÁÀöµÄ·ç¾°¡£¸ÄÔì³ÇÊеÀ·11.6¹«ÀȫÄêбÙÂ̵Ø300ÓàĶ£¬Ö²Ê÷25.5ÍòÖ꣬³ÇÊĞÂÌÉ«ÓÅÊƵõ½ÔöÇ¿¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡³ÇÊй«ÓÃÊÂÒµ¼Ó¿ì·¢Õ¹¡£Ğ¹º¹«½»³µ44Á¾£¬ÑÓ³¤¹«½»Ïß·2Ìõ¡£ĞÂÔö¹©ÈÈÃæ»ı30Íòƽ·½Ã×£¬¼¯Öй©ÈÈÒÑ´ï820Íòƽ·½Ã×£¬×ÔÀ´Ë®ÆÕ¼°ÂʺÍË®ÖʺϸñÂʾùΪ100%£¬¹ÜµÀÌìÈ»ÆøÒÑ°²×°6Íò»§£¬¼¯Öй©ÈÈ,¹©Ë®ºÍ¹©ÆøÄÜÁ¦¼ÌĞøÌá¸ß¡£½¨³ÉÒ»À๫²Ş10×ù¡£ÎÛË®´¦Àí³§ÕıʽͶÈëʹÓá£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡³ÇÊйÜÀíˮƽ²»¶ÏÌáÉı¡£´óÁ¦ÊµÊ©¡°À¶Ì칤³Ì¡±£¬²ğ³ıĞ¡¹ø¯24̨£¬È«Äê³ÇÊĞ¿ÕÆøÖÊÁ¿¶ş¼¶ÒÔÉϱê×¼£¨º¬¶ş¼¶£©ÌìÊı´ï94%¡£³ÇÊĞ»·¾³×ÛºÏÕûÖκÍĞ¡µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÎïÒµ¹ÜÀí¹¤×÷³ÉЧÏÔÖø¡£ÎÒÊб»ÆÀѡΪ¡°º£ÄÚÍ⹫ÖÚ×îϲ°®µÄÖйú³ÇÊĞ¡±¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ËÄ,Éç»áÊÂҵЭµ÷·¢Õ¹£¬ºÍгʯ³Ç½¨ÉèÈ«ÃæÍƽø
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¼á³Ö¡°¿Æ½ÌĞËʯ¡±Õ½ÂÔ£¬¿Æ¼¼Í¶Èë½øÒ»²½¼Ó´ó£¬¿Æ¼¼´´ĞÂÄÜÁ¦ÏÔÖøÌá¸ß¡£ÊµÊ©¡°È˲Åǿʯ¡±Õ½ÂÔ£¬×¢Öؾ­Óª¹ÜÀíÈ˲ż°¸÷Ààרҵ¼¼ÊõÈ˲ŵÄÒı½øºÍÅàÑø¡£¡°Á½»ù¡±¹¤×÷˳Àûͨ¹ı¹ú¼ÒÑéÊÕ¡£Æô¶¯¡°Ãûʦ¹¤³Ì¡±£¬ÌáÉıÓÅÖÊÓŽ̡£Ê¯ºÓ×ÓÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ×齨Íê³É¡£¸ßÖĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_³ï½¨¹¤×÷½øչ˳Àû¡£ÎÄ»¯,¹ã²¥µçÊÓÊÂÒµ½¡¿µ·¢Õ¹£¬ÈºÖÚÎÄ»¯»î¶¯²»¶ÏÉîÈë¡£Ò½ÁÆÎÀÉúÊÂҵȡµÃнøÕ¹£¬ÎÒÊгÉΪȫ¹ú100¸öÎÀÉú·şÎñʾ·¶µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ö®Ò»¡£È«Ãñ½¡Éí»î¶¯ÅĞËÆ𣬾º¼¼ÌåÓıÔÙ»ñ¼Ñ¼¨¡£ÈË¿ÚÓë¼ÆÉúÓı¹¤×÷¼ÌĞø×ßÔÚÈ«½®Ç°ÁĞ¡£Ë«Óµ¹¤×÷ÔúʵÍƽø¡£Í³¼Æ,Îï¼Û,Éó¼Æ,µµ°¸,ÆøÏó·şÎñ,°®¹úÎÀÉú,µØÕğ¼à²â,ÍâÊÂÇÈÎñ,²Ğ¼²ÈË,¸¾Å®¶ùͯºÍÀÏÁ乤×÷¼°ÆäËü¸÷ÏîÊÂÒµ¶¼È¡µÃÁËгɼ¨¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ÉîÈ뿪չ¶àÖÖĞÎʽµÄ¾«ÉñÎÄÃ÷´´½¨»î¶¯¡£10¼Òµ¥Î»ÈÙ»ñÖĞÑëÎÄÃ÷ίÊÚÓèµÄÈ«¹ú¡°ÎÄÃ÷µ¥Î»¡±,¡°ÎÄÃ÷´åÕò¡±³ÆºÅ¡£Ô²ÂúÍê³ÉÁË×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_³ÉÁ¢ÎåÊ®ÖÜÄê´óÇì»î¶¯°²Åŵĸ÷ÏîÈÎÎñ¡£Ôúʵ¿ªÕ¹ÁËú¿ó,½¨ÖşÁìÓò°²È«Éú²úµÈ-¹¤×÷£¬È«ÄêÎŞÒ»ÀıÖØÌØ´ó°²È«Ê¹ʷ¢Éú¡£¼á³ÖÁìµ¼ĞŷýӴıÈÕÖƶȣ¬¼¯ÖĞ´¦ÀíÁËÒ»ÅúÈȵãÄѵãÎÊÌâºÍȺÌåĞÔ-°¸¼ş£¬ĞÅ·ÃĞÎÊÆÃ÷ÏÔºÃת¡£´óÁ¦¼ÓÇ¿¹ú·À¶¯Ô±Õ½ÕùĞèÇó±£ÕϺÍÃñ±øÎä×°½¨É裬Êù±ßʵÁ¦½øÒ»²½ÔöÇ¿¡£¼Ó´ó¶Ô¡°Èı¹ÉÊÆÁ¦¡±¼°¡°0¹¦¡±µÈ-×éÖ¯µÄ¼à¿Ø´ò»÷Á¦¶È£¬Ç¿»¯Éç»áÖΰ²×ÛºÏÖÎÀí£¬ÍêÉÆÉç»áÖΰ²·À¿ØÌåϵ£¬ÓĞÁ¦µØά»¤ÁËÉç»áÎȶ¨¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Îå,¼á³ÖÖ´ÕşÎªÃñ£¬×ÅÁ¦½â¾öʹØȺÖÚÇĞÉíÀûÒæµÄʵ¼ÊÎÊÌâ
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Ò»ÄêÀ´£¬ÊĞÕş¸®ÒÔά»¤ºÃ,ʵÏÖºÃ,±£»¤ºÃÈËÃñȺÖÚÀûÒæΪһÇй¤×÷µÄ³ö·¢µãºÍÂä½Åµã£¬½ôÌùÃñĞÄ£¬°ì³ÉÒ»ÅúʵÊ¡£Ò»ÊÇͨ¹ı¿ª·¢¾ÍÒµ¸Úλ,¼ÓÇ¿¾ÍÒµÅàѵ,¸Ä½¨ÀͶ¯Á¦Êг¡µÈ¶àÖÖӧ;¾¶£¬ÊµÏÖ¾ÍÒµÔÙ¾ÍÒµ1.16ÍòÈ˴Ρ£¶şÊÇÔúʵ¿ªÕ¹³ÇÏçÒ½ÁƾÈÖú¹¤×÷£¬Æô¶¯¸öÌå´ÓÒµÕߺÍÀ§ÄÑÆóÒµÒ½ÁƱ£ÏÕ¡£ÈıÊÇ»ı¼«²ÉÈ¡²ÆÕş,ĞÅ´ûµÈÊֶΣ¬È·±£ÁËÀëÍËĞİÈËÔ±ÑøÀϽğ,ϸÚÖ°¹¤»ù±¾Éú»î·ÑºÍ³ÇÊоÓÃñ×îµÍÉú»î±£ÕϽğ°´Ê±×ã¶î·¢·Å¡£ËÄÊǼӴó×ʽğĞ­µ÷ºÍΣ¾Éƽ·¿²ğǨ¹¤×÷Á¦¶È£¬È«Äê¹²Íê³ÉÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Σ¾É·¿¸ÄÔì3017Ì׺ÍÁ®×â·¿100Ì×£¬Í¨¹ıÁ½Äê°ëµÄŬÁ¦£¬6300»§À§ÄѾÓÃñϲǨоӡ£ÎåÊǸ߶ÈÖØÊÓѧÉú½ÌÓı£¬Âäʵ¡°Á½ÃâÒ»²¹¡±Õş²ß£¬2265Ãû¾ÅÄêÒåÎñ½ÌÓı½×¶ÎƶÀ§Ñ§ÉúÊܵ½×ÊÖú£»¹æ·¶Ñ§ÉúÀͶ¯Êµ¼ù»î¶¯£¬È¡ÏûÁËÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ѧÉúÇ^ʰ»¨ÀͶ¯£¬¼õÉÙÁËÍų¡Ñ§ÉúÀͶ¯Ê±¼ä£¬µÃµ½Á˹ã´óÖ°¹¤ÈºÖڵĺÃÆÀ¡£ÁùÊǶ෽³ï¼¯×ʽğ£¬ÇĞʵ½â¾öÆóÒµ¸Ä¸ï·¢Õ¹ÖеÄÀúÊ·ÒÅÁôÎÊÌâ¡£ÊвÆÕşÖ§³ö600ÍòÔª£¬½â¾öÁË500¶àÃû¹úÓĞÆóÒµÍËĞݽÌʦ¹¤×Ê´ıÓöÍÏÇ·ÎÊÌ⣻֧³ö8932ÍòÔª£¬Í×Éƽâ¾öÁËͨÁª¹«Ë¾ºÍ½¨¹¤Ê¦ÉçÕş×éÖ¯Òƽ»¼°°Ëë,°ËÃŞµÈÀ§ÄÑÆóÒµÖ°¹¤¹¤×ÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¢Éú»î·ÑºÍȡů·ÑÍÏÇ·ÎÊÌ⣻×é֯רÏ×÷×飬ͨ¹ı°ëÄê¶àµÄµ÷²éÑо¿£¬ÂäʵÁË×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÀͶ¯Ìü1995Äê291ºÅÎļşÕş²ß£¬¸øÊı°ÙÃûÆóÒµÀëÍËĞİÈËÔ±²¹·¢ÁËÑøÀϽğ¡£ÆßÊǼÌĞø¼Ó´óÇåÇ·Á¦¶È£¬ÇåÀí2003ÄêÒÔÇ°½¨Öş¹¤³ÌÁìÓòÍÏÇ·¹¤³Ì¿î1.01ÒÚÔª¡£°ËÊÇÇĞʵ¼ÓÇ¿»ù´¡ÉèÊ©½¨É裬н¨¸Ä½¨µÀ·19Ìõ£¬Îª°²×°ÁË1000¶à¼ş½¡ÉíÆ÷²Ä£¬ÊĞÃñÉú»î»·¾³µÃµ½Á˽ϴó¸ÄÉÆ¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡Áù,ÃñÖ÷·¨ÖƺÍÕş¸®×ÔÉí½¨Éè½øÒ»²½¼ÓÇ¿
  ¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÏÕæ¹á³¹¡¶ÕşĞí¿É·¨¡·£¬¼ÌĞøÇåÀíÕşĞí¿ÉÊÂÏî¡£ÍêÉÆÁËÕş¸®¹¤×÷¹æÔò£¬ÊµÖØ´ó½¨ÉèÏîÄ¿ÌıÖ¤Öƶȣ¬Õş¸®¾ö²ß·¨ÖÆ»¯,ÃñÖ÷»¯,¿Æѧ»¯Ë®Æ½µÃµ½Ìá¸ß¡£ÈÏÕæÖ´ÊĞÈË´ó¼°Æ䳣ί»áµÄ¾öÒ飬×Ô¾õ½ÓÊÜÊĞÈË´óµÄ·¨ÂɼලºÍ¹¤×÷¼à¶½¡£¼ÓÇ¿ÓëÊĞÕşĞ­µÄÁªÏµ£¬¿ªÕ¹ÕşÖÎĞ­ÉÌ£¬Ö§³Ö¸÷ÃñÖ÷µ³ÅÉ,¹¤ÉÌÁªºÍÎŞµ³ÅÉÈËÊ¿²ÎÕşÒéÕş¡£°ì½áÈË´ó´ú±íÒé°¸1¼ş,½¨Òé148¼ş£¬ÕşĞ­Î¯Ô±Ìá°¸155¼ş£¬°ì¸´ÂÊ100%¡£ÒÔ¿ªÕ¹±£³Ö0Ô±ÏȽøĞÔ½ÌÓı»î¶¯ÎªÆõ»ú£¬ÉîÈ뿪չ»ú¹Ø¹¤×÷ÌáËÙÔöЧ»î¶¯£¬»ú¹Ø¸É²¿µÄ·şÎñÒâʶºÍÒÀ·¨ÕşÒâʶ½øÒ»²½ÔöÇ¿¡£×ÅÁ¦ÍƽøÁìµ¼¸É²¿Á®½à×ÔÂɹ¤×÷£¬¼Ó´óÁ˾ÀÕı²¿ÃźÍÒµ²»ÕıÖ®·çÁ¦¶È£¬´ÓÔ´Í·ÉÏÔ¤·ÀºÍÖÎÀí-È¡µÃ³ÉЧ¡£
  ¡¡¡¡×ÔÈ»×ÊÔ´
  ¡¡¡¡¡¡¡¡´ËµØÓĞ¡°¸ê±ÚÃ÷Ö顱֮³Æ.ʯºÓ×ӿѵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µØ´¦Ììɽ±±Â´ÖжΣ¬¹Å¶û°àͨ¹ÅÌØ´óɳĮÄÏÔµ£¬¼´¶«¾¶84'58"-86'24",±±Î³43'26"-45'20"¡£È«¿ÑµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ãæ»ı7529ƽ·½¹«À×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ֱϽÊĞ£­Ê¯ºÓ×ÓÊĞλÓڿѵçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Öв¿£¬ÄÏÒĞÌìɽ£¬¶«ÒÔÂêÄÉ˹ºÓΪ½çÓëÂêÄÉ˹ÏØΪÁÚ£¬ÄÏ,Î÷,±±ÈıÃæÓëɳÍåÏØ»·½Ó£¬µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼ÊõѧУÓò460ƽ·½¹«Àï¡£¶«¾à×ÔÖεçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ê׸®ÎÚ³ľÆë150¹«ÀÎ÷¾à»ô¶û¹û˹¿Ú°¶500¹«Àï¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÑµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_µØĞÎÓÉÄÏÏò±±ÒÀ´ÎΪÌìɽɽµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,ɽǰÇğÁêµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,ɽǰÇãбƽԭ,ºéË®³å»ıƽԭ,·ç³ÉɳĮµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_¡£ÍÁÈÀ¶àϵ»ÒÄ®ÍÁ,³±ÍÁ,²İµéÍÁ£¬ÍÁÖʶàϵÀùÖÊÍÁ,ɳÖÊÍÁ,Õ³ÖÊÍÁµÈ¡£¾­¹ı¾ü¿Ñ¼¸´úÈ˵ÄŬÁ¦£¬É½µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_,ÇğÁêµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ÒѳÉΪˮ²İ·áÃÀ,Ê¢²ú¡°¾ü¿ÑĞÍ¡±ÃÀÀûūϸëÑòµÄÓÅÃÀÄÁ³¡£»ÆäËû¸÷µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ò²ÓÉÎôÈյĻÄÔ­,έºş,¼î̲¿ª¿Ñ³É·ÊÎÖµÄÁ¼Ìï¡£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÑµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_ƽ¾ùº£°Î300-500Ã××óÓÒ£¬ÊôµäĞ͵Äδø´ó½ĞÔÆøºò£¬¶¬¼¾³¤¶øÑϺ®£¬Ïļ¾¶Ì¶øÑ×ÈÈ£¬Äêƽ¾ùÆøÎÂ7.5¡æ-8.2¡æ£¬ÈÕÕÕ2318-2732Сʱ,ÎŞËªÆÚ147-191Ì죬Äê½µÓêÁ¿180-270ºÁÃ×,ÄêÕô·¢Á¿1000-1500ºÁÃס£¿ÑµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ë®×ÊÔ´½ÏΪ·á¸»£¬µØ±íÓкÓË®,Ȫˮ£¬¾³ÄÚÓĞÂêÄÉ˹ºÓ,Äş¼ÒºÓ,½ğ¹µºÓ,´óÄϹµºÓ,°ÍÒô¹µºÓµÈÎåÌõºÓÁ÷£¬ºÓË®Ä꾶Á÷Á¿15.3ÒÚÁ¢·½Ã×£¬µØÏÂË®¿É²ÉÁ¿3ÒÚÁ¢·½Ãס£½¨ÓĞ´óÖ¡ĞÍË®¿â11×ù£¬ĞîË®×ÜÁ¿4.33ÒÚÁ¢·½Ãס£
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÑµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ë®²İ·áÃÀ£¬ÂÌ»¯½ÏºÃ£¬ÁÖÍøÃܲ¼£¬×ÔÈ»»·¾³Î´ÔâÑÏÖØÆÆ»µ£¬Ò°Éú¶¯Ö²Îï·±¶à¡£·ÉÇİÓĞÓ¥,Ñã,ҰѼ,Ìì¶ì,ϲȵµÈ20¶àÖÖ,Ä¿Ç°ÒÑÓĞÌì¶ì,Ïɺ×,°×ğصȺòÄñÔÚÄ¢¹½ºşË®¿âÆÜÏ¢¡£×ßÊŞÓй,»ÆÑò,ºüÀê,ÀǵÈ20¶àÖÖ¡£Ò°ÉúÄÁ²İÓĞ62¿Æ314Êô567ÖÖ£¬ÆäÖĞ¿ÉÒ©ÓÃÕßÓĞÂé»Æ,µØ»Æ,»ÆÜÎ,Òæĸ²İ,Ïɺײİ,±¡ºÄÄÀïÓĞѧµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à_¢¾£½æ,·À·ç,¸Ê²İ,èÛè½,²ñºúµÈ140ÖÖ¡£³£¼ûÇÇľÓĞÑî,Áø,ÓÜ,°×À°£»¹àľÓĞËóËó²ñ,ºìÁø,ɳÔæ¡£±±²¿É³Ä®µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ_Ô̲ØÓĞʯÓÍ£¬ÄÏɽÓĞú¿ó¿É¿ª²É¡£

  ÒÔÏÂʯºÓ×ÓÊĞÃæ»ıÏ൱£º


  ʯºÓ×ÓÊĞÍøÓÑÇ©µ½´¦¡ı Ôª·¼£¬Äã¶ÔʯºÓ×ÓÊĞÔõô¿´£¿ ---˵Á½¾ä°É£¡
  6Â¥ ÍøÓÑ220.181.51.61ÓÚ2015-7-3 18:54:34·¢±í£º
  Ë®¹ûÊDz»´íµÎ

  5Â¥ ÍøÓÑ115.239.212.199ÓÚ2015-7-3 18:53:46·¢±í£º
  ¿ÉÒÔ²»´í£¡¹ıÒ»¶Îʱ¼äÈ¥¿´¿´

  4Â¥ ÍøÓÑ115.239.212.17ÓÚ2015-1-13 22:03:12·¢±í£º
  ²»´í£¬Ã÷ÄêÈ¥¿´¿´

  3Â¥ ÍøÓÑ110.156.28.143ÓÚ2014-10-2 14:32:26·¢±í£º
  ʯºÓ×ÓÓĞÄÇĞ©´óĞÍÉ̳¡£¬ÔÚÄÄÌõ½ÖÉÏ

  2Â¥ ÍøÓÑ115.239.212.200ÓÚ2014-9-18 12:48:20·¢±í£º
  ʯºÓ×ÓÓĞ¡±µÆÁı½·¡±À±½·Âğ£¿

  1Â¥ ÍøÓÑ119.142.52.84ÓÚ2011-1-10 21:02:58·¢±í£º
  Ì«ÃÀÁË£¬Ê¯ºÓ×Ó¡£

  ºşÄÏÑô¹âµç×Ó¼¼ÊõѧУ µçÄÔÎ¬ĞŞ¼¼Êõ Åàѵ³£ÄêÃæÏòÈ«¹úÕĞÉú£¡ÔÂÔ¿ª°à£¬ÌìÌìʵ²Ù£¬È«³Ìʵս£¬°ü½Ì°ü»á£¬°²ÅŹ¤×÷£¬¼¼ÊõÖ§³Ö£¬Ö¸µ¼´´Òµ£¡
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °²·À¼à¿ØÅàѵ ±Ê¼Ç±¾Î¬ĞŞÅàѵ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯»úÎ¬ĞŞÅàѵ µç¹¤Åàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ µç×Ó¼¼ÊõÅàѵ µç×ÓÉÌÎñÅàѵ µçº¸¹¤Åàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ ÍøÂ繤³ÌÅàѵ ÍøÂçÍƹãÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÍøÕ¾ÖÆ×÷Åàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÎ¬ĞŞÅàѵ Ö°Òµ¼¼ÊõÅàѵ
  °Ù¶È£º ʯºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУµØÖ·_н®Ê¯ºÓ×ÓÊеçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£¿Î³Ì´ó¸Ù
  ¹Ø¼ü´Ê£ºµçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵѧУ,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ°à,µçÄÔÎ¬ĞŞÑ§Ğ£,µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ¿Î³Ì´ó¸Ù
  ѧУµØÖ·£ººşÄÏÊ¡³¤É³ÊĞÓ껨Çø³µÕ¾ÄÏ·ºì»¨Æ·¿Ú¡£±¨Ãûµç»°£º0731-85579057£¬0731-85569651¡£
  µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£ µç¹¤ÅàѵѧУ µç¶¯³µÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ ĦÍгµÎ¬ĞŞÅàѵ ÊÖ»úÎ¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÅàѵ µçÄÔÎ¬ĞŞÅàѵ µç¶¯¹¤¾ßÎ¬ĞŞÅàѵ Òº¾§µçÊÓÎ¬ĞŞÅàѵ °²·À¼à¿ØÅàѵ ¿Õµ÷Î¬ĞŞÅàѵ ÍøÂçÓªÏúÅàѵ ÍøÕ¾Éè¼ÆÅàѵ ÌÔ±¦ÍøµêÅàѵ µçÆ÷Î¬ĞŞÅàѵ ¼ÒµçÎ¬ĞŞÑ§Ğ£ µç¹¤Åàѵ º¸¹¤Åàѵ µç¹¤Ñ§Ğ£